Tải bản đầy đủ

Cam ket ma tuy 20172018

UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
TRƯỜNG THCS THUẬN MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
Thuận Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2017

CAM KẾT
Phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học
Năm học 2017 - 2018
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thuận Minh
Em tên: ……………………………………… Sinh năm:......................
Học sinh lớp:............................... . Trường Trung học cơ sở Thuận Minh
Sau khi được nghe phổ biến các nội dung tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma
túy trong trường học năm học 2017 – 2018. Em xin cam kết thực hiện tốt các nội dung sau
đây:
1. Tuyệt đối không sử dụng các chất ma tuý trong và ngoài trường. Nếu phát hiện
người mua bán, sử dụng ma tuý sẽ báo cáo cho nhà trường để kịp thời xử lý.
2. Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, tình trạng bất thường
cuả học sinh; ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng ma túy
3. Xếp hạnh kiểm loại yếu và cảnh cáo trước toàn trường nếu vi phạm các hành vi liên

quan đến ma túy. Nếu vi phạm nặng sẽ bị xử lý theo pháp luật của Nhà Nước.
4. Cam kết bản thân và người thân trong gia đình không mua bán tàng trữ, vận chuyển
trái phép chất ma túy.
5. Cam kết không trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây có chứa chất ma túy.
6. Nghiêm túc thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy trong và ngoài nhà
trường.
Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kiểm điểm, kỷ luật nếu vi phạm những điều cam kết nói
trên.
XÁC NHẬN CỦA
PHỤ HUYNH

GVCN

HỌC SINH CAM KẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×