Tải bản đầy đủ

Kỹ năng tư vấn thành lập doanh nghiệp

7/NĐ-CP ngày
14/6/2007)
 Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày
22/4/2008)
 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ
đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007);
 Dịch vụ kiểm toán: 3 tỷ. Từ ngày 1/1/2015 là 5 tỷ đồng (Điều
5, NĐ 17/2012 NĐ-CP)
 Sản xuất phim: 1 tỷ đồng (Điều 11 NĐ 54/2010/NĐ-CP ngày
21/05/2010)
 Kinh doanh mua, bán vàng miếng (đối với doanh nghiệp): 100
tỷ đồng (Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012)
 …v.v


I. TƯ VẤN THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG
KÝ KINH DOANH
5. Ngành nghề kinh doanh

Ngành, nghề cấm kinh doanh;
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
Ngành nghề còn lại


MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ MÀ PHÁP LUẬT YÊU CẦU CÓ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH
QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY
Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN (Đ.87 Luật
Xây dựng)
Khảo sát xây dựng – 1 CCHN; (Đ.49 Luật Xây dựng)
Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN; (Đ.56 Luật Xây dựng)
Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS)
Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS);
Dịch vụ làm thủ tục về thuế - 2CCHN; (Điều 20 Luật Quản lý
thuế)
Phòng khám đa khoa- 01 CCHN (Thông tư 41/2011/TT-BYT
ngày 14/11/2011
….v.v


I. TƯ VẤN THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG
KÝ KINH DOANH
6. Điều kiện khác
-

Tên doanh nghiệp;

Trụ sở công ty.


II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
Các hình thức tổ chức lại DN:


Chia doanh nghiệp;
Tách doanh nghiệp;
Hợp nhất doanh nghiệp;
Sáp nhập doanh nghiệp;
Chuyển đổi công ty.


II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
1. Chia doanh nghiệp:


-

Chủ thể áp dụng:
Công ty TNHH;
Công ty cổ phần.
Cách thức:
Chia thành một số công ty cùng loại.
Hệ quả:
Công ty bị chia chấm dứt tồn tại;
Các cty mới phải cùng liên đới chịu trách
nhiệm: nợ, hợp đồng lao động và nghĩa vụ
tài sản khác


II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
2. Tách doanh nghiệp:


-

Chủ thể áp dụng:
Công ty TNHH;
Công ty cổ phần.
Cách thức:
chuyển một phần tài sản; quyền và nghĩa vụ của
cty hiện có để thành lập một hoặc một số cty
mới cùng loại.
Hệ quả:
Công ty bị tách vẫn tồn tại;
Cty bị tách và cty được tách phải cùng liên đới
chịu trách nhiệm: nợ, hợp đồng lao động và
nghĩa vụ tài sản khác


II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
3. Hợp nhất doanh nghiệp:
Chủ thể áp dụng: công ty

Cách thức:
Hai hoặc một số công ty cùng loại hợp nhất
thành một công ty mới.

Hệ quả:
- Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại;
- Cty hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích
hợp pháp, chịu trách nhiệm: nợ, hợp đồng
lao động và nghĩa vụ tài sản khác của các
cty bị hợp nhất.II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
4. Sáp nhập doanh nghiệp:
Chủ thể áp dụng: công ty

Cách thức:
Một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập
vào một công ty khác.

Hệ quả:
- Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại;
- Cty nhận sáp nhập hưởng các quyền và lợi
ích hợp pháp, chịu trách nhiệm: nợ, hợp
đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của
các cty bị sáp nhập.II. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
5. Chuyển đổi doanh nghiệp;


DNTN  Cty TNHH 2 thành viên trở lên.
DNTN  Cty TNHH 1 thành viên.
Cty TNHH 1 TV  Cty TNHH 2 TV trở
lên.
Cty TNHH 1 TV  Cty cổ phần.
Cty TNHH 2 TV trở lên  Cty TNHH 1 TV
Cty TNHH 2 TV trở lên  Cty cổ phần
Cty cổ phần  Công ty TNHH 1 TV.
Cty cổ phần  Cty TNHH 2 TV trở lên


III. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
1.Kết thúc thời hạn hoạt động;
2.Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư
nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty
cổ phần;
3.Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy
định của Luật trong thời hạn sáu tháng liên tục;
4.Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

Ls. Nguyễn Thị Phương Hảo
Email: hao.nguyen@cis.vn
Công ty Luật hợp danh CIS
www.cis.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×