Tải bản đầy đủ

Kế hoạch bộ môn tiếng anh 7 thí điểm


Tiế ng Anh 6 c biênn soạn xoay quanh chủ điểm gần gũi vi học
sinh:
- Our communities
- Our heritage
- Our world
- Visions of the future
Tiếng Anh 6 bao gồm 12 đơn vị bài học cho khoảng hơn 80
tiết học trên lớp, 20 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra
cuối học kỳ và chữa bài kiểm tra . Học sinh học 3 tiết/tuần.
Học kỳ I : 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51tiết
3. Tình hình giảng dạy của giáo viên
- Nhiệt tình trong công việc giảng dạy.
- Luôn có tinh thần tự học và học hỏi đồng nghiệp qua các giờ
thao giảng, dự giờ thăm lớp .
- Tham khảo sách báo, ti vi. để tự nâng cao kiến thức cho
mình.
- Tuy nhiên, lớp 6 là năm đầu trong 4 năm cải cách nên kiến thức
mới, nhiều và quá trình soạn và giảng còn đòi hỏi phải đầu t nhiều
thời gian và công sức vì vậy rất mong sự đóng góp ý kiến của

đồng nghiệp trong và ngoài nhà trờng để đợc hoàn thiện trong
quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh.
4. Tình hình học tập của học sinh.
+ Những thuận lợi
- Học sinh đợc học đúng theo PPCT lớp 6.
- Học sinh có SGK đầy đủ 100%.


- Có phơng tiện dạy- học thông qua sách, đài, băng đĩa giúp
học sinh trao đổi và thực hành.
- Học sinh vận dụng kiến thức thực hành ngay ở trên lớp.
+ Những khó khăn
- Tiếng Anh là môn học tơng đối khó đối với học học sinh THCS
hiện nay.
- Học sinh học theo chng trinh thi iểm kho, mi, kiến thức và
yêu cầu tơng đối cao.
- Học sinh ở mỗi khối, mỗi lớp cha có sự đồng đều về học lực,
- Môi trờng giao tiếp tiếng Anh còn ít. Các em đã quen với phơng pháp học tiếng Anh, đã biết nghe- nói- đọc- viết những câu
đơn giản, xong khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cha thành thạo.
- Một số học sinh vẫn cha đánh giá đúng tầm quan trọng của
môn học, vẫn lời học bài và làm bài tập
5. Cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị :
- Phòng học có đủ ánh sáng, quạt mát .
- Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở ghi, sách bài tập, sách tham
khảo, đĩa tiếng do ngời nớc ngoài đọc. Ngoài ra, trờng còn có 1 số
tranh ảnh phục vụ cho công tác giảng dạy .
- Có đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại theo phơng pháp mới
nh đài, máy tính, máy chiếu đa năng .
- Phòng nghe còn cha có nên ảnh hởng tới quá trình thực hiện
phơng pháp mới trên lớp.
II. Nhiệm vụ bộ môn:
Trong nhà trờng THCS bộ môn này là bắt buộc đối với các em.
Việc giảng dạy và học tập bộ môn giúp các em mở rộng và phát triển
t duy gợi nhớ lại kiến thức tiếng Việt và nhằm nâng cao trình độ
tiếng Anh của các em.Giáo viên bằng cách phối hợp rèn luyện, nghiên
cứu phơng pháp soạn giảng và t liệu tham khảo giúp học sinh chủ
động trong quá trình giao tiếp giữa bạn bè trong cùng lớp và với thầy
cô. Nhờ đó các em có hứng thú, chủ động, tự tin hơn trong học tập.Tiếng Anh 6 thí điểm đợc biên soạn cho đối tợng học sinh lớp
6 đã học xong 3 cuốn cùng bộ ở tiểu học : Tiếng Anh 3,4,5 hoặc chơng trình khác có trình độ tơng đơng để nhằm tiếp tục nâng
cao trình độ Tiếng Anh của các em bằng cách phối hợp, rèn luyện các
kỹ năng nghe nói, đọc, viết ở mức độ cao hơn thông qua các bài học
có nội dung phong phú, sinh động.
*Ht lp 6, hc sinh cú kh nng:

Nghe

Núi

c

Vit

Nhn bit v nhc li c õm, trng õm, ng iu v nhp iu trong cỏc
cõu ngn v n gin khỏc nhau.
Nghe hiu cỏc chdn ngn v n gin sdng trong cỏc hot ng hc tp
trong lp hc.
Nghe hiu ni dung chớnh, ni dung chi tit cỏc bi i thoi, c thoi n
gin, trong khong 60 t v cỏc ch trong chng trỡnh nh: gia ỡnh, nh
trng, bn bố, l hi, danh lam thng cnh, danh nhõn, th thao, ... .
Nghe hiu ni dung chớnh cỏc trao i thụng tin gia cỏc bn cựng tui v
cỏc ch c quy nh trong phn ni dung.
Phỏt õm c cỏc õm, trng õm, ng iu v nhp iu trong cỏc cõu ngn
v n gin khỏc nhau.
Núi c cỏc chdn ngn v n gin sdng trong cỏc hot ng hc tp
trong lp hc.
Hi v tr li ngn gn vcỏc ch trong chng trỡnh nh: gia ỡnh, nh
trng, bn bố, l hi, danh lam thng cnh, danh nhõn, th thao, ... .
Núi nhng cõu n gin, lin ý, cú gi ý v cỏc ch quen thuc.
c hiu ni dung chớnh, ni dung chi tit cỏc bi i thoi, c thoi n
gin trong khong 80 t v cỏc ch trong chng trỡnh nh: gia ỡnh, nh
trng, bn bố, lhi, danh lam thng cnh, danh nhõn, th thao, ... .
c hiu ni dung chớnh cỏc th cỏ nhõn, thụng bỏo, on vn ngn, n
gin thuc phm vi ch quen thuc (cú th cú mt s t, cu trỳc mi).
Vit cú hng dn mt on ngn, n gin khong 40 t v cỏc ch
trong chng trỡnh nh: gia ỡnh, nh trng, bn bố, l hi, danh lam thng
cnh, danh nhõn,, ththao, ... .
Vit cỏc th, bu thip, tin nhn hoc ghi chộp cỏ nhõn ngn, n gin liờn
quan n nhu cu giao tip hng ngy trong phm vi cỏc ch c quy
nh trong phn ni dung.


III. KÕ ho¹ch chi tiÕt:


UNITS/
perriod

COMMUNICATIVE COMPETENCES

Unit 1-

• Asking and answering questions about school

My new

activities

school
(1-7)

Unit 2
My home
(8-14)

LANGUAGE ITEMS

• Asking and answering questions about

- Teacher
<->
/∂υ / and / Λ/
whole
*Present simple and continuous class
- Group
*Vocabulary :Words to describe work
- Pair
school activities
work
Individua
*Pronunciation :
l
Sounds: z / s / iz

where someone lives and works

* There is/are/prepositions

• Talking about what we like and don’t like
about school

• Talking about rooms in a house/funiture

*Pronunciation :

*Words to talk about family
members
Unit 3

• Describing personal appearance and

My friends characteristics
(15-21)

methods

*Pronunciation :
Sounds: b and p

• Talking about activities friends often do

*Present continuous for future

together

*Words to describe personal

• Write a description about a friend

appearance and characteristics

• From unit 1 to unit 3

- Text
book
- Pictures
- Poster
- Radio
- Disks

- Text
book

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

Revision
(22-23)

Teaching
aids

- Pictures
- Poster
- Radio
- Disks
- Text
book
- Pictures
- Poster

- Teacher

- Radio


Test
(24)
Unit 4
My

The 45-minute test
• Talking about and describing a neighbourhood

neighborhood

Sounds:/I:/ and/ I/
• Asking for and giving directions

(25-32)

Correct
the test
(29)
Unit 5
Natural
wonders
of the
world
(33-39)

* Comparative adjectives:
smaller and more expensive

- Disks

- Text

*Words to describe your

book

neighbourhood

- Pictures
- Poster

- Correcting the 45-minute test

- Radio
- Disks

• Identifying natural wonders in the country

*Pronunciation :

• Describing natural wonders in the country

Sounds:/t/ and /st/

• Describing things in nature
• Making comparision between natural

*Superlative adjectives

wonders, famous Vietnamese
people
• Asking and answering about famous people
Revision
(40)

*Pronunciation :

<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

Revise unit 4 and 5

*Words to describe natural
wonders in the country /world
and famous people

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Text
book
- Pictures
- Poster


Test
(41)
Unit 6
Our tet
holiday

- Disks
• Talking about how people prepare for Tet
Holiday
• Describing what people do at Tet Holiday

(42-49)

• Expressing concern and giving advice
• Expressing admiration for famous people
of the past
• Revision from unit 1 to unit 6

Revision
(50-52)
1st term • Doing the first semester examination
Test(53)
Correcting
test (54) • Correcting the first semester examination
Unit 7
Television
(55-61)

- Radio

The 45-minute No 2

• Identifying types of TV programmes in
the world

*Pronunciation :
Sounds: /s/ and /∫/
*should/shouldn’t for advice,
will and won’t
*Words to describe activities
people do at traditional Tet
Holiday

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Text
book
- Pictures
- Poster
- Radio
- Disks

*Pronunciation :

• Talking about someone’s favourite

Sounds: / θ / and / ð /.
*wh-questions (what,where…)

programme(s)

and conjunctions (and, but…)

• Exchanging information about TV

* Words to talk about types of

programmes

TV programmes

- Teacher
<->
whole
class


Unit 8
• Talking about popular sports and games
Sports and
games
in the world
(62-68)
• Asking and answering questions about world

*Pronunciation :
Sounds: /eə/ and /iə/
* Past simple,imperatives and

famous sports stars

adverbs of frequency

• Talking about sports and games you like

*Words to talk about popular

- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Text
book
- Pictures
- Poster
- Radio
- Disks

sports , games and world
famous sports stars
Unit 9
Cities of
the world
(69-75)

Revision
(76-77)
Test
(78)

- Text

• Identifying landmarks in cities around the

*Pronunciation :

world

book

• Comparing features of cities around the

Sounds: / əu/, / ai / .
* Present perfect, superlative

world .

adjectives.

- Poster

*Words to describe landmarks

- Radio

• From unit 7 to unit 9
The 45-minute test

• Talking about different houses in the future
Unit 10
our houses • Predicting what homes will be like in the
in the

- Teacher
and features of cities around the <->
whole
world
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
*Pronunciation :
l
Sounds:/dr/ and /tr/

- Pictures

- Disks

- Text
book
- Pictures


future
(79-85)

future

* Modals : will and might

- Poster

• Describing differences or/and similarities

*Words to talk about types of

- Radio

between homes of the future and homes

houses and appliances.

now
Unit 11
Our
greener
world
(86-92)

• Talking about different ways to save

*Pronunciation :

environment

Sounds: / ɑ: / and / æ /.

• Talking about ways to make a school “green”

* Conditional sentences type 1
*Words such as reduce, reuse,
recycle and environment…

Revision
(93)
Test
(94)
Unit 12
Robots
(95-101)

Revision
(102-103)

• From unit 10 to unit 11

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Text
book
- Pictures

The 45-minute test

- Poster
*Pronunciation :

• Talking about the kinds of work robots

Sounds: /ɔi/ and /au /.

can do in various environments

* could and will be able to for

• Expressing agreement and disagreement

future ability

about the role of robots in our lives

* Words to talk about the kinds

Our homes of the future.

of work robots can do

• Revision from unit 7 to unit 12

- Disks

- Radio
- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Disks

- Text
book
- Pictures
- Poster


- Radio

2nd term • Doing the second semester examination
Test(104)
Correcting • Correcting the second semester examination
the test
(105)

- Disks

Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work

- Text
book
- Pictures
- Poster
- Radio
- Disks


Individua
l

- Teacher
<->
whole
class
- Group
work
- Pair
work
Individua
l


IV. Chỉ tiêu phấn đấu
1. Chất lng đại trà:
Tổng
Số

giỏi

Khá

tb

40

5
=12,5%

19 =47,5%

16=40%

2. Chất lợng mũi nhọn:
Mỗi lớp có từ 2 em trở lên đạt loại xuất sắc, làm lòng cốt cho các
đợt thi violympic tiếng Anh và kì thi HSG các cấp.
V. Biện pháp thực hiện:
1. Giáo viên:
- Thờng xuyên đọc, nghiên cứu tài liệu tham khảo về phơng
pháp giảng dạy về vấn đề thay sách giáo khoa mới.
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tham gia tích cực các chuyên đề của tổ, của trờng, phòng
và sở tổ chức.
- Tăng cờng dự giờ thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp.
- Soạn giảng, chấm trả các bài kiểm tra theo đúng chơng
trình.
- Bám sát đối tợng, nhận thức của học sinh để đa ra phơng
pháp giảng dạy phù hợp.
-Thờng xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài tập ở nhà của
học sinh.
2. Học sinh
- Có đầy đủ SGK + SBT, vở ghi, vở bài tập và đồ dùng học
tập.
- Thành lập các nhóm học tập.
- Phân công cán sự lớp, tổ trởng phụ trách nhóm.


- Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bộ môn
Tiếng Anh trong trờng học cũng nh trong thời buổi kinh tế thị trờng hội nhập quốc tế hiện nay .
- Chuẩn bị bài và học bài kỹ trớc khi đến lớp. Trong lớp chú ý
nghe giảng, ghi chép bài đầy đ, hăng hái phát biểu ý kiến xây
dựng bài, mạnh dạn giao tiếp bằng Tiếng Anh với bạn bè và thầy
cô.
- Biết biến kiến thức của thầy cô, kiến thức ở sách và tài
liệu học tập thành kiến thức của bản thân.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và biết vận dụng linh
hoạt những điều đã học vào thực tế cuộc sống; cụ thể các em có
thể giao tiếp ở mức độ cơ bản khi gặp ngời bản xứ hoặc khi nói
chuyện với bạn bè.
- Học hỏi, tham khảo ý kiến bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cùng
tiến bộ.
- Học sinh yếu phải có ý thức vơn lên, quyết tâm học hỏi ,
rèn luyện để học tốt hơn. Học sinh khá không ngừng học hỏi sẵn
sàng giúp đỡ các bạn kém.
3. Đối với phụ huynh:
- Trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham
khảo cho con em mình,
- Tạo điều kiện về thời gian, không gian thuận lợi cho việc
học tập của học sinh.
- Thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập của con em
mình
- Thờng xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ
môn để biết đợc tình hình học tập của con em mình.
4. Đối với nhà trờng:
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học,
- Trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học cho giáo viên bộ
môn,


- Duy trì các đợt hội giảng để giáo viên học hỏi và trao đổi
kinh nghiệm giảng dạy
- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia đầy đủ
các lớp tập huấn, bồi dỡng để nâng cao kiến thức, chuyên môn
nghiệp vụ.
5. Đối với các đoàn thể:
- Tạo mọi điều kiện cho việc dạy và học của giáo viên và
học sinh
- Kết hợp với nhà trờng, giáo viên bộ môn để thực hiện tốt
phong trào xã hội hoá giáo dục
VI) K hoch ph do hc sinh yu kộm:
Thng xuyờn ph o hc sinh yu kộm cỏc tit hc trờn lp bng cỏch gi cỏc
em thng xuyờn hn v kim tra bi tp v nh ca cỏc em.Cú k hoch bi
dng thờm vo 1 bui chiu mi tun.Giỏo viờn la chn kin thc n gin r
hiu giỳp cỏc em nhanh chúng hiu bi.
*)Danh sỏch hc sinh yu kộm.
1. Nguyn Th Liờn
7B
2. Nguyn Hong Kiờm Cng
7B
3. o Vn t b
7B
VI) K hoch bi dng hc sinh gii:
Giỏo viờn chun b tt kin thc nõng cao v cú k hoch c th bi dng
.Mi tun ph o 1 bui theo k hoch ca nh trng. Giỏo viờn cú th bi
dng thng xuyờn cỏc tit hc trờn lp.
*) Danh sỏch hc sinh gii.
1.o Xuõn Duy
7B
2.oTh Trang
7B
i Hng, ngày 18 tháng 9
năm 2015
Ngời viết:

Lấ TH THY
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×