Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi hóa vô cơ TC binh thanh 1 7

ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ (90 phút)
Lớp: Si04VLXD
Ngày thi: 01/7/2006
GV ra đề: Trần Minh Hương
Câu 1: Hãy gọi tên các hợp chất vô cơ sau:
H3BO3, HIO3, Fe(OH)2, V2O5, K2Cr2O7, NaHCO3, [Ag(CN)2]-, [Ni(CO)4], [Cu(H2O)4]2+
Câu 2: CO2 và SiO2 có cấu trúc như thế nào khi ở trạng thái rắn? So sánh nhiệt độ nóng chảy của
chúng. Giải thích? Trong tự nhiên SiO2 thường gặp ở những dạng nào? Vì sao SiO2 có thể dùng
làm vật liệu xây dựng?
Câu 3: Dùng những ví dụ cụ thể về cấu tạo và tính chất để chứng minh rằng trong các dãy
nguyên tố phân nhóm IVA tính kim loại tăng, tính phi kim giảm từ đầu tới cuối phân nhóm.
Câu 4: Hãy cho biết các chất sau đây có tính chất oxy hóa hay tính khử đặ c trưng? Các tính chất
đó mạnh hay yếu? Đối với mỗi chất hãy viết một phương trình phản ứng chứng minh tính chất
đặc trưng của nó.
a) PbO2
b) H2SO4
c) SnCl2
d) NaBrO3
Câu 5: Hãy sãp xếp các dãy chất sau theo sự tăng của tính acid và giải thích tại sao có thể sắp
xếp như vậy :
a) HNO2 ; HNO3

b) HIO ; HIO3 ; H5IO6
c) H2S ; H2Se ; H2Te
Câu 6: Hoàn thành các phản ứng hóa học dưới đây nếu nó xảy ra
a) Na2S2O3(dd) + I2(r) 
b) SO2Cl2(l) + H2O(l) 
c) HgS(r) + H2O(l) 
d) Br2(l) + KOH(dd) 
0
C
e) SrSO4(r) 1580


Ghi chú : -Nhiệt độ phân hủy của sunfat stronti là 1580oC.
-Thí sinh được sử dụng mọi tài liệu.
-Đề nghò các cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Ngày 28 tháng 6 năm 2006
Bộ môn Công nghệ Vộ cơ
Chủ nhiệm Bộ môn

TS Hoàng Đông NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×