Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi hóa vô cơ HVC TC binh thanh 22 9

ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ (90 phút)
Lớp: SI04VLXD
Ngày thi: 22/9/2006
GV ra đề: Trần Minh Hương
Câu 1: Nêu các đặc điểm chung của phân nhóm IVA
Câu 2: Dựa và các giá trò thế oxyhóa – khử tiêu chuẩn ở pH = 0 của một số cặp oxyhóa khử
trong dung dòch nước trong bảng sau đây:
Quá trình khử
ooxh/kh(V)
Sn2+ + 2e  Sn
-0,14
Br2 + 2e  2Br
1,087
3+
2+
Fe + 1e  Fe
0,771
Hãy viết các phản ứng có thể xảy ra về phương diện nhiệt động hóa học.
Câu 3: Hãy gọi tên các hợp chất vô cơ sau:
H3PO3, Fe(OH)3, V2O3, K2CrO4, NaHCO3, K3Co(CN)6, Mn(H2O)6Cl2, NaAl(OH)4
Câu 5: Hãy sãp xếp các dãy chất sau theo sự tăng của tính acid và giải thích tại sao có thể sắp

xếp như vậy :
a) HNO2 ; HNO3
b) HIO ; HIO3 ; H5IO6
c) H2S ; H2Se ; H2Te
Câu 6: Hãy trình bày những nguyên lý cơ bản của thuyết trường tinh thể cho phức chất. Vẽ các
sơ đồ năng lượng của các ion phức hexaxianoferat(III), tetraclorocobaltat(II), hexaaquocrom(II)
và hexaxianomanganat(II) theo phương pháp trường tinh thể. Tính năng lượng ổn đònh trường
tinh thể của chúng.
-Thí sinh được sử dụng mọi tài liệu.
-Đề nghò các cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×