Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2 năm 2017 - 2018Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Bài thi số 2: Điền kết quả hoặc dấu thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: 8 x b + 9 x b…………. 10 x 7 + 10 x 10 (biết b là số có 1 chữ số khác
0).
Câu 2: Giá trị của biểu thức 456 - 95 x 3 là: 1984 = 1 x 1000 + 9
x …………….. + 8 x 10 + 4 x 1
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………. .
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; ………………
Câu 5: Số bốn mươi nghìn không trăm năm mươi hai được viết là…………….
Câu 6: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là……………….
Câu 7: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số
bằng 17 là…….
Câu 8: Giá trị của biểu thức 523 x (36 : c) với c là số lớn nhất có 1 chữ số
là……………
Câu 9: Tìm x biết x : 9 = 1436 (dư 6). Tr lời: x = ……………..
Bài thi số 3: Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Số lẻ bé nhất có 5 ch m

u

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là: …
a/ 999

b/ 1000

c/ 100

d/ 9999.

Câu 3: Số gồm 8 vạn, 13 trăm, 92 chục và 5 đơn vị được viết là: …
a/ 82225

b/ 813925

c/ 892135

d/ 81225.

Câu 4: Số liền trước số 999 là: …
a/ 997

b/ 998

c/ 100

d/ 1000.

Câu 5: Tính: 8dm + 9mm = ……...
a/ 89mm

b/ 17mm

c/ 809mm


d/ 890mm.

Câu 6: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 4738; 4783; 4873; 4837.
a/ 4738; 4783; 4837; 4873

b/ 4873; 4738; 4783; 4837

c/ 4873; 4837; 4783; 4738

d/ 4738; 4837; 4783; 4873.

Câu 7: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là: …
a/ 6

b/ 10

c/ 7

d/ 9.

Câu 8: Giá trị của biểu thức 8272 : a với a = 4 là: …
a/ 2680

b/ 2608

c/ 2806

d/ 2068.

Câu 9: Giá trị của biểu thức 763 x a với a = 9 là: …
a/ 6867

b/ 6678

c/ 6687

d/ 6876.

Câu 10: Giá trị của biểu thức: 5 x (b – 9054) với b = 12173 là: …
a/ 15595

b/ 15955

c/ 51531

d/ 5 x (12137-9054).

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài thi số 2: Điền kết quả hoặc dấu thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: <

Câu 6: 99998

Câu 2: 171

Câu 7: 743210

Câu 3: 100

Câu 8: 2092

Câu 4: 34

Câu 9: 12930

Câu 5: 40052
BÀI 3: Đập dế
Câu 1: a

Câu 6: a

Câu 2: d

Câu 7: d

Câu 3: a

Câu 8: d

Câu 4: b

Câu 9: a

Câu 5: c

Câu 10: a

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×