Tải bản đầy đủ

bài thao luận lịch sử các HTKT

Bài thảo luận
Môn:Lịch sử các học thuyết
kinh tế
Họ và tên:Trần Thị Hoài
Lớp: TCNH2A2


CÂU HỎI


HÃY PHÂN TÍCH SỰ TIẾN TRIỂN
CỦA LÝ LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG
TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ CHÍNH TRỊ
TƯ SẢN?


BÀI LÀM


Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng kinh
tế đầu tiên của giai cấp tư sản trong giai

đoạn phương thức sx phong kiến tan rã
và CNTB ra đời,tuy nhiên đã dọn đường
cho những mầm mống của học thuyết
kinh tế.Theo Mác,khoa hoc thực sự của
nền KT chỉ thực sự bắt đầu khi trọng tâm
của việc nghiên cứu được chuyển từ lĩnh
vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất.
ở Anh KT chính trị học cổ điển bắt đầu
từ W.Petty.Ở Pháp kinh tế học cổ điển
bắt đầu từ phái trọng nông mà đại biểu
là F.Quesnay.Từ đầu thế kỷ XIX trở
đi,kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
bắt đầu đi vào thời kỳ suy đồi dẫn đến
sự xuất hiện của kinh tế chính trị tầm
thường mà đại biểu là
Th.Malthus(Anh),J.B Say(Pháp)…


1-Học thuyết kinh tế của
W.Petty

W.Petty được coi là cha đẻ của kinh tế chính
trị cổ điển và khoa thống kê dân số.
Lý luận về giá trị lao đông của ông như sau:
Ông chia giá cả thành 2 loại :giá cả chính trị
và giá cả tự nhiên.Theo ông giá cả chính
trị(giá cả thị trường) phụ thuộc vào nhiều
yếu tố ngẫu nhiên do đó khó xác định,còn
giá cả tự nhiên(gíatrị)là do thời gian lao
đông hao phí quyết định và năng suất lao
động có ảnh hương tới mức hao phí đó.Hạn chế của W.Petty
Chưa phân biệt được các phạm trù giá
trị,giá trị trao đổi với giá cả.
Ông tập trung nghiên cứu về giá cả một
bên là hàng hóa một bên là tiền,tưc là
mới chú ý tới mặt lượng.
ảnh hưởng nặng tư tưởng của CN trọng
thương.
Lẫn lộn lao động với tư cách là nguồn gốc
của giá trị với lao động với tư cách là
nguồn gốc của giá trị sử dụng.


2-Hoc thuyết của A.Smith

Lý luận về giá trị của ông như sau:
Ông phân biệt rõ ràng giá trị sử dụng và
giá trị trao đổi.Ông khẳng định giá trị sử
dụng không quyết định giá trị trao đổi
và bác bỏ lý luận về sự ích lợi,sự ích lợi
không có quan hệ gì với giá trị trao đổi.
Theo A.Smith giá trị trao đổi là do lao
động quyết định,giá trị là do hao phí lao
động sx ra hàng hóa quyết định.Đó là
khái niệm đúng đắn về giá trị.


Về cấu thành giá trị của hàng hóa theo A.Smith
trong sx TBCN tiền lương,lợi nhuận và địa tô là
ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng
như của mọi giá trị trao đổi.Đó là quan điểm
đúng đắn.
Sai lầm của ông ở chỗ coi các khoản thu nhập
là nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị trao
đổi.Ông đã lẫn lộn hai vấn đề hình thành giá trị
và phân phối giá trị hơn nữa ông xem thường tư
bản bất biến coi giá trị chỉ có (v+m).


Ưu điểm
Phân biệt được giá cả tự nhiên với
giá cả thị trường.Khẳng định hàng
hóa được bán theo giá cả tự
nhiên,nếu giá cả đó ngang với mức
cần thiết để trả cho tiền lương,lợi
nhuận và địa tô.
Ông đã cho rằng lao động là thước
đo thực tế của giá trị.


Sai lầm


Không thấy được trong CNTB quan
trọng thực hiện giá trị gắn liền với
việc phân phối lại giá trị dưới hình
thái lợi nhuận,địa tô và lợi tức.Ông
đã vấp vào vấn đề giá cả sản xuất.


3-Phương pháp luận của
D.Ricardo
D.Ricardo lý luận về lao động như sau:
Ông định nghĩa giá trị hàng hóa như sau:
“Gía trị hàng hóa hay số lượng của một
hàng hóa nào khác mà hàng hóa đó trao
đổi là do số lượng lao động tương đối cần
thiết để sản xuất ra hầng hóa đó quyết
định,chứ không phải do khoản thưởng lớn
hay nhỏ trả cho lao động quyết định”


Ông bác bỏ lý luận giá trị sử dụng quyết định
giá trị trao đổi,ông đã chứng minh dược rằng
các nhân tố tự nhiên giúp con người tạo ragias
trị sử dụng nhưng không thêm một phần tử gì
vào giá trị hàng hóa cả.
Ông có ý kiến kiệt xuất rằng:Tính hữu ích
không phải là thước đo giá trị trao đổi mặc dù
hàng hóa rất cần thiết giá trị này.theo ông giá
trị hàng hóa được quy định bởi lượng lao động
chứa đựng trong hàng hóa,lương lao động đó
tỷ lệ thuận với lao động tạo ra hàng hóa.


Ưu điểm
Đã chứng minh một cách tài tình rằng giá
trị hàng hóa giảm đi khi năng suất lao
động tăng lên,gạt bỏ sai lầm của A.Smith
cho rằng lao động trong nông nghiệp có
năng suất cao hơn và cho rằng sự tăng
lên của cải đi kem với giá trị của nó giảm.
Kiên định với quan điểm lao động là
nguồn gốc của giá trị,công lao to lớn của
ông là đứng trên quan điểm đó để xây
dựng lý luận khoa học của mình.


Hạn chế
Không nhận được tính hai mặt của
lao động sx hàng hóa.
Không chứng minh được hoạt động
của quy luật giá trị vẫn hoạt động
trong CNTB vì ông không giải
quyết được vấn đề giá cả sx.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×