Tải bản đầy đủ

Tài liệu hóa phân tích chương 9

Chương 9 : Phổ tử ngoại – khả kiến (2LT+1BT)
9.1 Cơ sở lý thuyết
9.2 Sự hấp thu bức xạ tử ngoại – khả kiến của vật chất
9.3 Kỹ thuật thực nghiệm và ứng dụng
Yêu cầu đ/v sinh viên : xem lại bài và làm BT (8 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×