Tải bản đầy đủ

Giáo án Địa lý 12 bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ

Tiết 41
Bài 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Ngày soạn:

Tuần dạy:…… Ngày dạy:……..

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
 Hiểu được Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng lãnh thổ tương đối giàu tài
nguyên thiên nhiên, có thể phát triển nền kinh tế nhiều ngành, nhưng sự
phát triển KT-XH vùng gặp nhiều khó khăn do thiên tai và hậu quả nặng
nề do chiến tranh.
 Biết được thực trạng và triển vọng phát triển tổng hợp kinh tế biển, sự
phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng.
 Hiểu được trong những năm tới, với sự phát triển công nghiệp và cơ sở
hạ tầng, với sự khai thác tốt hơn kinh tế biển, hình thành nền kinh tế mở,
kinh tế của Bắc Trung Bộ sẽ có bước phát triển đột phá.
2. Kĩ năng:
Phân tích bản đồ tự nhiên, kinh tế, đọc Atlat địa lí Việt Nam.
3. Định hướng phát triển năng lực học sinh:Năng lực chung:, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán.Năng lực chuyên biệt: sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ…

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 Atlat địa lí Việt Nam.
 Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
 Bản đồ Kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Kiểm tra bài cũ:Hãy làm rõ việc phát triển cơ cấu nô h

t


HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS
HĐ 1. Cá nhân/cả lớp
Tìm hiểu đặc điểm khái quát chung của
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Dựa vào lược đồ SGK, BĐ Atlat Tr. 28.
Xác định vị trí và phạm vi lãnh thổ của
vùng.
Tiềm năng du lịch của vùng rất lớn:
Nằm trên tuyến “Di sản văn hóa miền → Việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là GTVT sẽ tạo ra thế mở cửa
hơn nữa cho vùng và giúp phân công lại lao động.
 Nâng cấp QL.1 đường sắt Bắc- Nam làm tăng vai trò trung chuyển của
vùng, đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh với TP. Đà Nẵng và với vùng
Đông Nam Bộ.
 Khôi phục và nâng cấp hệ thống sân bay trong vùng: (Đà Nẵng, Chu Lai,
Qui Nhơn, Cam Ranh, T
n
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×