Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Mẫu phiếu tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Mẫu phiếu tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Số hồ sơ ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

ST
T

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số
lượng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×