Tải bản đầy đủ

Khử quặng phosphorit

So sánh khả năng phản ứng khi sử dụng cát (SiO2) và khi không sử
dụng cát SiO2 trong phản ứng hoàn nguyên quặng phosphorite
Các số liệu nhiệt tạo thành chuẩn
và entropy chuẩn của các chất ở 250C

0t,298
(kJ/mol)
S0298
(J/mol.K)

Ca3(PO4)2
(đơn tà)

C
(graphite)

SiO2
(thạch
anh)

CaSiO3

(tam tà)

CO
(khí)

P4
(trắng)

CaO
(lập
Phương)

-4105

0

-912

-1635

-110

0

-635

+241

+6

+41

+82

+198

+164

+431) Phản ứng không sử dụng cát:
2Ca3(PO4)2 + 10C = 6CaO + 10CO + P4
0pư,298 (kJ/) = (-3810 – 1100 + 0) – (0 – 8210) = 3300 kJ
S0298 (J/K) = (258 + 1980 + 164 ) – ( 60 + 482) = 1860J/K
G0pư, 1773 = 0pư,298 - 1773 x S0298 = 2,22 kJ
2) Phản ứng có sử dụng cát:
2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 = 6CaSiO3 + 10CO + P4
0pư,298 (kJ/) = (-9810 – 1100 + 0) – ( -5472 + 0 – 8210) = 2772 kJ
S0298 (J/K) = (492 + 1980 + 164 ) – ( 246 + 60 + 482) = 1848 J/K
G0pư, 1773 = 0pư,298 - 1773 x S0298 = -504,5 kJ
Nhận xét: Khi sử dụng cát thì phản ứng xảy ra thuận lợi hơn rất nhiều vì
cát đóng vai trò acid làm tăng khả năng oxy hóa của phosphorite
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×