Tải bản đầy đủ

Phá Password Excel

Phá Password Excel không cần phần mềm
Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi
sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới.
Cách làm trong Excel 2003 như sau:

1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass
Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.
( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )
4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm

5. Máy hỏi bạn có muốn CHƠI nó không ? Nếu muốn bấm YES

6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Có thông báo sau khi phá Pass


Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else

If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?",
_
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "'
is unprotected!", vbInformation
End If
End SubTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x