Tải bản đầy đủ

Tài liệu hóa phân tích chương 7

Chương 7 : Phương pháp phân tích thể tích
(8LT+4BT)
Một số khái niệm
7.2 Đường chuẩn độ
7.3 Chất chỉ thị trong phương pháp phân tích thể tích
7.4 Các cách chuẩn độ thông dụng
7.5 Cách tính kết quả trong phương pháp phân tích thể tích
7.6 Sai số hệ thống trong phương pháp phân tích thể tích
7.7 Các phản ứng chuẩn độ thông dụng trong HPT
Yêu cầu đ/v sinh viên : xem lại bài và làm BT (8 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×