Tải bản đầy đủ

Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------............, ngày..........tháng ........năm ......
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ
THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

Kỳ tính thuế: tháng … năm ……
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST
T

Loại thuế được
UNT

Số
tiền
thuế
phải
thu


Số
tiền
thuế
đã thu

Số tiền
thuế còn
phải thu

Số tiền thuế đã nộp
NSNN
Số tiền

Số biên
lai

Cộng

Nơi nhận:

BÊN ĐƯỢC UNT hoặc
ĐẠI

Ngày
biên
lai

Số tiền
thuế đã
thu chưa
nộp
NSNNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×