Tải bản đầy đủ

Je vais parler de mes loisirs préféres et de ce que je fais pendant mon temps libre

Je vais parler de mes loisirs préféres et de ce que je fais pendant mon temps
libre.J'aime beacoup la musique, les films classiques,les musicaux et les
comédies.J'aime aussi bavarder avec les amis,et la famille.Le week-end,quand
j'ai du temps libre j'écoute de la musique et je danse en même temps,je
m'occupe de moi,je regarde la télévision ;quelques fois j'aide dans les tâches
menagères,je lis ou je cuisine.
Tôi sẽ nói về giải trí yêu thích của tôi và những gì tôi làm trong thời gian
libre.J'aime beacoup âm nhạc của tôi, bộ phim kinh điển, âm nhạc và cũng
comédies.J'aime trò chuyện với bạn bè và tuần family.The end, khi tôi có thời
gian rảnh tôi nghe nhạc và tôi nhảy cùng một lúc, tôi chăm sóc bản thân mình,
tôi xem truyền hình, đôi khi tôi giúp đỡ việc nhà, tôi đọc hoặc bếp .
Je vais parler des choses que j'adore faire quand j'ai un peu de temps pour
m'amuser (principalement pendant le week-end.) J'aime bien sortir avec mes
amis et mon petit copain, écouter les disques de mon groupe préféré "HIM",
aller au cinèma pour voir seulement des bons films,aller aux magasins et visiter
d’autres bars où je ne vais pas normalment.Pendant la semaine je n'ai pas
beaucoup de temps libre parce que je dois faire mes devoirs,étudier pour les
examens et assister aux courss particuliers.
Les jours où je sors avec mes amis c’est le vendredi et le samedi.Généralement
les dimanches nous ne pouvons pas aller à "Solares" qui est une lieu avec assez
de bars et des discothèques, parce que le lundi il y a classe.Si une semaine il y a

un lundi férié nous y allons.
Tôi sẽ nói về những điều tôi thích làm khi tôi có một chút thời gian cho vui (chủ
yếu là trong những ngày cuối tuần.) Tôi thích đi chơi với bạn bè của tôi và bạn
trai của tôi, chơi đĩa CD trong nhóm của tôi yêu thích "HIM", đi xem phim chỉ
để xem phim tốt, đi mua sắm và ghé thăm các quán bar khác, nơi tôi sẽ không
phải tuần normalment.Pendant tôi không có nhiều thời gian tự do vì tôi phải làm
bài tập về nhà của tôi , ôn thi và tham dự courss đặc biệt.
Vào những ngày khi tôi đi ra ngoài với bạn bè của tôi nó là thứ sáu và chủ nhật
samedi.Généralement chúng ta không thể đi đến "Solares" mà là một nơi có
nhiều quán bar và câu lạc bộ đêm, bởi vì có thứ hai lớp. Nếu tuần trước, một kỳ
nghỉ thứ hai chúng tôi đi.
Je vais parler de ce que j'aime faire dans mon temps libre. Je pense que le
weekend c'est pour se reposer et aussi pour faire la fête. Le vendredi je vais avec


mes amis boire un café ou d'autres choses mais je dois être chez moi assez tôt
parce que dois étudier et faire mes devoirs. Le samedi matin je reste chez moi et
j'étudie un peu.Après, je sors avec mes amis normalement à huit heures et je
rentre chez moi à trois heures du matin. Mais j'ai un problème: je ne peux pas
voir mon petit copain parce qu'il habite très loin. Le dimanche j'utilise tout la
matin pour dormir et après, j'étudie tout l’après-midi. Les loisirs que j'aime bien
sont: aller dans les magasins et faire des courses, regarder la télé et des bons
films,écouter de la musique et danser et aller aux bars et discothèques. Je n'aime
pas beaucoup lire dans mon temps libre parce que je pense que c’est ennuyeux.
Je ne vais pas beaucoup au cinéma parce que des billets sont très chers. Quand
le lundi il n'y as pas de cours, je vais à Solares avec mes amis. (Solares est une
petite ville qui est près de Santander). si nous voulons aller là-bas il faut que
nous prenions le train. Á Solares il y a assez des bars et des discothèques,mais
il y a un problème:à Solares il y a beaucoup des villageois qui sont très nuls.
Tôi sẽ nói về những gì tôi muốn làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Tôi nghĩ
rằng cuối tuần là để nghỉ ngơi và cũng để tiệc tùng. Vào thứ Sáu, tôi đi với bạn
bè của tôi cho cà phê hoặc bất cứ điều gì nhưng tôi phải về nhà sớm vì phải học
và làm bài tập ở nhà của tôi. Vào sáng thứ bảy tôi ở nhà và nghiên cứu một
peu.Après, tôi đi ra ngoài với bạn bè của tôi thường vào lúc tám và tôi đến nhà
lúc ba giờ sáng. Nhưng tôi có một vấn đề: Tôi không thể nhìn thấy bạn trai của
tôi vì anh sống xa. Ngày chủ nhật tôi sử dụng tất cả các buổi sáng để ngủ và sau
khi tôi đã nghiên cứu tất cả các buổi chiều. Giải trí tôi thích là: đi đến các cửa
hàng và mua sắm, xem TV và phim tốt, nghe nhạc và nhảy múa và đi đến quán
bar và câu lạc bộ đêm. Tôi không thích để đọc trong thời gian rảnh rỗi của tôi
bởi vì tôi nghĩ rằng đó là nhàm chán. Tôi không đi nhiều vào phim vì vé rất đắt

tiền. Khi thứ hai có không có lớp học, tôi đi đến Solares với bạn bè của tôi.
(Solares là một thị trấn nhỏ gần Santander). nếu chúng ta muốn đến đó phải là
chúng tôi đi xe lửa. Á Solares có đủ quán bar và vũ trường, nhưng có một vấn
đề: Solares có rất nhiều người dân làng rất hư hỏng.
There are many famous people in the world. One of them is Lionel Andrés
Messi. He was born on June 24, 1987 in the city of Rosario, Argentina.
Everyone knows him now as the best football player in the world. In fact, a lot
of people say he might become the greatest player ever. He also helped his club
team Barcelona win the European Champions League and the World Club
Championship.


Messi grew up playing football. He joined his first club when he was five.
Messi started breaking records as soon as he played his first game for
Barcelona. He became the youngest footballer ever to play a La Liga game and
the youngest to score a goal. He helped his team win the league in his first
season.
Messi has an amazing career ahead of him. He is set to shine in South Africa.
Many football experts compare him to the legendary Pele and Maradona. This
World Cup could be the stage for him to show people he really is the best. His
skills on the ball, ability to get past defenders and his goal-scoring are
breathtaking. Top soccer coach Arsene Wenger said Messi is “like a PlayStation.
He takes advantage of every mistake teams make”.
He is my football idol!

Il y a beaucoup de gens célèbres dans le monde. L'un d'eux est Lionel
Andrés Messi. Il est né le 24 Juin 1987 dans la ville de Rosario, en
Argentine. Tout le monde le sait maintenant comme le meilleur joueur
de football dans le monde. En fait, beaucoup de gens disent qu'il
pourrait devenir le plus grand joueur jamais. Il a également aidé son
équipe de club de Barcelone gagner la Ligue des Champions et le
Championnat du Monde des Clubs.
Messi a grandi en jouant au football. Il a rejoint son premier club
quand il avait cinq ans. Messi a commencé à battre des records dès
qu'il a joué son premier match pour Barcelone. Il est devenu le plus
jeune joueur jamais jouer à un jeu de la Liga et le plus jeune à
marquer un but. Il a aidé son équipe à remporter le championnat dès
sa première saison.
Messi a une étonnante carrière devant lui. Il est mis à briller en
Afrique du Sud. De nombreux experts du football le comparent à la
légendaire Pelé et Maradona. Cette Coupe du Monde pourrait être la
scène pour lui de montrer aux gens qu'il est vraiment le meilleur. Ses
compétences sur la balle, la capacité d'obtenir les défenseurs du passé
et de son de but à couper le souffle. entraîneur de football Top Arsène
Wenger a déclaré Messi est «comme une PlayStation. Il profite de
toutes les équipes d'erreur que font ".
Il est mon idole de football!


Reading a book is better than watching television as it gives
the reader a chance to imagine the text themselves and
develop their theory of mind. For children, this means there is
a greater chance of developing a sense of empathy with the
character
Some of the benefits of reading a book over watching
television include:
Unlike watching the television, reading allows people to
develop their theory of mind. Theory of mind is the ability to
attribute mental states to a character or situation. When
reading, the reader has to do this, whereas television does the
work for them. Improving theory of mind can enhance a
person's sense of empathy.
Reading encourages greater brain connectivity. As the reader
learns about the character, they place themselves in their
shoes, which encourages brain activity.
Several readers who read the same book develop their own
unique version. For example, one person may see the sea as
dark, whereas someone else sees it as green. When watching
television, there is only one way to interpret it.
Unlike television, there is no danger of the reader losing their
place with a book. They do not have to stay up late to finish
an episode or pause the TV, they just need to put the book
down.


It is possible to take a book anywhere and read it without
disturbing other people. While portable TVs are available,
they are not as socially acceptable as books.
La lecture d'un livre est mieux que de regarder la télévision, car il donne au
lecteur une chance d'imaginer le texte eux-mêmes et à développer leur théorie
de l'esprit. Pour les enfants, cela signifie qu'il ya une plus grande chance de
développer un sentiment d'empathie avec le personnage
Certains des avantages de la lecture d'un livre sur regarder la télévision incluent:
Contrairement à regarder la télévision, la lecture permet aux gens de développer
leur théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit est la capacité d'attribuer des états
mentaux à un personnage ou d'une situation. Lors de la lecture, le lecteur doit
faire, alors que la télévision fait le travail pour eux. L'amélioration de la théorie
de l'esprit peut renforcer le sentiment d'empathie d'une personne.
Reading encourage une plus grande connectivité du cerveau. Comme le lecteur
apprend sur le caractère, ils se placent dans leurs chaussures, qui encourage
l'activité cérébrale.
Plusieurs lecteurs qui lisent le même livre à développer leur propre version
unique. Par exemple, une personne peut voir la mer aussi sombre, alors que
quelqu'un d'autre le voit comme vert. Lorsque vous regardez la télévision, il n'y
a qu'une seule façon de l'interpréter.
Contrairement à la télévision, il n'y a pas de danger du lecteur perdre leur place
avec un livre. Ils ne doivent pas rester jusqu'à la fin pour terminer un épisode ou
une pause de la télévision, ils ont juste besoin de mettre le livre.
Il est possible de prendre un livre partout et de le lire sans déranger les autres
personnes. Alors que les téléviseurs portables sont disponibles, ils ne sont pas
aussi socialement acceptable que des livres.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×