Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi hóa vô cơ HVC DT lan 2

ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ CUỐI MÔN HỌC
Kỳ thi: Học kỳ 1 / 04-05
Thời gian thi: 85 phút
Ngày thi :
4/1/2005
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu
Câu 1:
a) Các hợp chất của Brom (V) và Iod (V) có tính oxy hóa hay tính khử đặc
trưng?(2đ). Vì sao anh (chò) đưa ra kết luận như thế? (2đ). Hợp chất của chúng
có tính chất đặc trưng là acid, là baz hay tùy thuộc vào hợp chất cụ thể mới có
thể đưa ra kết luận? (2đ). Vì sao? (2đ)
b) Atatin đơn chất rắn có mạng tinh thể gì? (2đ) Vì sao anh (chò) lại cho rằng At
có mạng tinh thể đó? (3đ)
c) Vì sao nước Javen là chất oxy hóa mạnh trong môi trường kiềm trong khi Kali
Clorat, Kali Bicromat hay Kali Permanganat đều trở thành chất oxy hóa yếu
trong môi trường kiềm. (4đ). Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng oxy hóa của
nước Javen không?(2đ). Vì sao anh (chò) lại chọn câu trả lời như vậy?(3đ)
d) Vì sao trong cùng điều kiện, thế khử của cặp BiO3-/Bi3+ lớn hơn nhiều so với
thế khử của cặp SbO3-/Sb3+? (2đ). Thế khử của cặp H3AtO62-/AtO3- có lớn hơn
thế khử của cặp H3IO62-/IO3- trong cùng điều kiện không? (giả thiết rằng có
thể đo được chúng) (2đ) vì sao anh (chò) lại cho như vậy?(3đ)

Câu 2:
a) Để điều chế khí Carbonic trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho đá vôi
(thành phần chính là Canxi Carbonat) tác dụng với một acid vô cơ mạnh. Đây
là lọai phản ứng gì? (3đ).Viết phương trình ion – phân tử cho phản ứng này
(2đ). Trong thực tế, trong số các acid vô cơ mạnh sau: acid Sulfuric, acid
Clohydric, acid Nitric, acid nào được sử dụng để điều chế khí Carbonic? (2đ).
Vì sao?(4đ).
b) Hòan thành các phương trình phản ứng sau:
KMnO4(dd) + H2S(k) + H2SO4(dd) (3đ)
Na2S(dd) + NaOCl (dd) (3đ)
H2S (k) + O2(k) (3đ) (phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao)
c) Số phối trí của nguyên tố phân nhóm VIA thay đổi như thế nào trong dãy SO3
– SeO3 – TeO3 – PoO3? (tăng; giảm; hay không thay đổi) (2đ). Quy luật biến
đổi như trên có đúng với các phân nhóm khác không?(2đ). Vì sao vậy?(3đ).
d) Trong phòng thí nghiệm thường dùng phản ứng giữa Mangan Dioxit và acid
clohidric đậm đặc,nóng. Viết phương trình ion – phân tử (2đ) và tính sức điện
động tiêu chuẩn ở 25oC của phản ứng trên(2đ). Vì sao với giá trò sức điện động
tiêu chuẩn như vậy, phản ứng này vẫn xảy ra đến mức có ứng dụng trong thực
tế (6đ). Vì sao phương pháp này không được dùng trong công nghiệp sản xuất
khí Clo?(2đ) (cho biết acid Clohidric đậm đặc có nồng độ khoảng 8 mol/l)


Câu 3:
a) Phức nào bền hơn : Hexaaquacrom(II) hay Tetraaquacrom(II)?(2đ). Giải thích
kết luận của anh (chò) (3đ).
b) Hợp chất sắt (VI) có tính chất oxy hóa – khử gì đặc trưng?(2đ). Điều chế hợp
chất của Sắt(III) trong môi trường nào thích hợp hơn (môi trường acid; môi
trường trung tính ; hay môi trường baz)(2đ)? Vì sao?(3đ) Tính chất acid – baz
của hợp chất Sắt(VI) như thế nào? (2đ). Vì sao anh (chò) lại nhận xét như
thế(3đ).
c) So sánh khả năng tạo phức anion của: Co(II) so với Co(III) (2đ) ; Mn(II) so
với Mn(IV) (2đ) ; Cu (I) so với Cu(II) (2đ). Vì sao anh (chò) có nhận xét như
thế (4đ).
d) Trong số các hợp chất này, những hợp chất nào dễ tan trong acid (4đ). Vì sao
nhận xét như vậy(3đ) :
Ti2O3, FeOOH, CoO, TiO(OH)2, VO
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×