Tải bản đầy đủ

Giáo án Địa lý 12 bài 31: Vấn đề phát triền thương mại, du lịch

Tiết 37
Bài 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
Ngày soạn:
I. MUC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
2. Kĩ năng:


3.Thái độ:

Tuần dạy:.... Ngày dạy:....b. Tình hình phát triển và các trung
tâm du lịch chủ yếu:


IV. ĐÁNH GIÁ

V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
VI. PHỤ LỤC:


3. Các mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ $ 2006:10.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×