Tải bản đầy đủ

Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu dân cư đô thị phường dịch vọng hậu, quận cầu giấy, thành phố hà nội (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

LÊ SĨ THANH TÙNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU,
QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
-----------------------

LÊ SĨ THANH TÙNG
KHÓA: 2015-2017


QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU,
QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. KTS CHẾ ĐÌNH HOÀNG

Hà Nội - 2017


LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian nghiên cứu, với sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo, sự động
viên của bạn bè, đồng nghiệp, sự sẻ chia, ủng hộ của gia đình, hôm nay tôi đã hoàn
thành luận văn thạc sỹ.
Để đạt được kết quả này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô
giáo đã tham giảng dạy, truyền thụ những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá
trình học tập. Đặc biệt, cảm ơn PGS.TS. KTS Chế Đình Hoàng, người đã dành
nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Những
nhận xét, đóng góp sâu sắc của PGS.TS. KTS Chế Đình Hoàng là những gợi ý quý
báu để tôi giải quyết các vấn đề tốt hơn cho đề tài của mình.
Xin cảm ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong công việc để có thời gian hoàn thành luận văn.
Và cuối cùng, cảm ơn gia đình và người thân đã luôn ủng hộ, chia sẻ cùng tôi
những khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.
Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả!

Hà Nội, tháng

năm 2017

Học viên

Lê Sĩ Thanh Tùng


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc

lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và
có nguồn gốc rõ ràng.

Tác giả luận văn

Lê Sĩ Thanh Tùng


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
A. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1
B. PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................. 7
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH
KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI. .......................................................................................... 7
1.1. Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch tại quận Cầu Giấy:...................... 7
1.1.1. Khái quát về quận Cầu Giấy và Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu ....... 7
1.1.2. Tình hình phát triển một số khu đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy .............. 11
1.1.3. Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân cư đô
thị phường Dịch Vọng Hậu.................................................................................... 12
1.1.4. Mô hình bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn
quận Cầu Giấy ....................................................................................................... 19
1.2. Hiện trạng Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu.................................... 21
1.2.1. Hiện trạng .................................................................................................... 21
1.2.2. Khái quát nội dung quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị phường Dịch
Vọng Hậu .............................................................................................................. 29
1.3. Thực trạng đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu ......... 37
1.4. Những vấn đề cần nghiên cứu trong việc quản lý xây dựng theo quy hoạch
Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu ............................................................ 38
1.4.1. Những vấn đề tồn tại cần nghiên cứu ........................................................... 38
1.4.2. Đánh giá nguyên nhân của những vấn đề tồn tại .......................................... 40


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY
HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU ....................... 42
2.1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................... 42
2.1.1. Một số xu hướng quản lý xây dựng và phát triển đô thị................................ 42
2.1.2. Hướng đến một đô thị giàu truyền thống và có bản sắc ................................ 43
2.1.3. Vai trò của cộng đồng trong quản lý và thực hiện quy hoạch ....................... 43
2.1.4. Nội dung quản lý xây dựng theo quy hoạch ................................................. 46
2.2. Cơ sở thực tiễn................................................................................................ 48
2.2.1. Một số nghiên cứu liên quan đến đô thị........................................................ 48
2.2.2. Chuyên môn hóa bộ máy quản lý tại khu dân cư đô thị phường Dịch
Vọng Hậu .............................................................................................................. 53
2.3. Cơ sở pháp lý.................................................................................................. 55
2.3.1. Hệ thống văn bản pháp lý do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành ...... 55
2.3.2. Các văn bản quản lý do địa phương ban hành .............................................. 56
2.3.3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm: ......................................................... 57
2.3.4. Các đồ án quy hoạch có liên quan ................................................................ 57
2.4. Các yếu tố ảnh hướng đến công tác quản lý xây dựng đô thị ........................... 58
2.4.1. Yếu tố điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính ............................................. 58
2.4.2. Yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội ..................................................................... 58
2.4.3. Yếu tố nguồn vốn và nguồn lực ................................................................... 59
2.4.4. Đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng đô thị ....................................................... 59
2.4.5. Yếu tố cộng đồng ......................................................................................... 59
2.5. Bài học kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch .................................. 61
2.5.1. Kinh nghiệm trong nước .............................................................................. 61
2.5.2. Kinh nghiệm nước ngoài .............................................................................. 65
CHƯƠNG 3:

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY

HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU ....................... 72
3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch ............ 72
3.1.1. Quan điểm ................................................................................................... 72


3.1.2. Mục tiêu ...................................................................................................... 72
3.1.3. Nguyên tắc................................................................................................... 73
3.2. Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư đô thị
phường Dịch Vọng Hậu ......................................................................................... 74
3.2.1. Hoàn thiện chính sách pháp luật quản lý xây dựng theo quy hoạch .............. 75
3.2.2. Tăng cường năng lực bộ máy và cán bộ quản lý xây dựng theo quy hoạch... 88
3.2.3. Quản lý xây dựng theo quy hoạch với sự tham gia của cộng đồng ............... 90
3.2.4. Quản lý sở hữu tài sản.................................................................................. 94
3.2.5. Quản lý khai thác sử dụng mang tính bền vững............................................ 95
3.2.6. Giải pháp quản lý sử dụng đất đai ................................................................ 95
3.2.7. Giải pháp quản lý môi trường ...................................................................... 97
3.2.8. Giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật quy hoạch xây dựng ............... 98
3.2.9. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý ......................... 98
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 1


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

CTCC

Công trình công cộng

ĐTH

Đô thị hóa

HTKT

Hạ tầng kỹ thuật

HTXH

Hạ tầng xã hội

KTCQ

Kiến trúc cảnh quan

KGCC

Không gian công cộng

QCXDVN

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

QHCT

Quy hoạch chi tiết

QHĐT

Quy hoạch đô thị

QHXD

Quy hoạch xây dựng

QLXD

Quản lý xây dựng

QLĐT

Quản lý đô thị

UBND

Ủy ban nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 1.1

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

22

Bảng 1.2

Tổng hợp hiện trạng tầng cao công trình

25

Bảng 1.3

Tổng hợp hiện trạng chất lượng công trình

25

Bảng 1.4
Bảng 1.5

Bảng tổng hợp sử dụng đất khu vực nghiên cứu quy
hoạch
Bảng tổng hợp mạng lưới đường giao thông

31
35


DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Phối cảnh kiến trúc cảnh quan quận Cầu Giấy

8

Hình 1.2

Bản đồ phạm vi ranh giới quận Cầu Giấy

9

Hình 1.3

Vị trí khu chức năng đô thị phường Dịch Vọng Hậu

10

Hình 1.4

Sơ đồ bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng

19

trên địa bàn quận Cầu Giấy
Hình 1.5

Hiện trạng công trình xây dựng

24

Hình 1.6

Hiện trạng công trình xây dựng

25

Hình 1.7

Hiện trạng giao thông

27

Hình 1.8

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu dân cư đô thị
phường Dịch Vọng Hậu

Hình 2.1

Sự tham gia của cộng đồng trong công tác QLĐT

44

Hình 2.2

Sơ đồ mô hình bộ máy quản lý đô thị

48

Hình 2.3

Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

62

Hình 2.4

Hầm chui Thủ Thiêm - Thành Phố Hồ Chí Minh

63

Hình 2.5

Thành Phố Đà Nẵng

64

Hình 2.6

Quản lý đô thị tại Singapore

66

Hình 2.7

Cây xanh được bố trí đan xen trong Kđt tại Singapore

68

Hình 2.8

Thành phố Tokyo - Nhật Bản

70

Hình 2.9

Thành phố Tokyo – Nhật Bản

71

Hình 3.1

Bản đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan khu

89

dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu
Hình 3.2

Sơ đồ phân cấp tổ chức bộ máy quản lý các hoạt động
xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực


1

A. PHẦN MỞ ĐẦU
* Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Là trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học - giáo dục của Thành phố Hà Nội,
thời gian qua, quận Cầu Giấy nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Trung ương
và của Thành phố Hà Nội, cùng với tập trung phát huy nội lực, bộ mặt đô thị của
quận Cầu Giấy ngày một khởi sắc. Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện. Nhiều
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước,
chiếu sáng, cây xanh... được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới đã phát triển khá
nhanh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quận, cải thiện đời sống cho nhân dân,
phát triển bền vững. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng, phần lớn chỉ tập trung ở
các khu dân cư mới, còn các khu dân cư cũ, khu làng xóm cũ đô thị hóa chưa được
quan tâm triệt để. Nhất là về kiến trúc cảnh quan đô thị và hệ thống giao thông, cấp
thoát nước, điện còn hạn chế; đặc biệt là đối với các khu dân cư hiện hữu tại
phường Dịch Vọng Hậu.
Việc sớm triển khai các công tác quản lý về quy hoạch xây dựng sẽ là cơ sở
để UBND quận Cầu Giấy tổ chức triển khai công tác quản lý đô thị kịp thời và đồng
bộ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn chỉnh nội dung về công tác quản lý
xây dựng để hoàn thiện khung quản lý xây dựng tại các khu đô thị mới, khu dân cư
cũ, đem lại cảnh quan đô thị khang trang, văn minh, hiện đại, giúp cho chính quyền
địa phương có những kinh nghiệm thực tế, đồng thời từng bước hoàn thiện và nâng
cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương.
Bên cạnh đó, việc xây dựng một ngôi nhà ngày nay đã không còn quá khó
khăn, các hộ gia đình chủ yếu xây dựng nhà ở theo sở thích và nhu cầu của họ. Vẫn
còn hiện tượng xây dựng công trình không xin phép xây dựng hoặc sai nội dung
giấy phép xây dựng ở tất cả các khu vực trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhiều nhất là
trong khu vực làng xóm cũ đô thị hóa, khu dân cư hiện hữu. Những ngôi nhà đủ các
hình dạng mặt tiền mọc lên. Và đặc biệt là chưa có chế tài quản lý thích hợp để định
hướng xây dựng cho người dân và chủ đầu tư. Một thực trạng nữa đang diễn ra là
công trình cứ được xây dựng thì tồn tại dù có xây dựng theo quy hoạch hoặc có giấy


2

phép xây dựng hay không. Chính quyền địa phương không thể kiểm soát hết được
tình hình, ngay bản thân bộ máy quản lý cấp phép xây dựng ở quận chưa đủ mạnh
để thực hiện định hướng theo quy hoạch. Công tác quản lý của các cơ quan quản lý
nhà nước tại địa phương còn chưa chặt chẽ. Nhưng nguyên nhân cụ thể hơn là thiếu
công cụ quản lý: hệ thống văn bản, các văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý quy
hoạch, kiến trúc xây dựng tại các khu vực nhạy cảm còn lạc hậu, chưa gắn với thực
tiễn. Các cơ quan chức năng làm công tác quản lý kiến trúc, xây dựng, quy hoạch,
hạ tầng kỹ thuật gần như độc lập với nhau và chưa có quy chế phối hợp trong công
tác quản lý.
Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch để sớm
chấm dứt tình trạng xây dựng trên là hết sức cấp bách và cần thiết.
Chính vì những lý do trên, em đã chọn nội dung “Quản lý xây dựng theo
quy hoạch Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành
phố Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
* Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất những giải pháp quản lý các
hoạt động xây dựng trong Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu theo đúng kế
hoạch, quy hoạch, thiết kế được phê duyệt; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và
hiệu quả, đúng với các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành, phù
hợp với điều kiện của địa phương, cụ thể:
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư
đô thị phường Dịch Vọng Hậu.
- Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư đô thị
phường Dịch Vọng Hậu.
- Khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây mới, khu vực hiện có và các dự án đầu tư
xây dựng trong khu vực để đảm bảo đồng bộ kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng quy định quản lý xây dựng đô thị làm cơ sở pháp lý để các cơ
quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
- Xây dựng cơ chế, bộ máy quản lý khai thác theo quy chế quản lý.


3

- Hình thành khu vực phát triển đô thị đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ
thuật, không gian kiến trúc cảnh quan có bản sắc, hài hòa đáp ứng nhu cầu phát
triển đô thị theo đúng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và quy
định hiện hành, phù hợp tình hình phát triển đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy, phù
hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch sử dụng đất Quận Cầu
Giấy và Quy hoạch Phân khu đô thị H2-1 được phê duyệt.
* Đối tượng và phạm vị nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu đô
thị phường Dịch Vọng Hậu thuộc phạm vi địa giới hành chính phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu: Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội với diện tích 34,615 ha theo Quy hoạch chi tiết được duyệt.
* Nội dung nghiên cứu
- Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân cư đô thị phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân cư
đô thị phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân cư đô thị
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
* Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát hiện trạng, điều tra thu thập số liệu.
- Phương pháp so sánh đối chiếu, vận dụng có tính kế thừa, sáng tạo các kinh
nghiệm ở một số đô thị trong và ngoài nước.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp phương án, từ đó đề xuất các giải pháp
quản lý hữu hiệu.
- Phương pháp thống kê các giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu vực.
* Kết quả nghiên cứu
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu dân
cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội có ý nghĩa
khoa học trong việc đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.


4

- Đưa ra giải pháp hợp lý nhất về quản lý xây dựng theo quy hoạch đối với
các công trình xây dựng để Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu đồng bộ về
hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội, đẹp về kiến trúc cảnh quan.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Góp phần hoàn chỉnh cơ sở lý luận trong công tác quản
lý xây dựng theo quy hoạch.
- Ý nghĩa thực tiễn: Làm cơ sở tham khảo cho các cơ quan quản lý đô thị
trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu vực đạt hiệu quả cao; Tạo
lập nên hình ảnh khu dân cư cũ cải tạo chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại
thông qua việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
* Các khái niệm và thuật ngữ
a) Chứng chỉ quy hoạch:
Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các
số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch
đô thị đã được phê duyệt.
b) Giấy phép quy hoạch:
Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu
tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
c) Giấy phép xây dựng:
Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
d) Giấy phép xây dựng công trình:
Giấy phép xây dựng công trình là giấy phép được cấp để xây dựng công trình
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật.
e) Quản lý đô thị:
Quản lý đô thị là quá trình tác động bằng những cơ chế, chính sách của các
chủ thể quản lý đô thị (các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, các sở, ban ngành
chức năng) vào các hoạt động đô thị nhằm thay đổi hoặc duy trì hoạt động đó.
Trên góc độ Nhà nước, quản lý Nhà nước đối với Đô thị là sự can thiệp bằng


5

quyền lực của mình (bằng pháp luật, thông quan pháp luật) vào các quá trình phát
triển kinh tê- xã hội ở đô thị nhằm phát triển đô thị theo định hướng nhất định.
f) Quản lý kiến trúc cảnh quan:
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số
30/2009/QH12 ngày 17/6/2009:
- Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình
kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của
chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.
- Không gian đô thị là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây
xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.
- Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô
thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi
bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền
đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và
không gian sử dụng chung thuộc đô thị.
- Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công
trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải
phù hợp với quy hoạch chi tiết đô thị đã được phê duyệt và theo quy định của pháp
luật về xây dựng.
- Công trình xây dựng hiện có phù hợp với quy hoạch đô thị nhưng chưa phù
hợp về kiến trúc thì được tồn tại theo hiện trạng; trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa
chữa công trình thì phải bảo đảm yêu cầu về kiến trúc theo quy định của pháp luật.
- Công trình xây dựng hiện có không phù hợp với quy hoạch đô thị thì phải
di dời theo kế hoạch, tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị. Trong thời gian chưa di
dời, nếu chủ công trình có nhu cầu cải tạo, nâng cấp sửa chữa thì được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định của pháp
luật về xây dựng.
- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: Quy chế quản lý quy hoạch,
kiến trúc đô thị gồm những quy định quản lý không gian cho tổng thể đô thị và


6

những quy định về cảnh quan, kiến trúc đô thị cho các khu vực đô thị, đường phố và
tuyến phố trong đô thị do chính quyền đô thị xác định theo yêu cầu quản lý;
- Sự tham gia của cộng đồng: Theo Clanrence Shubert là quá trình trong đó các
nhóm dân cư của cộng đồng tác động vào quá trình quy hoạch, thực hiện, quản lý sử
dựng hoặc duy trì một dịch vụ, trang thiết bị hay phạm vi hoạch động. Các hoạt động
cá nhân không có tổ chức sẽ không được coi là sự tham gia của cộng đồng.
+ Sự tham gia của cộng đồng là một quá trình mà Chính phủ và cộng đồng
cùng nhận một số trách nhiệm cụ thể và tiến hành các hoạt động để cung cấp các
dịch vụ đô thị cho tất cả cộng đồng.
+ Sự tham gia của cộng đồng là đảm bảo cho những người chịu ảnh hưởng
của dự án được tham gia vào việc quyết định dự án.
+ Sự tham gia của cộng đồng là tìm và huy động các nguồn lực của cộng
đồng, qua đó để tăng lợi ích cho cộng đồng dân cư giảm các chi phí, tăng hiệu quả
kinh tế và hiệu quả chính trị cho nhà nước.
* Cấu trúc luận văn

PHẦN MỞ ĐẦU

PHẦN NỘI DUNG

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

CHƯƠNG I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY
DỰNG THEO QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ
THỊ PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU
- QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHƯƠNG II
CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THEO QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU
- QUẬN CẦU GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHƯƠNG II
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG
THEO QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ
PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU - QUẬN CẦU
GIẤY - THÀNH PHỐ HÀ NỘI


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


102

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Việc xây dựng một ngôi nhà, một công trình ngày nay đã không còn quá khó
khăn, việc chủ đầu tư đặc biệt là tư nhân có thể xây dựng tùy theo sở thích và nhu
cầu của họ. Việc xây dựng không xin phép thiếu sự quản lý của các cấp có thẩm
quyền diễn ra nhanh chóng ở tất cả các khu vực trên địa bàn quận Cầu Giấy. Những
ngôi nhà đủ các hình dạng mọc lên. Và đặc biệt là không có chế tài quản lý thích
hợp để định hướng xây dựng cho người dân và chủ đầu tư. Một thực trạng nữa đang
diễn ra là công trình cứ được xây dựng thì tồn tại dù có xây dựng theo quy hoạch
hay có giấy phép không. Chính quyền địa phương chưa thể kiểm soát chặt chẽ được
tình hình, ngay bản thân bộ máy cấp phép xây dựng ở quận chưa đủ mạnh để thực
hiện định hướng theo quy hoạch. Sự quản lý của các cơ quan chức năng còn chưa
chặt chẽ. Nhưng nguyên nhân cụ thể hơn là thiếu công cụ quản lý: hệ thống văn
bản, các văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng còn
lạc hậu, chưa gắn với thực tiễn. Các cơ quan chức năng làm công tác quản lý kiến
trúc, xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật gần như độc lập với nhau và Nhà nước
không có bất cứ một quy chế nào để liên kết.
Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch để sớm
chấm dứt tình trạng xây dựng trên là hết sức cấp bách và cần thiết. Dựa trên các quy
chế và định hướng phát triển của Chính phủ cũng như phân tích các yếu tố ảnh
hưởng đồng thời học hỏi các kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển như
Singapore, Nhật Bản... Luận văn đề xuất các nhóm giải pháp như đã nêu tại Chương
III, những đề xuất của luận văn là những vấn đề thực tiễn và có vai trò quan trọng
trong việc xây dựng và phát triển khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu nói
riêng và các khu vực có tính chất tương tự trong cả nước nói chung. Những giải
pháp, đề xuất trong luận văn có thể tham khảo áp dụng cho việc quản lý quy hoạch
xây dựng tại địa phương hiện nay.


103

2. Kiến nghị
Quản lý xây dựng theo quy hoạch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công
tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện mục tiêu đó cần:
- Quản lý xây dựng đô thị cần được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo
một các đồng bộ và yêu các các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo quy hoạch
được duyệt. Tăng cường hiệu lực chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành đặc biệt là
của UBND thành phố Hà Nội. Đưa ra việc thanh tra và giám sát liên ngành, có sự
phối hợp quản lý giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
- Các cơ quan chuyên ngành hoàn thiện bổ sung các văn bản về quy định cho
công tác quản lý xây dựng đô thị. Các văn bản này cần xác định rõ quyền hạn và
trách nhiệm các đối tượng liên quan và hướng dẫn cụ thể tránh tình trạng chung
chung như hiện nay.
- Đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả các ứng dụng khoa học công nghệ mới và
các phần mềm hệ thống khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý xây dựng đô thị.
- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản
lý xây dựng đô thị tại địa phương để nâng cao năng lực kiểm tra giám sát việc thực
hiện xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư đô thị phường Dịch Vọng Hậu.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao trình độ dân trí, tổ chức cộng
đồng tham gia vào thực hiện thiết kế quy hoạch và thiết kế đô thị. Quy trình, nội
dung tham gia cộng đồng vào quản lý xây dựng đô thị cần được cụ thể hơn nữa
bằng văn bản để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quản lý xây dựng
trong khu vực.
- Áp dụng mô hình thí điểm để rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh hoàn thiện và
nhân rộng mô hình.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thế Bá (2007), Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, NXB Xây dựng.
2. Bộ Xây dựng (2004), Định hướng phát triển kiến trúc nhà ở đến năm 2020.
3. Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
QCXDVN 01:2008/BXD.
4. Chính phủ (2011), Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050.
5. Võ Kim Cương (2004), Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi, NXB Xây dựng.
6. Dự án quốc gia VIE/95/005 (1998), Quy hoạch và quản lý đô thị có sự tham gia
của cộng đồng.
7. Vũ Cao Đàm (1998), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học
kỹ thuật.
8. Lưu Đức Hải, Phát triển các khu ĐTM, nhìn từ công tác hoạch định chính sách,
Cục phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng.
9. Đỗ Hậu (2008), Quy hoạch xây dựng đô thị với sự tham gia của cộng đồng,
NXB Xây dựng.
10. Đỗ Hoàng Hoành (2013), Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị dịch vụ
Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ quản lý
đô thị, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
11. Nguyễn Tố Lăng (2008), Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển, Trường
Đại học Kiến trúc, Hà Nội.
12. Phạm Trọng Mạnh (1999), Khoa học quản lý, NXB Xây dựng.
13. Phạm Trọng Mạnh (2002), Quản lý đô thị, NXB Xây dựng.
14. Hàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng.
15. Kim Quảng Quân (2000), Thiết kế đô thị, NXB Xây dựng.
16. Quận ủy Cầu Giấy (2012), Chương trình số 11 - CTr/QU ngày 16/5/2016 của
Quận ủy Cầu Giấy về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ
môi trường giai đoạn 2015-2020”.


17. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
18. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
19. Nguyễn Quốc Thông (2003), Bài giảng Quy hoạch và Quản lý đô thị.
20. Nguyễn Thị Thanh Thủy (1997), Tổ chức và quản lý môi trường cảnh quan đô
thị, NXB Xây dựng, Hà Nội.
21. Lê Chính Trực, Hệ thống không gian công cộng và cây xanh ở Hà Nội, đánh giá
thực trạng và những giải pháp Quy hoạch, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.
22. Lê Trung Tuấn (2016), Quản lý kiến trúc cảnh quan Khu công viên công nghệ
thông tin Hà Nội, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, Luận văn thạc
sỹ quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
23. UBND thành phố Hà Nội (2015), Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015
về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000; Quyết định số
6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị
H2-1 tỷ lệ 1/2000.
24. UBND quận Cầu Giấy (2010), Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 phê
duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị (điểm dân cư đô thị hóa phường
Dịch Vọng Hậu), tỷ lệ 1/500.
25. UBND quận Cầu Giấy (2015), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận
Cầu Giấy giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 18/10/2015 về
Phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy 5 năm (gian đoạn 2016-2020).
26. Website: www.arcspace.com
www.ashui.com
www.caugiay.hanoi.gov.vn
www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
www.google.com.vn
www.grenspace.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×