Tải bản đầy đủ

Quy định mới về chuyển xếp lương quân nhân chuyên nghiệp


Thời điểm xét nâng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp lần sau được tính kể từ tháng, năm ký
Quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.
Theo Thông tư, trường hợp viên chức quốc phòng đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trước
khi được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, thực hiện chuyển xếp lương theo 03 bưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×