Tải bản đầy đủ

GIÁO án TD 8 năm học 2017 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG lực mới NHẤT

Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

TIẾT 1-2
CHỦ ĐỀ: LÝ THUYẾT
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN TRIỂN SỨC NHANH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết khái niệm, phân loại sức nhanh.
- Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.
2. Kĩ năng:
- Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.
- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản. Biết vận dụng
tự tập hàng ngày.
3. Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực,
kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
4.Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét,

II. ĐIA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Trên lớp học
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, tranh, ảnh
- HS: Trang phục gọn gàng, mang vở ghi chép.
III. CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ:
1.Cơ sở hình thành chủ đề:
Tiết 1: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (Mục 1)
Tiết 2: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (Mục 2)
2.Cấu trúc nội dung chủ đề:
Cấu trúc nội dung chủ đề
theo từng tiết

Các mức độ câu hỏi, bài tập
Nhận biết

Tiết 1:
Biết được
I. Một số phương pháp thế nào là
tập luyện phát triển sức sức nhanh
nhanh ( Mục 1)

Thông hiểu

Biết được
các cách
thực hiện
phát triển
sức nhanh
Tiết 2:
Biết 1 số Lấy ví dụ
II. Một số phương pháp phương
GV:Nguyễn Thị Tư

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Giải thích được
phản ứng

nhanh, tần số
nhanh,
động
tác đơn nhanh

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

tập luyện phát triển sức pháp tập
nhanh (Mục 2)
luyện phát
triển sức
nhanh.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra dụng cụ học tập, vở ghi
2. Kiểm tra bài cũ:(2 phút)
Tiết 1: Không kiểm tra
Tiết 2: Sức nhanh là gì, có mấy loại sức nhanh.
3. Bài mới:
Định
Nội dung
Phương pháp
lượng
I MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
37’
TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN
SỨC NHANNH
1. Một số hướng dẫn tập luyện
phát triển sức nhạnh:
* Một số hiểu biết cần thiết.
- Sức nhanh là gì:
- GV lần lượt đưa ra các câu
Là năng lực thực hiện nhiệm vụ
hỏi:
vận động với thời gian ngắn nhất.
? Sức nhanh là gì?
- Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình
- Gọi học sinh trả lời
thức cơ bản:Phản ứng nhanh, tần
- GV nêu khái niệm sức
số động tác nhanh và thực hiện
nhanh
động tác đơn nhanh.
? Sức nhanh biểu hiện ở mấy
+ Phản ứng nhanh: Là khả
hình thức cơ bản?
năng của cơ thể khi thực hiện các
phản ứng tức thì.
? Em hãy lấy ví dụ về phản
VD: Khi nghe thấy tín hiệu
ứng nhanh.?
dừng, dừng lại ngay hoặc đang
chạy, có tín hiệu, thì chạy ngược
lại ngay chiều vừa chạy...
+Tần số nhanh: Là khả năng
của cơ thể khi thực hiện nhanh
một động tác nào đó
?Em cho ví dụ về tần số
VD: Số lần bước chạy trong 1s, số
động tác nhanh.?
lần bước đi bộ trong 1'......
+ Động tác đơn nhanh: Là
.
khả năng cơ thể phản ứng lại một
động tác nào đó.
? Em cho ví dụ về động tác
GV:Nguyễn Thị Tư

Năng
lực

Năng
lực giao
tiếp

Năng
lực giải
quyết
vấn đề

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

VD: Trong đấu võ, đấu
kiếm,......xuất đòn nhanh khi đối
phương ra đòn tấn công nhanh
Ngoài ra sức nhanh trong chạy
cự li ngắn....
+ Sức mạnh tốc độ: Đạp chân
vào bàn đạp....
+ Sức bền tốc độ: Khi gắng sức
chạy 10 - 20 m cuối trước khi về
đích.
b. một số quy định khi tập
luyện:
- Có giày ba ta để luyện tập.
- Đầu tóc gọn gàng
- Không được mặc váy, quần đùi
trong giờ thể dục.
- Khuyến khích mặc quần áo thể
thao trong giờ thể dục.
- Tập hợp lớp nhanh nhẹn, khẩn
trương.
- Giáo viên và học sinh ra vào lớp
đúng giờ.
- Học tập nghiêm túc, không đùa
nghịch trong giờ học.
- Chuẩn bị đày đủ dụng cụ học tập
(theo yêu cầu của tiết học).
- Không uống nước, rửa tay chân
trong tiết học.
- Làm vệ sinh sân bãi trước giờ
học.
- Luyện tập nghiêm túc dưới sự
hướng dẫn của giáo viên.
- Đảm bảo an toàn trong luyện
tập.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN
SỨC NHANH ( MỤC 2)
2. Một số Phương pháp tập
luyện phát triển sức nhanh:
Từ những đặc điểm đã nêu,
chúng ta có thể tập phát triển sức
nhanh theo những nhóm bài tập
GV:Nguyễn Thị Tư

đơn nhanh.?
- Học sinh thảo luận trả lời
câu hỏi, lấy ví dụ minh họa.

- GV đưa ra một số quy định
tập luyện.
- HS nghiêm túc thực hiện.

Năng
lực sử
dụng
ngôn
ngữ

37’
- GV nêu một số ví dụ cho
học sinh dễ hình dung sau đó Năng
cho học sinh nêu VD
lực giao
VD: Chạy nhanh tại chỗ
tiếp
hoặc di chuyển trong 5s,
Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

dưới đây:
- Nhóm bài tập rèn luyện phản
ứng nhanh.

10s....Chạy trên bàn chạy
hoặc đạp xe, đạp lực kế
trong 10s, 20s ... nhẩy dây
nhanh, chạy nhanh, vỗ tay
- Nhóm bài tập rèn luyện tần số
nhanh......
động tác.
VD: Bật nhảy nhanh, gập
thân ném bóng nhanh, co tay
xà đơn nhanh, nằm chống
- Nhóm bài tập rèn luyện động
đẩy nhanh, ngồi xuống Năng
tác đơn nhanh.
đứng lên nhanh.....
lực giải
VD: Xuất phát sau đó chạy
quyết
tăng tốc nhanh 5m, 10m,
vấn đề
15m, 20m...chạy đạp sau, bật
- Nhóm bài tập rèn luyện sức
cao, bật xa, bật 3 bước......
mạnh tốc độ.
VD: Như chạy nhanh
60m, 80m, 100m....ở mỗi cự
li trên, cố gắng chạy với tốc
- Nhóm bài tập rèn luyện sức
độ cao nhất ở 10 - 20m cuối
bền tốc độ
cự li.
Sau khi đã nêu các nhóm
bài tập và lấy ví dụ minh
hoạ.
GV nêu để HS lấy thêm ví Năng
dụ khác.
lực sử
GV, HS cùng phân tích và dụng
chọn ra những ví dụ đúng.
ngôn
GV gợi ý cho HS cách tự ngữ
tập, tự chơi ngoài giờ.
Sau đó từng nhóm báo cáo
kết quả
--------------------------------------------------------------------------------------------4. Củng cố: ( 3 phút)
- GV khắc sâu mở rộng nội dung bài học.
Tiết 1: Sức nhanh là gì có mấy loai sức nhanh
Tiết 2: Có mấy phương pháp phát triển sức nhanh.
5. Hướng dẫn học ở nhà
Tiết 1: Tìm hiểu xem có bao nhiêu phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
Tiết 2: Tập chạy nhanh và chạy bền vào buổi sáng hoặc chiều tối.

Ngày soạn: 19/8/2017.
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày giảng
8A
24/08/2017

8B
22/08/2017

8C
22/08/2017

TIẾT 3
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Biết cách thực hiện các động tác từ 1-8(nam và nữ)
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Trò
chơi (Do GV chọn) . Học: Khái niệm về chạy cự li ngắn.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy dích giắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau
khi chạy.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện được các động tác từ 1-8(nam và nữ).
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
một số TC phát triển sức nhanh. Học: Khái niệm về chạy cự li ngắn.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy dích giắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh
sau khi chạy.
3. Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực,
kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự học tự
sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, tranh, ảnh, còi ,
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ dầy, dụng cụ tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Nội dung
Định
Phương pháp
Năng
lượng
lực
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
1. Nhận lớp:
- LT báo cáo sĩ số lớp cho GV
Năng
- Ổn định tổ chức
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số, lực giao
- Nội dung, mục tiêu, yêu cầu,
trang phục, sức khỏe HS, phổ tiếp
kỷ luật giờ học.
biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu,
2. Khởi động :
kỷ luật giờ học.
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Khởi động chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp: Xoay cổ,
khuỷu tay, bả vai, cánh tay,
hông, gối, cổ tay kết hợp cổ
chân.
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra:
- Sức nhanh là gì? Sức nhanh
biểu hiện ở mấy hình thức cơ
bản.

1V
2x8N

1L
1L
1L
30-32’
1-2hs

Năng
lực vận
động,
thực
hiện
động
tác
- Lớp Trưởng điều khiển khởi
động
NL
giao
- GV gọi hs trả lời, lớp nhận xét tiếp
bạn trả lời.
- Giáo viên nhận xét- đánh giá

30’
2. Bài mới:
a. Bài thể dục:
- Học từ nhịp 1 - 8 bài thể dục.

5-6L
GV làm mẫu phân tích kỹ thuật
động tác.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- Tổ 1 - 2 tập thể dục.
- Tổ 3 - 4 chạy cự li ngắn.
- Các tổ trưởng điều khiển.
- Tập đồng loạt theo đội hình KĐ
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động
tác.

-

Ñoäi hình taäp luyeän.
XP 
b. Chạy ngắn:
Ôn:
- Chạy bước nhỏ10m
- Chạy nâng cao đùi 15m
- Chạy đạp sau 15-20m
Học: Khái niệm về chạy cự li
ngắn gồm: Các cự li 60m, 80m,
100m, 200m, 400m
GV:Nguyễn Thị Tư


2L
2L
2L





Trường THCS Bột Xuyên

NL
thực
hiện
động
tác, hợp
tác
nhóm,
tự
quản,
ngôn
ngữ


Giáo án TD 8

c. Chạy bền:
- Chạy dích dắc tiếp sức.
- Một số động tác hồi tĩnh sau
khi chạy.
- Giới thiệu "Hai lần hít vào,
hai lần thở ra"
3. Củng cố:
- Tập từ nhịp 1 - 8.
- Hệ thống bài phần chạy cự ly
ngắn.

Năm học 2017-2018

1-2L

1-2hs

XP
GV cho học sinh chạy dích dắc và Năng
lực giao
tập một số động tác hồi tĩnh.
tiếp,
- Giới thiệu bằng phương pháp hợp tác
thuyết trình.
- Ngồi ở đội hình tập trung.
- GV gọi hs thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét.
- GV nhận xét chung

III. PHẦN KẾT THÚC
4-6’
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng Vươn thở, điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
NL tự
- Nhận xét Tinh thần thái độ học
học,
tập trong giờ học
sáng
3. Hướng dẫn học ở nhà:
tạo, hợp
- Ôn 8 động tác của bài thể dục
tác
- Các động tác bổ trợ trong cự
GV hô “giải tán” cả lớp hô
ly ngắn
“khỏe”
- Xuống lớp
___________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 21/8/2017
Ngày giảng:
8A
25/08/2017

8B
24/08/2017

8C
24/08/2017

TIẾT 4
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN

SI

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1-8. Học từ nhịp 9-17.
- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức nhanh (Do GV chọn).
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện được các động tác từ 1-8(nam và nữ) và học từ nhịp 9-17.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
trò chơi.
3.Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên
trì tập luyện TDTT, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự học tự
sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường (Nhà đa năng)
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, tranh, ảnh, còi ,
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ dầy, dụng cụ tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
Định
Năng
Nội dung
Phương pháp
lượng
lực
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- LT báo cáo sĩ số lớp cho GV
- Nội dung, mục tiêu, yêu
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số, Năng lực
cầu, kỷ luật giờ học
trang phục, sức khỏe HS, phổ biến giao tiếp
2. Khởi động :
nội dung, yêu cầu, giờ học.
KĐchung :
- Lớp Trưởng điều khiển khởi
- Chạy nhẹ nhàng quanh 1-2v động
sân
2x8N
- Bài thể dục 6 đông tác
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

- Xoay các khớp: Xoay cổ,
khuỷu tay, bả vai, cánh tay,
hông, gối, cổ tay kết hợp cổ
chân.
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông

Năm học 2017-2018

1L
1L
1L

Năng lực
vận
động,
thực hiện
động tác

II. PHẦM CƠ BẢN
30-32’
1. Kiểm tra:
1-2hs - Gv goi 1-2 hs thực hiện, lớp
- Chạy bước nhỏ, Chạy đạp
quan sát nhận xét.
sau
- Giáo viên nhận xét- đánh giá
- Tập từ nhịp 1 - 8
30’
2. Bài mới:
a. Bài TD:
4-5L - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật
- Ôn từ nhịp 1 - 8.
4-5L động tác.
- Học từ nhịp 9 -17
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- Tổ 1 - 2 tập thể dục.
- Tổ 3 - 4 chạy cự li ngắn.
- Các tổ trưởng điều khiển.
- Tập đồng loạt theo đội hình KĐ
- GV quan sát sửa sai
- Khi cần GV làm mẫu lại động
tác.

NL giao
tiếp

NL thực
hiện
động tác,
hợp tác
nhóm, tự
quản,
ngôn
ngữ

Ñoäi hình taäp luyeän.
XP 

b. Chạy ngắn:
- Ôn một số động tác bổ
trợ:
Chạy bước nhỏ,
Nâng cao đùi,
Chạy đạp sa
GV:Nguyễn Thị Tư

2L
2L
2L





Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

- Trò chơi: “Chạy đuổi”
2-3L
3. Củng cố:
Tập từ nhịp 1- 17.

1-2hs

XP
- Chạy theo đội hình hàng dọc.
- GV giới thiệu tên trò chơi, cách
chơi, hình thức thưởng phạt, tiến
hành chơi.
Năng lực
- Gọi HS lên thực hiện.
giao tiếp,
- Gọi HS nhận xét.
hợp tác
- GV nhận xét.

III. PHẦN KẾT THÚC
4-6’
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác
thả lỏng Vươn thở, điều hoà,
NL
tự
rung lắc cổ tay, đùi, rũ tay
học,
chân.
sáng tạo,
2. Nhận xét:
hợp tác
- Nhận xét tinh thần thái độ
trong giờ học
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 17 động tác của bài thể
GV hô “giải tán” cả lớp hô “khỏe”
dục.
- Các động tác bổ trợ chạy
nhanh.
- Xuống lớp.
____________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 26/08/2017.
Ngày giảng:
8A
31/08/2017

8B
29/08/2017

8C
29/08/2017

TIẾT 5
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Biết thực hiện từ nhịp 1-17.
- Chạy ngắn: Biết thực hiện một số động tác bổ trợ. TC “Chạy đuổi), xuất phát cao
chạy nhanh 30-60m.
- Chạy bền: Biết chạy chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, sau khi chạy và theo dõi sức
khỏe.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-17.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ. TC, xuất phát cao chạy
nhanh 30-60m.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, sau khi chaỵ và
theo dõi sức khỏe.
3.Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên
trì tập luyện TDTT, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự học tự
sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường (Nhà đa năng)
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, tranh, ảnh, còi...
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ giầy, dụng cụ tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Định
Năng
Nội dung
Phương pháp
lượng
lực
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
1. Nhận lớp:
- Cán sự tập trung lớp, báo sĩ số,
- Ổn định tổ chức
chỉnh đốn trang phục tập luyện, Năng
- phổ biến nội dung, mục tiêu,
báo cáo cho GV
lực giao
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

yêu cầu, kỷ luật giờ học.
2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp: Xoay cổ,
khuỷu tay, bả vai, cánh tay,
hông, gối, cổ tay kết hợp cổ
chân.
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ Chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông

II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra:
- Thực hiện bài TD từ nhịp 117.
2. Bài mới:
a. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 - 17.
b. Chạy ngắn:
- Luyện tập một số động tác
bổ trợ. Chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy đạp sau.
- Trò chơi “chạy đuổi” (xuất
phát thấp chạy đuổi).
- XP cao chạy nhanh (3060m).

Năm học 2017-2018

12vòng
2x8N

- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số, tiếp
trang phục, sức khỏe HS, phổ
biến nội dungyêu cầu, giờ học.
- Lớp Trưởng điều khiển khởi
động
Năng
lực vận
động,
thực
hiện
động tác

1l
1L
1L

30-32’
1-2hs - Gọi hs nhận xét bài bạn trả lời.
NL giao
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tiếp,
cho điểm.
thực
30’
hiện
10-12’
- GV chia tổ tập luyện quay động tác
4-5L vòng.
10-12’ - Tổ 1 - 2 tập thể dục.
1-2L - Tổ 3 - 4 chạy cự li ngắn.
- Các tổ trưởng điều khiển .
NL thực
- GV quan sát sửa sai.
hiện
3L
chuẩn bị
động
- Giáo viên nêu tên trò chơi phổ biến
tác, hợp
2L
cách chơi, luật chơi, hình thức thưởng
tác
phạt, chơi thử, tiến hành chơi.
nhóm,
- Chia thành những đội tương đối đều
tự quản,
nhau.
ngôn
- Giáo viên và 1 học sinh làm quản ngữ
trò.
- Thực hiện tích cực.
0000000000
0000000000
0 0
0 0
0 0

GV:Nguyễn Thị Tư

0
0
0

0
0
0
Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

0 0

c. Chạy bền:
-Trò chơi: "Chạy vượt
chướng ngại vật tiếp sức".
- Cách kiểm tra mạch trước
khi và sau khi chạy, theo dõi
sức khoẻ.

6-8’
2-3L

3. Củng cố:
- Tập từ nhịp 1- 17.
- Kỹ thuật xuất phát cao chạy
nhanh

1-2hs

0

0

CB XP1 XP2
Đích
- Thực hiện đồng loạt theo từng
nhóm.
- GV đánh giá cho điểm từng
nhóm
- Học sinh tập luyện tích cực.
Năng
lực giao
- Gv nêu tên trò chơi, phổ biến tiếp,
cách chơi, luật chơi – cho học hợp tác,
sinh chơi
ngoobn
- Gv hướng dẫn cách kiểm tra ngữ
mạch.
- Gv gọi HS lên thực hiện, hs
nhận xét
- GV nhận xét.

III. PHẦN KẾT THÚC
4-6’
1.Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác
NL tự
thả lỏng: Vươn thở, điều hoà,
học,
rung lắc cổ tay, đùi, rũ tay
sáng
chân.
tạo, hợp
2. Nhận xét:
tác
- Nhận xét tinh thần thái độ
học tập trong giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 17 động tác của bài thể
GV hô “giải tán” cả lớp hô
dục
“khỏe”
- Ôn chạy bền vào buổi sáng
và buổi tối.
- Xuống lớp.
__________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 28/08/2017.
Ngày giảng:
8A
01/09/2017

8B
31/08/2017

8C
31/08/2017

TIẾT 6
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Biết thực hiện bài thể dục từ nhịp 1-17. học từ nhip18-25.
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau. trò chơi “chạy tốc độ cao”. xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện được các động tác từ 1-17và học từ nhịp 18-25.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
trò chơi “chạy tốc độ cao”. xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
3.Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên
trì tập luyện TDTT, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự học tự
sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Nhà đa năng
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, , còi , đồng hồ bấm giờ...
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ dầy, dụng cụ tập luyện.
C.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
Năng
Định
Nội dung
Phương pháp
lực
lượng
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
Năng
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
lực giao
yêu cầu giờ học
- LT báo cáo sĩ số cho GV
tiếp
2. Khởi động :
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số,
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp:
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông

Năm học 2017-2018

1-2V
2x8N

trang phục, sức khỏe HS, phổ
biến nội dung, yêu cầu giờ học

1L
1L
1L

Năng
lực giao
tiếp,
hợp tác

- Lớp Trưởng điều khiển KĐ
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra:
- Tập bài TD từ nhịp 9-17.
- Thực hiện động tác đạp sau.
2. Bài mới:
a. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 - 17.
- Học từ nhịp 18 - 25.

30-32’
1-2hs

- Gọi hs thực hiện- lớp nhận xét
- Giáo viên nhận xét- đánh giá

30’
14-15’
2-3lần - Giáo viên cho hs ôn tập đồng
4-6lần loạt 1 vài lần từ nhịp 1-17 sau đó
học từ nhịp 18-25 ngoài ra chia
nhóm luyện tập

Năng
lực giao
tiếp

- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật
động tác.
Năng
lực thực
- GV chia tổ tập luyện quay hiện
vòng.
động
- Tổ nam tập thể dục.
tác, hợp
tác
ĐHTL
nhóm,
 GV
tự quản,
ngôn
LT
ngữ
     
b. Chạy ngắn:
14-15’
     
- Ôn một số động tác bổ trợ
2-3L
     
-Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”
2L
     
- Xuất phát cao chạy nhanh
- Tổ nữ chạy cự li ngắn.
30 -60m
ĐHTL

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

3. Củng cố:
- Thực hiện từ nhịp 18 - 25.
- Xuất phát cao chạy nhanh.

Năm học 2017-2018

1-2hs

Năng
lực giao
tiếp,
- Các tổ trưởng điều khiển., sau
hợp tác.
đó đổi ngược lại
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động
tác.
- Yêu cầu học sinh tập luyện tích
cực
- Gọi HS lên thực hiện, lớp quan
sát nhận xét.
- GV nhận xét.

III. PHẦN KẾT THÚC
4-6’
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
Năng
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
lực tự
2. Nhận xét:
học,
- Nhận xét tinh thần thái độ học
sáng
tập trong giờ học.
tạo, hợp
3. Hướng dẫn học ở nhà:
tác
- Ôn 17 động tác của bài thể
dục
- Các động tác bổ trợ chạy
GV hô “giải tán” cả lớp hô
nhanh.
“khỏe”
- Xuống lớp
____________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 09/09/2016.
Ngày giảng: 8A -12/09/2016.
8B - 15/09/2016.

TIẾT 7
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1-25.
- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ. Trò chơi “Chạy tốc độ cao”. Xuất phát cao
chạy nhanh 30 - 60m.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-25.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Chạy bền:Thực hiện cơ bản đúng chạy vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
3. Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực,
kiên trì tập luyện TDTT, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên môn: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét, vận
động, hợp tác nhóm, tự học tự sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, còi, đồng hồ bấm giờ...
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ giầy, dụng cụ tập luyện.
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
Định
Nội dung
Phương pháp
lượng
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
- LT kiểm tra sĩ số báo cáo cho GV
1. Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số,
- Ổn định tổ chức
trang phục, sức khỏe HS
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
yêu cầu, kỷ luật giờ học
2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
1-2vòng
- Bài thể dục 6 đông tác
2x8N
- Xoay các khớp:
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ Chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
1L
- Chay nâng cao đùi
1L
- Chạy gót cham mông
1L
- Lớp Trưởng điều khiển khởi
động
II. PHẦN CƠ BẢN:
30-32’
1. Kiểm tra:
- Tập từ nhịp 18 -25
1-2hs
- GV gọi hai em HS lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
2. Bài mới:
30’
- GV nhận xét - đánh giá
a. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 - 25.
4-5L
- GV nhắc lại mấu chốt kỹ thuật
động tác.
b. Chạy ngắn:
- Lớp trưởng điều khiển lớp tập
- Ôn một số động tác bổ trợ
2-3lần
- GV quan sát sửa sai.
chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
đùi, chạy đạp sau.
- Trò chơi: “Chạy tốc độ cao”.
- Xuất phát cao chạy nhanh 30
- 60m.
c. Chạy bền:
- Cách vượt chướng ngại vật
trên đường chạy.
3. Củng cố:
Tập từ nhịp 1 -25.
Kỹ thuật xuất phát cao – chạy
nhanh.
III. PHẦN KẾT THÚC
GV:Nguyễn Thị Tư

2-3L
1L

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn
cách chơi, luật chơi -> cho học sinh
chơi.
- Yêu cầu học sinh chạy nghiêm
túc, hết cự li.

1-2hs
4-6’

- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
- GV nhận xét tinh thần thái độ học
Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ học
tập trong giờ học
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 25 động tác của bài thể dục
- Ôn chạy nhanh và chạy bền vào
buổi sáng và buổi tối.
- Xuống lớp.

Năm học 2017-2018

tập của hs bằng cách tuyên dương
phê bình để hs phát huy và cố gắng
học tập

GV hô “giải tán” cả lớp hô “khỏe”
____________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 10/09/2016.
Ngày giảng: 8A -13/09/2016.
8B- 16/09/2016.

TIẾT 8
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Ôn từ nhịp1-25. Học từ nhịp 26-35.
- Chạy ngắn: Biết tên và cách thực hiện một số động tác bổ trợ, trò chơi “lò cò tiếp
sức”. Học cách đo và đóng bàn đạp. Xuất phát thấp - chạy lao.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1-35.
- Chạy ngắn:Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ, trò chơi “lò cò tiếp sức”.
Học cách đo và đóng bàn đạp. Xuất phát thấp - chạy lao.
3. Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực,
kiên trì tập luyện TDTT, tự học, tự tập hàng ngày.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên môn: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét, vận
động, hợp tác nhóm, tự học tự sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM _- PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, còi , đồng hồ bấm giờ...
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ dầy, dụng cụ tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Định
Nội dung
Phương pháp
lượng
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
- LT tập trung lớp, BC sĩ số cho GV
1. Nhận lớp:
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số, trang
- Ổn định tổ chức
phục, sức khỏe HS.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
yêu cầu, kỷ luật giờ học.
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ Chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông

Năm học 2017-2018

1-2vòng
2x8N

1L
1L
1L
- Lớp Trưởng điều khiển khởi động

II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra:
- Tập từ nhịp 1 – 25 bài thể dục
2. Bài mới
a. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 - 25.
- Học từ nhịp 26 - 35

b. Chạy ngắn:
* Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ
thuật: Chạy bước nhỏ, chạy đạp
sau.
* Học: Cách đo và đóng bàn
đạp.

- Trò chơi: Lò cò tiếp sức.
GV:Nguyễn Thị Tư

30-32’
2-3hs
30’
2-3lần
4-6lần

- GV gọi hai em HS lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV n.xét, đ.giá cho điểm
Giáo viên cho hs ôn đông loạt 1 vài
lần từ nhịp 1-25 sau đó học từ nhịp
26-35.
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật
động tác mới.
- Học sinh quan sát.
- GV cho học sinh thực hiện- LT hô
cho cả lớp tập.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác

1-2L
- GV giới thiệu cách đóng bàn đạp
đối với học sinh THCS và cách thông
dụng nhất.
- Làm mẫu 1 lần sau đó gọi một số
em lên thực hành cách đóng bàn đạp
mà GV đã hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai cho các em.
- GV nêu kĩ thuật Xuất phát thấp chạy lao của giai đoạn này.
- Hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Gv nêu tên trò chơi, giới thiệu cách
Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

chơi, luật chơi – cho HS chơi.
3. Củng cố:
1-2hs
- Tập từ nhịp 1- 35
- Kỹ thuật xuất phát thấp- chạy
lao
__
____
4-6’
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ học
tập trong giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 35 động tác của bài thể dục
- Ôn chạy ngắn và chạy bền vào
buổi tối và buổi sáng.
- Xuống lớp

- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
______________________________
- GV nhận xét tinh thần thái độ học
tập của hs bằng cách tuyên dương
phê bình để hs phát huy và cồ gắng

GV hô “giải tán” cả lớp hô “khỏe”
____________________________________________________________________

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 15/09/2016.
Ngày giảng: 8A - 18/09/2016
8B - 22/09/2016

TIẾT 9
BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 18--35.
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò
chơi ‘chạy đuổi, xuất phát thấp - chạy lao.
- Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
2. Kĩ năng:
- Bài TD: Thực hiện được các động tác từ 18-35.
- Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau,
trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát thấp - chạy lao.
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
3. Thái độ:
- Có thái độ hành vi đúng đắn trong ứng sử với bạn bè và ý thức tự giác, tích cực, kiên
trì tập luyện TDTT trong các giờ học thể dục.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên môn: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét, vận
động, hợp tác nhóm, tự học tự sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Trên sân trường
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, bàn đạp sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn
- HS: Trang phục gọn gàng, có đủ dầy, dụng cụ tập luyện.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Định
Nội dung
Phương pháp
lượng
I. PHẦN MỞ ĐẦU
5-7’
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- LT kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
tập luyện, báo cáo cho GV
yêu cầu, kỷ luật giờ học
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,
KĐ chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chay nâng cao đùi
- Chạy gót cham mông

Năm học 2017-2018

phục, sức khỏe HS,
1-2V
2x8N

1L
1L
1L

- Lớp Trưởng điều khiển khởi động
II.PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra:
- Thực hiện từ nhịp 18 - 35
2. Bài mới:
a. Bài TD:
- Ôn từ nhịp 1 - 35.

b. Chạy ngắn:
- Ôn một số động tác bổ trợ kĩ
thuật.
- Xuất phát thấp - chạy lao.

30-32’
1-2’
1-2hs

- GV gọi HS lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV nhận xét- đánh giá.

30’
4-6lần

- GV nhắc lại mấu chốt kỹ thuật động
tác.
- Cho HS thực hiện- lớp trưởng điều
khiển lớp tập.
- GV quan sát sửa sai cho học sinh.
ĐHTL
▼Gv
    
    
    
    

2lần/1đt

ĐHTL

2L

-Thực hiện đồng loạt theo đội hình nước
chảy.
- GV quan sát sửa sai
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 8

- Trò chơi: “Chạy đuổi”.

c. Chạy bền:
- Chạy vượt chướng ngại vật
tiếp sức.
Nữ 200m, Nam400m

Năm học 2017-2018

3-4 lần

5-6’
2-3V

- Giáo viên nêu tên trò chơi, nêu
cách chơi, luật chơi, các trường hợp
vi phạm, hình thức thưởng phạt, chơi
thử, tiến hành chơi.
- Chia làm 2-4 đội đều nhau .
- Giáo viên làm quản trò .
- GV chia lớp thành nhiều nhóm nam
riêng, nữ riêng. Nam 4V , nữ 3V
- GV hưóng dẫn đường chạy cho HS
▼Gv

3. Củng cố:
Tập từ nhịp 1- 35
Kỹ thuật xuất phát thấp - chạy
lao sau xuất phát.

1-2hs

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ học
tập trong giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 35 động tác của bài thể dục
- Ôn chạy ngắn và chạy bền
- Xướng lớp.

4-6’

GV:Nguyễn Thị Tư

- GV gọi HS thực hiện, lớp quan sát
nhận xét.
- GV nhận xét chung

GV hô “giải tán” cả lớp hô “khỏe”

Trường THCS Bột Xuyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×