Tải bản đầy đủ

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa trần văn hậu và trần văn hùng

BẢNG PHÂN VAI
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VAI DIỄN

TÊN NHÂN VẬT
Thẩm phán
Ngyễn Thị Phương Hoa
Hội thẩm 1
Nguyễn Tiến Bộ
Hội thẩm 2
Trần Văn Thơm
Kiểm sát viên
Trần Bình Minh
Thư ký
Hà Thị Minh Hòa
Nguyên đơn
Trần Văn Hậu
Bị đơn
Trần Văn Hùng
Vợ
Trần Thị Nhân
Ls nguyên đơn
Ls nguyên đơn
Ls Bị đơn
Ls Bị đơn
Cán bộ địa chính
Hồ Anh Minh
Người làm
Bùi Quốc Sự
chứng
Người làm
Trần Thị Sách
chứng
Người làm
Hà Thị Dậu
chứng
Người làm
Cao Văn Minh
chứng

NGƯỜI DIỄN
Hoàng Thị Thuỳ Nhiên
Bùi Trung Tín
Trần Xuân Bình

Cao Phi Hoàng
Nguyễn Thanh Thuỷ
Mai Thanh Hiếu
Nguyễn Xuân Tân
Hồng Thị Tràng
Lê Hồng Sơn
Nguyễn Thành Ngoan
Nguyễn Hải Đức
Nguyễn Văn Út
Đỗ Ngọc Anh
Trần Hữu Tài
Nguyễn Thị Nhật Trinh
Lê Thị Lệ Khanh
Trần Quốc Đạt

KỊCH BẢN CHI TIẾT DIỄN ÁN – HỒ SƠ 06
Lớp LS14.1 T7.CN.lớp B – Nhóm 1
I. HÌNH THỨC PHIÊN TÒA
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
- Thẩm phán: - Chủ toạ phiên toà: bà Nguyễn Thị Phương Hoa
- Các Hội thẩm nhân dân: 1. ông Nguyễn Tiến Bộ
2. ông Trần Văn Thơm
Thư ký toà án: bà Hà Thị Minh Hòa
- Kiểm sát viên tham gia phiên toà: ông Trần Bình Minh
1


Nguyên đơn (NĐ): Ông Trần Văn Hậu Nhà 200 tổ 11A phố Long Châu Sa, Thọ Sơn, Việt
Trì)
LS bảo vệ quyền lợi cho NĐ:
- Lê Hồng Sơn
- Nguyễn Thành Ngoan
Bị đơn (BĐ): Ông Trần Văn Hùng và bà Trần Thị Nhân (Khu 1, xã Vân Phú, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
LS bảo vệ quyền lợi BĐ:
- Nguyễn Hải Đức
- Nguyễn Văn Út
Người làm chứng:
1.
Ông: Cao Văn Minh
2.
Hồ Văn Minh
3.
Ông: Bùi Quốc Sự
4.
Ông: Hà Thị Dậu
5.
Bà: Trần Thị Sách
II. DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA
Lúc này, HĐXX đứng ngoài phòng. Trong phòng những người có liên quan như NĐ, BĐ,
LS bảo vệ quyền lợi cho NĐ, BĐ, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người
làm chứng và các bạn học ở trong phòng. Khi bắt đầu làm việc:
-TK: Yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng xử án trật tự để thư ký kiểm tra
những người có mặt và phổ biến nội quy của tòa.
- TK: Để làm thủ tục phiên tòa, khi tôi gọi tên những người được triệu tập, đề nghị người
được gọi nói”có”và mang theo giấy báo, giấy triệu tập, giấy tờ tùy thân lên để kiểm tra.
- TK: Ngồi gọi tên từng người: Ông Trần Văn Hậu, Bà Trần Thị Nhân (vợ ông Hùng),
Ông Trần Văn Hùng, bà Trần Thị Sách, Ông Cao Văn Minh, Bùi Quốc Sự, bà Hà Thị
Dậu, ông Hồ Văn Minh.
Sau khi làm thủ tục kiểm tra những người tham gia tố tụng xong, chờ mọi người về chỗ
ổn định, TK tuyên bố: Sau đây tôi tiến hành phổ biến nội quy phiên tòa (đọc)
Điều 209 Bộ luật TTDS quy định:
Những người dưới mười sáu tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được
Tòa án triệu tập tham gia phiên toà.
Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, phải
tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ toạ phiên
2


toà. (Tắt điện thoại,không được trả lời điện thoại trong Tòa, …..)
Chỉ những người được Hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu.
Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khoẻ được
chủ toạ phiên toà cho phép ngồi để hỏi, trả lời hoặc phát biểu.
Sau khi đọc nội quy phiên tòa xong, TK: Mời mọi người đứng dậy. Xin mời hội đồng
xét xử vào phòng xử án.
Lúc này HĐXX bước vào (tất cả cùng đứng)
III: THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA
HĐXX sau khi bước vào phòng cùng đứng với mọi người.
TP tuyên bố:
- Hôm nay, ngày 30/12/2012, Tòa án nhân dân TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tiến hành xét
xử sơ thẩm công khai vụ án về Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Thay mặt HĐXX, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Mời tất cả ngồi xuống. Mời Nguyên
đơn và bị đơn đứng dậy Thẩm phấn công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử
- Sau đây, tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
Số: 19/DSST-QĐ
Ngày 15/12/2012
QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ vào các điều 41, 179 và 195 của Bộ luật Tố tụng Dân sự,
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 97/2011/DSST ngày 9/8/2011;
QUYẾT ĐỊNH
I. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc:”Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất”giữa:
Nguyên đơn: Ông Trần Văn Hậu
Trú tại: Nhà 200, tổ 11A, phố Long Châu Sa, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh
Phú Thọ.
Bị đơn: Ông Trần Văn Hùng
Bà Trần Thị Nhân
3


Đều trú tại: Khu 1, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Thời gian mở phiên tòa vào lúc 8giờ30 phút ngày 30/12/2012 tại trụ sở Tòa án nhân dân
TP Việt Trì
Vụ án được xét xử công khai.
II- Những người tiến hành tố tụng:
Thẩm phán: Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Phương Hoa
Các hội thẩm nhân dân: 1. ông Nguyễn Tiến Bộ
2. ông Trần Văn Thơm
Thư ký toà án: bà Hà Thị Minh Hòa
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Việt Trì: Ông Trần Bình Minh
III. Những người tham gia tố tụng:
Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho nguyên đơn có:
1.
Lê Hồng Sơn
2.
Nguyễn Thành Ngoan
Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho bị đơn có:
1.
Nguyễn Hải Đức
2.
Nguyễn Văn Út
Người làm chứng có:
Ông: Cao Văn Minh
Hồ Văn Minh
Ông: Bùi Quốc Sự
Ông: Hà Thị Dậu
Bà: Trần Thị Sách
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
Thẩm phán

Nguyễn Thị Phương Hoa (đã ký)
Sau khi công bố quyết định xong TP nói: Mời mọi người ngồi. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
CÙNG NGỒI
TP: Đề nghị thư ký báo cáo sự có mặt của những người được tòa triệu tập
TK đứng lên trả lời: Thưa Hội đồng xét xử, những người được tòa triệu tập có mặt đầy
đủ.
TP: Sau đây, tôi phổ biến quyền và nghĩa vụ tố tụng của các đương sự, những người
4


tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Mời các đương sự ông Hậu, ông Hùng, bà Nhân đứng lên.
(Các bạn đóng vai ông Hậu, ông Hùng, bà Nhân) đứng lên.
- TP (đọc): Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn ông Hậu, bị đơn ông Hùng, bà Nhân có
các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
2. Tự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án
3. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
4. Được tham gia phiên toà;
5. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng nếu thấy những người này không vô tư,
khách quan trong khi làm nhiệm vụ;
6. Tranh luận tại phiên toà;
7. Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án;
8. Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà;
Ngoài các quyền nghĩa vụ nói trên:
- Nguyên đơn có quyền rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, thay đổi nội dung
khởi kiện.
- Bị đơn có quyền chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên
đơn.
TP: Nguyên đơn (ông Hậu) có nghe rõ quyền, nghĩa vụ của mình không?
Ông Hậu: Thưa HĐXX, tôi đã nghe rõ
TP: Bị đơn (ông Hùng, bà Nhân) có nghe rõ quyền, nghĩa vụ của mình không?
Ông Hùng, bà Nhân: Thưa HĐXX, tôi đã nghe rõ
TP: Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn có nhờ các luật sư: Lê Hồng Sơn và ông
Nguyễn Thành Ngoan, thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho
mình.
TP. Nguyên đơn ông Hậu có yêu cầu thay đổi, bổ sung ai bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp cho mình không?
Ông Hậu: Thưa HĐXX không ạ
TP: Bị đơn có nhờ các luật sư: ông Nguyễn Hải Đức và ông Nguyễn Văn Út thuộc đoàn
luật sư tỉnh Phú Thọ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Bị đơn ông Hùng, bà
Nhân có yêu cầu thay đổi, bổ sung ai bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình không?
Ông Hùng, bà Nhân: Thưa HĐXX không ạ.
TP: Mời các đương sự ngồi xuống.
- TP: Mời những người làm chứng đứng lên
(Những người vai người làm chứng đứng lên)
5


- TP (đọc): Người làm chứng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Cung cấp toàn bộ những thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến
việc giải quyết vụ án.
2. Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải
quyết vụ án.
3. Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật
nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư hoặc việc khai báo đó có ảnh hưởng xấu,
bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình.
4. Được nghỉ việc trong thời gian Toà án triệu tập hoặc lấy lời khai, nếu làm việc trong
cơ quan, tổ chức.
5. Được hưởng các khoản phí đi lại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
6. Yêu cầu Toà án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức
khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình khi
tham gia tố tụng; khiếu nại hành vi tố tụng của người tiến hành tố tụng.
7. Bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật do những lời khai báo sai sự
thật gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác.
8. Phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án, nếu việc lấy lời khai của
người làm chứng phải thực hiện công khai tại phiên toà; trường hợp người làm chứng
không đến phiên toà mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây trở ngại
cho việc xét xử thì Hội đồng xét xử có thể ra quyết định dẫn giải người làm chứng đến
phiên toà.
9. Phải cam đoan trước Toà án về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, trừ người
làm chứng là người chưa thành niên. Người làm chứng khai báo gian dối, cung cấp tài
liệu sai sự thật, từ chối khai báo hoặc khi được Toà án triệu tập mà vắng mặt không có lý
do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
TP: Người làm chứng đã nghe rõ quyền và nghĩa vụ của mình chưa?
Lần lượt các vai, ông Cao Văn Minh, ông Hà Anh Minh, ông Bùi Quốc Sự: bà Hà Thị
Dậu, bà Trần Thị Sách: Thưa rõ ạ
TP: Mời các ông, bà ngồi xuống
TP: Theo quy định người làm chứng phải cam đoan thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
Vậy trước tòa hôm nay, người làm chứng có cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ
của mình hay không?
- TP: Mời ông Cao Văn Minh
Ông Cao Văn Minh (đứng lên): Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của
mình.
TP: Mời ông ngồi xuống.
- TP: Mời ông Hà Anh Minh
6


Ông Hà Anh Minh (đứng lên): Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của
mình;
TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời ông Bùi Quốc Sự
Ông Bùi Quốc Sự (đứng lên): Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của
mình;
TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời bà Trần Thị Sách
Bà Trần Thị Sách (đứng lên): Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của
mình;
TP: Mời bà ngồi xuống.
- TP mời bà Hà Thị Dậu
- Bà Hà Thị Dậu (đứng lên): Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của
mình;
------TP: Mời các đương sự đứng dậy
- TP: Để các đương sự có điều kiện thực hiện quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố
tụng, sau đây tôi giới thiệu thành phần những người tiến hành tố tụng:
Về thành phần HĐXX gồm có:
Tôi Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, thẩm phán tòa án nhân dân Thành phố Việt Trì,
chủ tọa phiên tòa.
Các HTND gồm có: ngồi bên tay trái của tôi là ông Nguyễn Tiến Bộ ngồi bên tay
phải của tôi là ông Trần Văn Thơm. Hai vị này đều là HTND của TAND Thành phố Việt
Trì
Phía trước bên phải của tôi là ông Trần Bình Minh - kiểm sát viên, đại diện
VKSND Thành phố Việt Trì tham gia phiên tòa.
Phía trước bên trái của tôi là bà Hà Thị Minh Hòa - cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố
Việt Trì làm nhiệm vụ ghi biên bản phiên tòa.
TP: Các đương sự, có ai có yêu cầu xin thay đổi người tiến hành tố tụng hay không?
TP: Mời ông Trần Văn Hậu
Ông Trần Văn Hậu (đang đứng): Thưa không
TP: Mời ông Trần Văn Hùng
Ông Trần Văn Hùng (đang đứng): Thưa không
TP: Mời bà Trần Thị Nhân
Bà Trần Thị Nhân (đang đứng) đang đứng: Thưa không
7


TP: Mời các đương sự ngồi xuống.
- TP: Ngoài những tài liệu chứng cứ mà các đương sự đã cung cấp cho Tòa, có ai còn
cung cấp cho Tòa những tài liệu chứng cứ gì nữa không?
(thẩm phán lần lượt gọi tên và đương sự, người BV, NLC lần lượt trả lời)
- TP: Mời ông Trần Văn Hậu
- Ông Trần Văn Hậu đứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- Ông Trần Văn Hậu ngồi xuống.
- TP: Mời ông Trần Văn Hùng
- Ông Trần Văn Hùng đứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời bà Trần Thị Nhân
- Bà Trần Thị Nhân đứng lên: Thưa không
- TP: Mời bà ngồi xuống
- TP: Mời Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của Nguyên đơn
- LS Nguyên đơn (Út/Đức) đứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích của Bị đơn
- LS Bị đơn (Ngoan/Sơn) đứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời người làm chứng ông Cao Văn Minh
- Ông Cao Văn Minh (đứng lên): Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời người làm chứng ông Hà Anh Minh
- Ông Hà Anh Minhđứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời người làm chứng ông Bùi Quốc Sự
- Ông Bùi Quốc Sự đứng lên: Thưa không
TP: Mời ông ngồi xuống
TP: Mời người làm chứng Bà Hà Thị Dậu
Bà Hà Thị Dậu đứng lên: Thưa không
TP: Mời bà ngồi xuống
TP: Mời người làm chứng Bà Trần Thị Sách
Bà Trần Thị Sách đứng lên: Thưa không
TP: Mời bà ngồi xuống
8


- TP: Còn có ai có yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hay không?
(thẩm phán lần lượt gọi tên và đương sự, người BV lần lượt trả lời).
- TP: Mời ông Trần Văn Hậu
- Ông Trần Văn Hậu đứng lên: Thưa không
- TP: mời ông ngồi xuống
- Ông Trần Văn Hậu ngồi xuống.
- TP: Mời ông Trần Văn Hùng
- Ông Trần Văn Hùng đứng lên: Thưa không
- TP: Mời ông ngồi xuống
- TP: Mời bà Trần Thị Nhân
- Bà Trần Thị Nhân đứng lên: Thưa không
- TP: Mời bà ngồi xuống
- TP: Mời Người BV quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn
- LS Nguyên đơn đứng lên: Thưa không
- TP: mời ông ngồi xuống
- TP: Mời Người BV quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn
- LS Bị đơn (Út) đứng lên: Thưa không
- TP: mời ông ngồi xuống
- TP: Các vị HTND có bổ sung gì thêm về phần thủ tục phiên tòa hay không?
- HTND không
- HTND không
- TP: Đại diện VKS có bổ sung gì thêm về phần thủ tục phiên tòa hay không?
- Kiểm sát viên: Tôi không có bổ sung. Mời HĐXX tiếp tục làm việc.
- Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn có bổ sung gì thêm về phần thủ
tục phiên tòa hay không?
- LS nguyên đơn:Thưa không
- TP: Mời ông ngồi
- Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn có bổ sung gì thêm về phần thủ tục
phiên tòa hay không?
- LS bị đơn Thưa không
- TP: Mời ông Hậu đứng lên. Ông có bổ sung gì thêm về phần thủ tục phiên tòa hay
không?
- Ông Hậu: thưa không.
9


- TP: Mời ông ngồi
- TP: Mời ông Hùng bà Nhân đứng lên. Bị đơn có bổ sung gì thêm về phần thủ tục phiên
tòa hay không?
- Ông Hùng, bà Nhân: thưa không.
- TP: Mời ông, bà ngồi
-TP: Nếu không ai có ý kiến gì bổ sung thêm, thay mặt HĐXX tôi tuyên bố kết thúc phần
thủ tục, chuyển sang phần hỏi.
PHẦN 2: PHẦN HỎI
TP: Mời ông Hậu, đứng lên.
Ông Hậu, đứng lên
TP: Đề nghị nguyên đơn ông Hậu trả lời cho HĐXX biết, tại phiên tòa ngày hôm nay,
nguyên đơn có rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mình không?
Ông Hậu: Thưa HĐXX, tôi giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của mình.
TP: Đề nghị bị đơn ông Hùng, bà Nhân trả lời cho HĐXX biết, tại phiên tòa ngày hôm
nay, bị đơn có chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không?
Ông Hùng, bà Nhân: Thưa HĐXX, tôi giữ nguyên ý kiến, yêu cầu của mình, không
chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.
TP: Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự có tự thỏa thuận được với nhau về việc giải
quyết toàn bộ vụ án hay không?
Ông Hậu: Thưa HĐXX, không
Ông Hùng, bà Nhân: Thưa HĐXX, không.
TP: Do các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến, yêu cầu của mình; không tự thỏa thuận
được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, nên tòa tiếp tục tiến hành giải quyết vụ
án.
TP: Mời các đương sự ngồi.
TP: Đề nghị LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày yêu cầu của
nguyên đơn và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp
pháp.
LS bảo vệ quyền, lợi ích NĐ:
Kính thưa HĐXX,

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×