Tải bản đầy đủ

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP hồ chí minh ppt

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

HVTH: Đào Tuyết Lan

HDKH: PGS-TS Hà Xuân Thạch


NỘI DUNG LUẬN VĂN
2

1.
2.
3.
4.

5.

• Chƣơng 1:Tổng quan tài liệu nghiên cứu

• Chƣơng 2: Cơ sở lý luận trong KTQT dịch vụ công
• Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu
• Chƣơng 4: Thực trạng và kết quả nghiên cứu
• Chƣơng 5: Xây dựng hệ thống KTQT tại các trƣờng
ĐH NCL trên địa bàn TP.HCM
28/02/2014


NỘI DUNG CHƢƠNG I
3

Sự cần thiết của đề tài
Các công trình nghiên cứu có liên quan
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi, đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu
Đóng góp mới của đề tài


1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
4

KTQT là một bộ phận của kế toán thực hiện chức
năng cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị ra
quyết định để điều hành đơn vị. Vì vậy việc xây
dựng nội dung KTQT phù hợp với mô hình hoạt
động của các trƣờng ĐH NCL là vấn đề có ý nghĩa
lớn cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ ý nghĩa
đó em đã chọn đề tài “ Xây dựng hệ thống KTQT
tại các trƣờng Đại học ngoài công lập trên địa
bàn Tp.Hồ Chí Minh”


1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
5

 Hệ thống hoá lý luận về KTQT trong lĩnh

vực công, đặc biệt trong lĩch vực hoạt động sự
nghiệp có thu.
 Đánh giá thực trạng hệ thống KTQT trong


các trƣờng ĐH NCL trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh.
 Xây dựng nội dung và mô hình tổ chức, các

giải pháp cần thiết nhằm thực hiện thông tin
kế toán quản trị tại các trƣờng ĐH NCL


1.4. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHƢƠNG PHÁP

PHẠM VI
ĐỐI TƢỢNG

Thông
tin
KTQT tại các
trƣờng đại học
ngoài công lập
trên địa bàn
TPHCM.
Company Logo

Các trƣờng
đại học ngoài
công lập trên
địa
bàn
TP.HCM

Kết
hợp
phƣơng pháp
nghiên
cứu
định tính với
phƣơng pháp
nghiên
cứu
định lƣợng

www.themegallery.com


1.5. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Xây dựng hệ thống
KTQT
trong
các
trƣờng đại học ngoài
công lập nhằm mục
đích giúp các nhà quản
trị tăng hiệu quả sử
dụng nguồn lực phục
vụ đào tạo nhân lực
một cách hợp lý nhất.


CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT
TRONG DỊCH VỤ CÔNG
8

2.1. Tổng quan về kế toán quản trị trong dịch vụ công

2.2. Tổ chức công tác KTQT trong các tổ chức DV công

2.3. Nội dung cơ bản của KTQT hoạt động DV công


CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT
TRONG DỊCH VỤ CÔNG
9

2.1 Tổng quan về KTQT trong dịch vụ công.

2.1.1 Sự ra đời và PT của KTQT dịch vụ công.
2.1.2 Đặc điểm QTTC công trong các tổ chức
d Dịch vụ công
28/02/2014


CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT
TRONG DỊCH VỤ CÔNG
10

2.2
1

Tổ chức công tác KTQT trị trong các tổ chức dịch vụ công

2.2.1 Khái niệm kế toán quản trị

2.2.2 Mục tiêu của kế toán quản trị
2.2.3 Vai trò của kế toán quản trị
2.2.4
1
Ý nghĩa của kế toán quản trị

28/02/2014


CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KTQT
TRONG DỊCH VỤ CÔNG
11

2.3. Nội dung cơ bản của kế toán quản trị trong hoạt động
dịch vụ công
2.3.1. Phân loại chi phí

2.3.2. Hệ thống chi phí linh hoạt
2.3.3. Phân tích mô hình mối quan hệ C-V-P

2.3.4. Lập dự toán ngân sách
2.3.5 Kế toán đánh giá trách nhiệm quản
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
12

Mục tiêu nghiên cứu
Cơ sở lý luận
Phân loại CP

Dự toán ns

Khảo sát thực trạng


Đặc điểm vận dụng KTQT trong
hoạt động công

PP nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Số liệu sơ
cấp
Bảng câu hỏi
khảo sát

Số liệu thứ cấp

Định
tính

Định lƣợng
(thống kê, mô tả)

Báo cáo ba công
khai

Những mặt đã làm đƣợc, chƣa làm đƣợc và nguyên nhân
tồn tại

Nội dung và giải pháp xây dựng bộ máy KTQT


CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
13Về bộ máy kế toán

 Công tác phân loại chi phí đào tạo
 Xây dựng định mức và lập dự toán

chi phí đào tạo
 Hệ thống chứng từ, sổ sách và báo

cáo quản trị


CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
14KTQT trong trƣờng học vẫn
chƣa đƣợc quan tâm đúng mức
từ góc độ nhà quản trị.

 Xây dựng định mức và lập dự toán

chi phí đào tạo
 Hệ thống chứng từ, sổ sách và báo
 Những tồn tại

cáo quản trị
 Công tác phân loại chi phí đào tạo


CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
5.1 Quan điểm xây dựng
Quan điểm phù hợp

Quan điểm xu thế thời đại
Quan điểm kết hợp


CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
16

5.2 Căn cứ xây dựng

Ý thức nhà quản trị
Quy mô hoạt động của mỗi trƣờng

Trình độ nhân viên kế toán quản trị
D Sự hỗ trợ của khoa học công nghệ
28/02/2014


CHƢƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KTQT TẠI CÁC
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
17

Nội dung thực hiện

Để hệ thống KTQT trong nhà trƣờng đạt đƣợc hiệu quả
cao, tác giả chia nội dung cần thực hiện thành hai giai
đoại
Giai đoạn 1
phân loại chi phí, xác định chi
phí linh hoạt nhằm tính giá
thành linh hoạt trong đào tạo,
phân tích mối quan hệ chi phí khối lƣợng - lợi nhuận

Giai đoại 2:
Lập dự toán Ngân sách, Đánh
giá trách nhiệm quản lý nhằm
hoàn thiện toàn bộ hệ thống kế
toán quản trị trong đơn vị.

28/02/2014


KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
18

Đối với
các cơ
quan quản
lý nhà
nƣớc

Đối với
các
trƣờng
ĐHNCL

Đối với
ngƣời
thực hiện
công tác
KTQT

Ứng dụng
công nghệ
thông tin

28/02/2014


KẾT LUẬN CHUNG
19

•Nội dung công tác kế toán quản trị đƣợc xây dựng bao gồm:
+ Hệ thống kế toán chi phí phục vụ yêu cầu quản trị chi phí
+ Hệ thống dự toán phục vụ yêu cầu hoạch định
+ Hệ thống trung tâm trách nhiệm phục vụ yêu cầu kiểm soát
và đánh giá kết quả thực hiện.
+ Hệ thống tính giá thành đào tạo phục vụ cho các quyết định
trong ngắn hạn.
+ Đặc biệt là mô hình phân tích C – V – P phân tích mối quan
hệ giữa chi phí, khối lƣợng và lợi nhuận để nhà quản trị thấy
đƣợc điểm hòa vốn, thặng dƣ lợi nhuận để từ đó nhà quản trị sẽ
có những chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng một cách phù hợp
nhất.
28/02/2014


KẾT LUẬN CHUNG
20

+ Bên cạnh đó, luận văn cũng đã đƣa ra mô hình kế toán ứng
dụng kế toán quản trị kết hợp với kế toán tài chính để thu nhận
chứng từ ban đầu gắn liền với chứng từ của kế toán tài chính.

+ Xử lý thông tin từ các chứng từ, các tài khoản kế toán quản trị
đƣợc chi tiết từ các tài khoản của tài khoản kế toán tài chính.
+ Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT phù hợp với yêu cầu của nhà

quản trị.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức KTQT.

28/02/2014


KẾT LUẬN CHUNG
21

Hạn
chế

Hƣớng
nghiên cứu
tiếp theo

28/02/2014


EM XIN CHÂN THÀNH CÁM
ƠN SỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
CỦA CÁC THẦY CÔ.
22

28/02/2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x