Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm chương 2 kèm đáp án hóa vô cơ

Bài tập trắc nghiệm chương 2
Câu 1. có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí CO2?
a) H2SO4
b)BaO2
c) NaOH
d) CaO
Câu 2. Dung dịch nước của K2SiO3 cho phản ứng gì?
a) acid
b) Trung tính
c) base yếu
d) base
Câu 3. Độ mạnh của các acid chứa oxy trong dãy B, C, N thay đổi như thế nào?
a) không thay đổi
b) mạnh dần
c) yếu dần
d) không có quy luật
Câu 4. Acid nào trong các acid dưới đây là mạnh nhất?
a) HClO
b) HBrO
c) HIO
d) HAtO

Câu 5. Kim lọai kiềm nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất trong hợp chất:
a) Li
b) Na
c) K
d) Rb
Câu 6. Nên thêm chất nào dưới đây vào dung dịch nhôm cloride để làm tăng sự thủy phân của
muối này?
a) HCl
b) NaCl
c) NH4Cl
d) Na2CO3
Câu 7. hydrat oxide nào dưới đây có tính acid mạnh nhất?
a) Ti(OH)4
b) Zr(OH)4
c) Hf(OH)4
Rf(OH)4
Câu 8. Chất nào dưới đây là acid mạnh nhất:
a) H3PO3
b) H3PO4
c) HNO2
d) HNO3
Câu 9. Crom cần nằm ở mức oxy hóa nào để hydrate oxide có tính base mạnh nhất ;
a) +2
b) +3
c) +6
d) +4
Câu 10. Những oxyt nào của mangan: có tính lưỡng tính?
a) MnO ,Mn2O3
b) Mn2O3 , Mn2O7
c) MnO2, MnO3
d) Mn2O3 , MnO2
Câu 11: Có phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng acid – base?
1) CuCl + HCl = H[CuCl2]
2) Fe(OH)3 + 3KOH = K3[Fe(OH)6]
3) FeCl2 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + 2KCl
a) phản ứng 2
b) phản ứng 3
d) Phản ứng 1
d) Không có phản ứng nào.
Câu 12. Hợp chất nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất?

a) Co(OH)3
b) FeCl3
c) Mn2O7
d) Ni(OH)2
Câu 13. Những chất nào dưới đây khi thêm vào dung dịch CrCl3 làm giảm sự thủy phân của
muối này? 1) NH4Cl ; 2) CH3COOH ; 3) Na2S ; 4) NaHCO3
a) 1 , 2 & 4
b) 2
c) 3 & 4
d) 1 & 2
Câu 14. Hợp chất nào có tính acid nhất:
a) Cu(OH)2
b) [CuOH]
c) [AgOH]
d) Au(OH)3
Câu 15. Chất nào khi thêm vào dung dịch ammoniac làm cân bằng:
NH3 + H2O  NH3.H2O  NH4+ + OHchuyển dịch sang phải:
a) Ca(OH)2
b) MgCl2
c) NaOH
d) không có chất nào
Câu 16: Cho biết những oxide nào dưới đây dễ tác dụng với nước:
PbO, SO3, BaO, V2O3
a) BaO
b) SO3, BaO
c) SO3, V2O3
d) PbO, SO3, BaO


Câu 17: Hãy cho biết các acid và base Usanovich trong các phản ứng sau (phản ứng ở nhiệt độ
cao):
1) Na2B4O7 + CoO = 2NaBO2.Co(BO2)2
2) Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2Ca[Si6O15] + 2CO2
a) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3
b) Acid: Na2B4O7 , SiO2 ; Base: CoO , Na2CO3 , CaCO3
c) Acid: CoO , SiO2 ; Base: Na2B4O7 , Na2CO3 , CaCO3
d) Acid: Na2CO3 , CaCO3, SiO2 ; Base: CoO , Na2B4O7
Câu 18: Cho biết các acid và base sau đây:
Acid cứng:
Li+ ; Mg2+
Base cứng:
OHAcid mềm:
Ag+ , Cd2+
Base mềm:
CNCho biết hydroxide của những kim loại nào dễ tan trong dung dịch natri cyanide.
a) LiOH, Mg(OH)2
b) LiOH, AgOH
c) Mg(OH)2, Cd(OH)2,
d) AgOH, Cd(OH)2
Câu 19. Ni(OH)2 là một base có độ mạnh như thế nào trong nước?
a) mạnh
b) trung bình
c) yếu
d) không có tính base
Câu 20: Chọn phương án chính xác nhất. Hãy cho biết acid và base Bronsted – Lawry trong
phản ứng sau (phản ứng xảy ra trong nước):
4H3BO3 + 2NaOH = Na2B4O7 + 7H2O
a) Acid: H3BO3, H2O; Base: NaOH, Na2B4O7
b) Acid: H3BO3, H2O; Base: OH-, NaB4O7c) Acid: H+, H2O Base: OH-, B4O72-,
d) Acid: H3BO3, H2O; Base: OH-, B4O72Câu 21: Chọn phương án chính xác nhất. Hãy cho biết các acid và base Lewis trong các phản
ứng sau (phản ứng xảy ra trong nước):
1) KF + BeF2 = K2[BeF4]
2) KNCS + Co(NCS)2 = K2[Co(NCS)4]
a) Acid: Be2+, Co2+ ; Base: F-, NCSb) Acid: BeF2, Co(NCS)2 ; Base: F- , NCSc) Acid: BeF2, Co(NCS)2 ; Base: KF , KNCS
d) Acid: BeF2, Co2+ , K+; Base: KF , NCSCâu 22: Cho biết những oxide nào dễ tác dụng với acid HCl trong số các oxide sau:
Tl2O, La2O3, ReO2, MgO, MnO2, Cr2O3
a) Tl2O , La2O3, MgO
b) Tl2O , MgO
c) Tl2O , La2O3 , MnO2
d) Tl2O , La2O3, MgO , ReO2
Câu 23. Những oxide nào của Crom tác dụng được với acid hydroclohydric theo phản ứng acidbase?
a) CrO
b) Cr2O3
c) CrO3
d) CrO2
Câu 24. Muối nào dưới đây thủy phân mạnh nhất trong nước?
a) Cr2(SO4)3
b) MnCl3
c) NaAlO2
d) Fe(NO3)3
Câu 25. Ion phức nào dưới đây là kém bền nhất?
a) [CuCl2]b) [CuI2]c) [CuF2]d) [CuBr2]Câu 26. Cd(OH)2 là một base có độ mạnh như thế nào trong nước?


a) mạnh
b) trung bình
c) yếu
d) rất mạnh
Câu 27. Phân tử của hợp chất nào có độ phân cực nhỏ nhất?
a) HF
b) HCl
c) HBr
d) HI
Câu 28: Cho biết những oxide nào dễ tác dụng với acid HCl trong số các oxide sau:
Cu2O, Ga2O3, ZrO2, SrO, Al2O3
a) Cu2O , Al2O3, SrO
b) Cu2O , SrO
c) Cu2O , Ga2O3
d) Cu2O , Ga2O3, SrO , ZrO2
Câu 29. Hợp chất nào dưới đây liên kết có tính cộng hóa trị lớn nhất?
a) Co(OH)3
b) FeCl3
c) VO2Cl
d) NiSO4
Câu 30. Có thể dùng những chất nào dưới đây làm khô khí ammoniac?
CaO ; P2O5 ; H2SO4 ; NaOH
a) CaO & NaOH
b) P2O5 & H2SO4
c) CaO & P2O5
d) CaO , P2O5 & NaOHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×