Tải bản đầy đủ

Bán kính ion

Bán kính của các ion (Ǻ)
Z (Ǻ)
H
Li
Be
B
C
N
O
F
Na
Z (Ǻ)
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca

Sc
Ti
Z (Ǻ)
V
Cr

4-

3-

2-

11,36

1+
0,00
0,68

2+

3+

4+

5+

6+

7+

6+

7+

0,34
0,20
2,60

0,20
1,48


0,15
1,36
1,33

4-

3-

2-

1-

0,98
1+

2+
0,74

3+

4+

5+

0,57
0,39
1,86

0,35
1,82

0,29
1,81

0,26
1,33
1,04

4-

3-

2-

1-

1+

0,78
2+
0,72
0,83

0,83
0,69
3+
0,67
0,64

0,64
4+
0,61

5+
0,40

6+
0,35

7+


Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
Z (Ǻ)
As
Se
Br
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Z (Ǻ)
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb

0,98

0,91
0,80
0,78
0,74
0,80
0,83

0,70
0,67
0,64

0,52

0,46

0,62
4-

31,91

2-

1-

1+

0,65
2+

3+
0,69

1,93

0,44
4+

5+
0,47

0,69

6+

7+

0,35

1,96

0,39
1,49
1,20
0,97

0,95
4-

3-

2-

1-

1+

2+

3+
0,75

0,82
0,67
0,68
0,72
0,62
4+
0,65
0,64

1,13
0,99
1,36

0,92
1,02

2,08

0,90

0,67
0,62

0,66
0,65
0,56
5+

6+

7+


Te
I
Cs
Z (Ǻ)
Ba
La
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Z (Ǻ)
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Ra
Ac
Ce
Pr
Nd

2,11

0,89

0,56

2,2
4-

3-

2-

1-

0,50
1,65
1+

2+
1,38

3+

4+

1,04

0,90
0,82

5+

6+

7+

0,65
0,61
0,52

0,6

6+

7+

0,66
0,68
0,72
0,65
0,65
0,64
4-

3-

2-

1-

1,37
1+

2+
1,12

1,36

3+

4+

5+

1,05
1,26

2,13

0,76
1,20

0,74
0,57

1,44
1,11
1,18
1,02
1,00
0,99

0,88


Pm
Z (Ǻ)
Sm
Eu
Ga
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Z (Ǻ)
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Z (Ǻ)

4-

3-

2-

1-

1+

2+

4-

3-

2-

1-

1+

2+

4-

3-

2-

1-

1+

2+

0,98
3+
0,97
0,97
0,94
0,89
0,88
0,86
0,85
0,85
0,81
0,80
3+
1,08
1,06
1,04
1,02
1,01
1,00
1,07
3+

4+

5+

6+

7+

4+
0,95
0,91
0,88
0,86
0,85
0,85
0,92
4+

5+

6+

7+

0,86

0,80

5+

6+

7+

Giá trị bán kính chữ màu đen: V.A. RABINOVITR ; V.IA. KHAVIN Sổ tay hóa học , NXB “Hóa
Học” Mockva 1991.
Giá trị bán kính chữ màu đỏ: JOHN EMSLEY The Elements , Claredon press , Oxford, 1991Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×