Tải bản đầy đủ

bài thảo luận môn lịch sử các học thuyết kinh tế (3)

Câu hỏi:
Bài làm
Nội dung gồm những phần sau:
1.Giới thiệu sơ qua về C.Mác và Ph.Ăng ghen
2.Hoàn cảnh ra đời của học thuyết kinh tế C.Mác
3. Cuộc cách mạng do C.Mác và Ph.Ăng ghen tiến
hành .


1. Giới thiệu sơ qua về
C.Mác và Ph.Ăng ghen .
• Bài làm

C.Mác(1818-1883) và Ph.Ăng ghen(1820-1895) đều là
những người sáng lập ra chủ nghĩa C.Mác


Học thuyết kinh tế C.Mác

-1,Hoàn cảnh ra đời của học thuyết kinh tế C.mác
-Đến những năm 40 của

được địa
vị thống trị,sự ra đời chủ
nghĩa tư bản đã làm thay đổi
cơ bản cơ cấu
Giai cấp-xã hội


Học thuyết kinh tế C.Mác
1,Hoàn cảnh ra đời
Mâu thuẫn giữa giai cấp
vô sản và tư sản gay gắt
⇒Các cuộc đáu tranh nổ ra ,
Phong trào đáu tranh của công nhân
Đi tù tự phát đến tự giác
⇒Đòi hỏi phải có lí luận cách
Mạng làm vú khí tư tưởng
Cho giai cap vô sản => chủ
Nghĩa C.Mác ra đòi


Học thuyết kinh tế C.Mác
II Hoàn cảnh ra đời
,Chủ nghĩa C.Mác phát
sinh là sự tiếp tục trực
tiếp triết học cổ điển Đức
KTCĐ Anh ,
CNXH không tưởng pháp
-


Học thuyết kinh tế C.MÁC
II,Hoàn cảnh ra đời học thuyết kinh tế
C.MÁC
-Triết học Mac Xit là sự kế tục triết học
của Phơ Bách và triết học biện chứng
duy tâm của Heghen
=> Mac,Ang ghen vận dụng phép biệ
chứng vào phân tíh sự phất triển của xá
hội loài ngườiHọc thuyết kinh tế C.MÁC
II,Hoàn cảnh ra đời của học thuyết kinh tế C.MÁC
KTTC học MAC XIT
đưa ra những luận chứng
KT của CM XHKH
⇒ CNCS.Đồng thời đó
cũng là sự thừa kế và
phát triển thành tựu của
KTCT tư sản cổ điển ,tiêu biểu là S.MIT và RICACDO về hệ
thống các phạm trù và quy luật của hệ thống hàng hóa


Học thuyết kinh tế C.MÁC
II,Hoàn cảnh ra đời học thuyết kinh tế C.MÁC
-Lí luận CNXH khoa
học của C.MÁC
Và Ph.Ang ghen là sự chỉnh
lí sáng tạo lí luận chủ nghĩa
xã hội không tưởng Pháp
.Lí luận chủ nghĩa mác
bảo vệ lợi ích giai
Cấp vô sản ,có tính giai cấp
và tính đang cao=> Đối tượng
Phê phán là tư tưởng tư sản.


III,Cuộc cách mạng do C.MAC và Ph.ANGGHEN tiến
hành.
1.Các mác đưa ra quan niêm mới về đối tượng và
phương pháp chính trị
-Các ông áp dung phương pháp mới trong nghiên cứu
kinh tế chính trị .Phương pháp trừu tượng hóa khoa
học và sử dunhgj duy vật biệ chứng để phân tích các
hiên tượng kinh tế khách quan


. III,Cuộc cách mạng do C.MÁC ,Ph.Ang
ghen tiến hành
2.C.MAC đưa ra quan điể lịch sử và vân dụng vào phân tích
các phạm trú ,quy luật kinh tế .
- Các nhà kinh té học tư sản đồng nhất các quy luật tự
nhiên ,coi chủ nghĩa tư bản tồn tại vĩnh viển
- Các phạm trù kinh tế có sự phát triển ,chuyển hóa từ hình
thái này sang hình thái khác => ông đã vận dụng phân tích
sự vận đông ,phát triển ,biến đổi của các cặp phạm trù


. III,Cuộc cách mạng do C.Mác và Ph.Angghen tiến hành
3.Mác là người đàu tiên phát hiện ra tính 2 mặt của lao động
sản xuất hàng hóa .
-Các nhà kinh tế trước Mác : Chỉ phân biệt được 2 thuộc tính
của hàng hóa ,mâu thuãn giữa chúng
C.MÁC: Hàng hóa là sự thống nhất giữa giá trị và giá trị sử
dụng .Phát hiện ra tính chất 2 mặt của lao động sản xuất
hàng hóa => giải quyết được những bế tắc trong quản kí
giá trị cuả KTCT tư sản cổ điển ,hoàn thiện lí luân giá trị
lao động


III Cuộc cách mạng do C.Mac và
Ph.Angghen tiến hành
4.Trên cơ sở lí luận giá trị lao động .C.Mác xây dựng lí luận giá trị thặng

-Trước MÁC các nhà kinh tế chỉ N/C M DưỚI những hình thái dặc thù
của nó :P,lợi tứcR
-Mác N/c Mác dưới dạng thuần túy của nó .Ông cho rằng: M là giá trị đổi
ra ngoài giá trị hàng hóa sức loa động do công nhân làm thuê tạo ra và
bị TB chiếm .Như vậy MÁC đã vạch được nguồn gôc M => Phân tích
sâu sắc bản chất bóc lột của CNTB .DiỄN tả quá trình sản xuất M về
mặt chât,mặt lượng,chỉ ra quy luật vận động của nó


Học thuyết kinh tế C.MAC
III, Cuộc cách mạng do C.Mác và Ph.Ang ghen tiến hành
4, Trên cơ sở lí luân giá trị -Lao động .C.Mác xây dựng giá trị
thặng dư
-Vạch ra bản chất tiền lương TBCN là giá cả của sức lao động
chứ không phải là giá cả của lao động => chỉ ra được bản
chất bóc lột của chủ nghĩa tư banrthoong qua pham truuf
tiền lương .Theo Mác khi trả đúng giá trị của sức lao
động ,nhà tư bản vẫn bóc lột vì kết quả của quá trình lao
động đã tạo ra một lượng gia strij lớn hợ SLĐ của người
công nhân
-Phân tích sâu sắc và khoa học các hình thái M,P,Lợi tức
,R.Lmf rõ cái bề ngoài giả dối tựa hồ như : tiền lương là giá
cả của lao động P là do tư bản ,R do ruộng đất ,lợi tức do
tiền sinh ra


. Học thuyết kinh tế C.MÁC
III, Cuộc cách mạng do C.Mác ,Ph.Angghen tioeens hành
4,Trên cơ sở lí luận giá trị lao động .C.mác xây dựng giá trị
thặng dư
- C.MAC vạch rõ cơ chế chuyển hóa M thành P Bình quân
,giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất trong điều kiện tự do
cạnh tranh => Làm cơ sỏ để giải quyết vấn đề R tuyệt đối
- Lí luận L là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế C.MÁC vạch
trần nguồn gôc ,bản chất của quan hệ xã hội .TBCN và trở
thành lí luận của giai cấp vô sản đấu tranh chống giai cấp
tư sản.


Học thuyết kinh tế C.MÁC
III,Cuộc cách mạng do C.MÁC ,Ph.Angghen tiến
hành
5, C.MÁC hoàn chỉnh lí luận TSX TBCN
-ChỈ ra các điều kiện thuwch hiện TSPXH
-Các cân đối lớn trong nền kinh tế và nêu lên
tính chu kì KT của tái sản xuất tư bản chủ
nghĩa


Học thuyết kinh Tế C.MAC
III,Cuộc cách mạng do Cmác vàPh.Ang ghen tiến hành
6,Cmác người đầu tiên vạch trần được bản chất của tư bản
-TB là giá trị mang lại M bằng cách bóc lột công nhân
- Chia tu bản thanh TBBB và TBKB
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×