Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi hóa vô cơ HVC de thi TC a

ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ (90phút)
Lớp :BT01CNH
Lần thi: 2
Ngày thi: 24/4/2003
GV ra đề : Hoàng Đông Nam
Câu 1: Nêu các đặc điểm chung của phân nhóm VIIA
Câu 2: Đònh nghóa phức chất. Đọc tên các hợp chất sau theo danh pháp quốc tế:
H3PO4, K3Co(CN)6 , Mn(H2O)6Cl2, NaAl(OH)4
Câu 3 : Hãy cho biết KMnO4 sẽ bò chất khử chuyển về các mức oxyhóa nào của
mangan trong dung dòch nước ở các môi trường acid , baz và trung tính ?
Câu 4 : Dựa và các giá trò thế oxyhóa – khử tiêu chuẩn ở pH = 0 của một số cặp
oxyhóa khử trong dung dòch nước trong bảng sau đây:
Quá trình khử
ooxh/kh(V)
Sn2+ + 2e  Sn
-0,14
Br2 + 2e  2Br
1,087
3+
2+
Fe + 1e  Fe

0,771
Hãy viết các phản ứng có thể xảy ra về phương diện nhiệt động hóa học.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thò không giải thích đề thiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×