Tải bản đầy đủ

Chuong5 cấu tạo chất khí lỏng rắn

Chửụng 5
Caỏu taùo chaỏt
Khớ Loỷng Raộn


Thuyết động lực học phân tử:
Các chất khí
• Các phân tử chuyển động hỗn loạn, rất nhanh và
liên tục.
• Va chạm giữa các phân tử có tính đàn hồi.
• Thể tích chiếm chỗ của phân tử có thể bỏ qua so
với thể tích khối khí.
• Lự hút giữa các phân tử có thể bỏ qua.
• Các khí không cố đònh thể tích và hình dạng, nó
có thể tích và hình dạng của bình chứa.


Thuyết động lực học phân tử:
Các chất lỏng
• Các phân tử sắp xếp hỗn loạn ngẫu nhiên hơn chất
rắn.

• Các phân tử chuyển động không bò giới hạn trog thể
tích chứa nó.
• Thể tích xác đònh ở điều kiện cụ thể.
• Các phân tử tương tác với nhau theo mọi hướng.


Thuyết động lực học phân tử:
Các chất rắn
• Các phân tử sắp xếp chặt với nhau theo một trật tự
xác đònh.
• Các phân tử dao động xung quanh vò trí của nó, rất
hiếm khi bò ép qua vò trí khác.
• Khối lượng và thể tích xác đònh.
• Hình dạng bên ngoài (tinh thể) thường phản ảnh
cách sắp xếp các phân tử.


Cấu trúc các chất khí – lỏng - rắn

Hòan toàn mất trật
tự, có rất nhiều
khoảng trống, phân
tử chuyển động tự
do, các phân tử ở xa
nhau.

Mất trật tự, các
phân tử chuyển
động trong thể tích
của nó, các phân tử
ở gần nhau.

Sắp xếp trật tự, các
phân tử cố đònh vò
trí và rất gần nhau.


Quaù trình chuyeån pha

vaporization


melting

condensation0

freezing


Giaûn ñoà pha


Giaûn ñoà pha cuûa nöôùc

water


Giaûn ñoà pha cuûa CO2


Tinh theå raén


Caùc kieåu tinh theå

Hexagonal close packing, ABABAB***

Cubic close packing
ABCABCABC****


Cấu trúc tinh thể của các kim loại


Caáu truùc nöôùc ñaùTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×