Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2
Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Bài thi số 2: Đập dế:
Câu 1: Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số
là:
a/ 8999

b/ 8853

c/ 8976

d/ 8876.

Câu 2: Tìm x, biết: x + x/3 = 24. Vậy x là:
a/ 24

b/ 12

c/ 18


d/ 6.

Câu 3: Tìm y, biết: ( 5/7 – y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Vậy y là:
a/ 3/7

b/ 2/7

c/ 8/7

d/ 1.

Câu 4: Tính: 1 + 4 + 9 + 16 + ….. + 100 = …..
a/ 1717

b/ 385

c/ 10100

d/ 5050.

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ
có 2 chữ số. Vậy số bị chia là:
a/ 395

b/ 431

c/ 397

d/ 430.

Câu 6: Số dư trong phép chia 6700 : 900 là:
a/ 0

b/ 40

c/ 400

d/ 4.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíVậy a/b = …………
Câu 5: Số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 2; 3; 5; 8; …….. là: …………..
Câu 6: Số thứ 100 của dãy số: 4; 8; 12; 16; … là: ……….
Câu 7: Số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau
là: ………………
Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là: ………………..
Câu 9: Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3: 2

Câu 8: .99990

Câu 4: 2/3

Câu 9: 596

Câu 5: 13

Câu 10: 900

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×