Tải bản đầy đủ

Hình dáng các orbital f

Hình dáng các orbital f

fz3 = fz(2z2 - 3x2 - 3y2) [ml = 0]

fxz2 = fx(4z2 - x2 - y2)

[ml = +1]

fyz2 = fy(4z2 - x2 - y2) [ml = -1]


fxyz

[ml = +2]

fz(x2-y2)

fx(x2-3y2)

[ml = - 2]


[ml = +3]

fy(3x2-y2) [ml = -3]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×