Tải bản đầy đủ

Mẫu biên nhận giao hồ sơ

CÔNG TY LUẬT ABC
___________
Số………/2017/BN-ĐTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

BIÊN NHẬN HỒ SƠ
BÊN GIAO

:

Địa chỉ

:

Điện thoại


:

BÊN NHẬN
Địa chỉ
Người nhận

: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN ABC
: Đường số, Phường, Quận, TP. Hồ Chí Minh
: Luật sư

STT

TÊN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

SỐ
LƯỢNG

GHI CHÚ

Tổng cộng số lượng hồ sơ giao nhận gồm ….. bản, trong đó có ……bản chính, …… bản
sao và …….bản photo.
Ngoài các loại hồ sơ, tài liệu được liệt kê trên, Công ty Luật TNHH MTV ABC không còn
nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ nào khác của khách hàng.
BÊN GIAO
1

BÊN NHẬN


2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×