Tải bản đầy đủ

GIÁO án TD 6 năm học 2017 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG lực mới NHẤT

Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

Ngày soạn: 12/08/2017
Ngày dạy:
6A
15,16/08/2017

6B
16,18/08/2017

6C
16,18/08/2017

6D
16,18/08/2017

TIẾT 1-2
CHỦ ĐỀ: LÝ THUYẾT
LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO

I. MỤc tiÊu:
1. Kiến Thức:
- Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến việc nâng cao sức khỏe, thể lực và tác
hại của việc thiếu vận động
- Biết được một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng trong các giờ học thể dục và tự tập hàng ngày.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
4. Năng lực hình thành và phát triển
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên môn: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét.
II. ĐỊa ĐiỂm VÀ phƯƠng tiỆn:
1. Điạ điểm: Trong lớp học
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, tranh ảnh nếu có.
- HS: Mang vở ghi chép.
III. CẤU TRÚC CỦA CHỦ ĐỀ
1. Cở sở hình thành chủ đề:
- Tiết 1: Lợi ích tác dụng của TDTT ( Mục 1)
- Tiết 2: Lợi ích tác dụng của TDTT ( Mục 2)
2. Cấu trúc nội dung chủ đề
Cấu trúc nội
dung chủ đề
theo từng tiết
Tiết 1:
1. Lợi ích tác
dụng của
TDTT ( Mục
1)

Các mức độ câu hỏi, bài tập
Nhận biết

Thông hiểu

Biết được thế
Biết được tác
nào là tác dụng dụng của
của TDTT

TDTT

GV:Nguyễn Thị Tư

Vận dụng
thấp

Vận dụng cao

Giải thích
được tác dụng
của TDTT

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

Tiết 2:
Biết được thế
Biết được lợi
Giải thích
2. Lợi ích tác
nào là lợi ích
ích của TDTT được lợi ích
dụng của
của TDTT
của TDTT
TDTT ( Mục
2)
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:
1. Ổn định tổ chức 1’
- Kiểm tra sĩ số
- Kiểm tra dụng cụ, vở ghi của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 2’
- Kiểm tra bài cũ:
Tiết 1: Không kiểm tra.
Tiết 2: Lợi ích tác dụng của TDTT?
3. Bài mới:
Định
Nội dung
Phương pháp tổ chức
lượng
I. LỢI ÍCH CỦA THỂ DỤC 35-36’
THỂ THAO ( Mục 1)
1. Lợi ích của TDTT:
- Cái quý nhất của mỗi con
người là sức khỏe và trí tuệ.
Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều
GV nêu các ví dụ minh họa về
kiện cho trí tuệ phát triển được
lợi ích của việc tập luyện
tốt hơn và ngược lại, TDTT
TDTT:
giúp con người có sức khỏe tốt
Ngoài các VD GV đưa ra hs
để từ đó học tập và tham gia
có thể tìm thêm những VD
các hoạt động có hiệu quả tốt
khác.
hơn.
- Khi tham gia các hoạt động
TDTT đòi hỏi học sinh phải có
tính kỷ luật cao, tinh thần
Tập luyện TDTT thường
trách nhiệm trước tập thể, tác
xuyên tốt hay không thường
phong nhanh nhẹn, sự cố
xuyên tốt?
gắng, tính thật thà, trung
GV giải thích cho học sinh.
thực…, chính là lợi ích góp
phần giáo dục đạo đức và hình
thành nhân cách học sinh.
- Tập luyện TDTT thường
xuyên, có kế hoạch giúp cho
các em có một nếp sống lành
mạnh, vui tươi, học tập và làm
Nâng cao sức khỏe.
việc khoa học.
Phòng chống bệnh tật và phát
- Tập luyện TDTT có tác dụng
triển thể lực.

GV:Nguyễn Thị Tư

Năng lực

Năng lực
sử dụng
ngôn ngữ,
giao tiếp

Năng lực
gi nhớ

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

phòng chống, chữa bệnh và
phát triển các tố chất thể lực
của cơ thể như: sức nhanh, sức
mạnh, sức bền, sự khéo léo
chính xác…

Năm học 2017-2018

Học sinh lấy một số bài tập có
lợi cho sức khỏe con người
Góp phần hình thành đạo đức
và nhân cách cho học sinh.

II. TÁC DỤNG CỦA THỂ
35-36’
DỤC THỂ THAO ( Mục 2)
1. Tác dụng của TDTT đến
cơ thể:
- Tập luyện TDTT thường
xuyên, đúng phương pháp
khoa học sẽ làm cho cơ phát
Tập luyện TDTT có tác dụng
triển, thể hiện ở sức nhanh,
gì?
sức bền, độ đàn hồi và độ linh
hoạt của cơ tăng lên.
- Tập luyện TDTT làm cho
xương tiếp thu máu được đầy
GV nêu các ví dụ minh họa về
đủ hơn, các tế bào xương phát
tác dụng của việc tập luyện
triển nhanh và trẻ lâu, xương
TDTT:
dày lên, cứng và dai hơn, khả
Ngoài các VD GV đưa ra hs
năng chống đỡ tăng lên.
có thể tìm thêm những VD
- Tập luyện TDTT làm cho cơ,
khác mà có tác dụng đến sức
xương phát triển tạo ra vẻ đẹp
khỏe con người
và dáng đi khỏe mạnh của con
Giáo viên cùng học sinh thảo
người.
luận và phân tích để tìm ra câu
- Tập luyện TDTT sẽ làm cho
trả lời
tim khỏe lên, sự vận chuyển
máu của hệ mạch đi nuôi cơ
thể và thải các chất cặn bả ra
Giáo viên quan sát học sinh
ngoài được thực hiện nhanh
chép bài
hơn, nhờ vậy khí huyết được
Nếu tập luyện một cách bừa
lưu thông, người tập ăn ngon,
bãi thì có tác dụng cho sức
ngủ tốt, học tốt có nghĩa là sức
khỏe hay k?
khỏe được tăng lên.
GV giải thích cho học sinh
- Nhờ tập luyện TDTT thường
xuyên lồng ngực và phổi thở
ra, các cơ làm chức năng hô
hấp được khỏe và độ đàn hồi
tăng. Khả năng của các cơ,
xương tham gia vào hoạt động
hô hấp cũng linh hoạt lên. Nhờ
Luyện tập TDTT có kéo dài
vậy lượng trao đổi khí ở phổi
tuổi thọ hay không?

GV:Nguyễn Thị Tư

Năng lực
sử dụng
ngôn ngữ,
giao tiếp

Năng lực
gi nhớ

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

tăng, làm cho máu giàu oxi
hơn, sức khỏe được tăng lên.

Năm học 2017-2018

Nâng cao sức khỏe.
Phòng chống bệnh tật và phát
triển thể lực.
Góp phần hình thành đạo đức
và nhân cách cho học sinh.

4. Củng cố: 2-3’
- Giáo viên nhắc lại trọng tâm bài học.
Tiết 1: Tác dụng của TDTT đến cơ thể.
Tiết 2: Lợi ích tác dụng của TDTT.
5. Hướng dẫn học ở nhà: 2’
Tiết 1: Học sinh xẽ tìm hiểu thêm tập luyện TDTT có lợi như thế nào đến sức khỏe
con người.
Tiết 2: Học sinh xẽ tìm hiểu thêm tập luyện TDTT có tác dụng như thế nào đến sức
khỏe con người.

Ngày soạn: 19/08/2017

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

TIẾT 3
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm
số; đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo
cáo ra – vào lớp.
- Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện động tác: vươn thở, tay, ngực.
2. Kỹ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm,
đứng nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau; cách chào, báo cáo ra – vào lớp.
- Thực hiện được các động tác: vươn thở, tay, ngực.
- Bài thể dục: Thực hiện được 3 động tác của bài thể dục
3. Thái độ:
- HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng phối hợp vận
động.
4.Năng lực hình thành và phát triển
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự
học tự sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: - Nhà tập đa năng .
2.Phương tiện:
- GV: Giáo án, còi, tranh (ảnh).…
- HS: Đồng phục thể dục.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
Nội dung
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- Nội dung, mục tiêu, yêu cầu, kỷ
luật giờ học
2. Khởi động :
KĐchung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân

GV:Nguyễn Thị Tư

Định
lượng

Phương pháp

Năng
lực

6-8p’

- LT kiểm tra sĩ số, báo cáo cho
GV
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số,
trang phục, sức khỏe HS, phổ
biến nội dung, yêu cầu, giờ học.

Năng
lực
giao
tiếp

1V

Năng

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp: Xoay cổ, khuỷu
tay, bả vai, cánh tay, hông, gối, cổ
tay kết hợp cổ chân.
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,

Năm học 2017-2018

2lx8n

lực
hợp
- Lớp trưởng điều khiển lớp khởi tác,
động.
vận
động

II. PHẦN CƠ BẢN
30-32’
1. Kiểm tra
2-3’
- Tập luyện TDTT có lợi ích và tác
dụng gì đối với cơ thể con người
2. Bài mới
30’
a. ĐHĐN:
14- 15’ - GV hướng dẫn cho học sinh
- Tập hợp hàng dọc:
3-4L cách: Chào, báo cáo xin phép ra
vào lớp.
- Chia lớp thành 3 tổ thực hiện ,
mỗi học sinh lên thực hiện 1 lần
Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4..) hàng
- GV theo dõi để uốn nắn cho
dọc...
HS.
Tập hợp!
- Dóng hàng :

+ khẩu lệnh “nhìn trước .... thẳng! ”
+ khẩu lệnh: “thôi !”

- Điểm số từ 1 đến hết và 1-2, 1-2

đến hết.

+ Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp)

từ 1 đến hết ....điểm số !”
+ Khẩu lệnh: Từng tổ (hoặc cả lớp)

theo 1-2,1-2...điểm số !”
ĐH tập luyện
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ
+ Khẩu lệnh “nghiêm……!”
+ Khẩu lệnh “ nghỉ !”
-Quay trái , quay phải ,đằng sau
quay
+ Khẩu lệnh “bên trái….quay !”
- GV gọi từng tổ lên thực hiện
+ Khẩu lệnh “bên phải …quay !”
thử - Lớp quan sát nhận xét ->
+ Khẩu lệnh “ đằng sau …quay!”
GV nhận xét, sửa sai.
- Chào, báo cáo xin phép ra vào
lớp.
+ Cho lớp nghiêm -> đi về phía GV
(cách 1-2 m) để báo cáo:
Báo cáo thầy (cô) giáo, tổng số có

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên

Năng
lực
hợp
tác,
quản
lí, tự
học,
gao
tiếp


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

mặt X, vắng bạn Y, đã đến giờ xin
mời cô vào lớp
+ GV: Được!
+ Cán sự quay lại vị trí và hô: chúc
thầy, (cô) giáo Khoẻ ! -> GV chào
lại: Chúc các em khỏe !
b. Bài thể dục:
(1) Động tác vươn thở:

(2) Động tác tay:

- Giáo viên phân tích, làm mẫu
kết hợp thị phạm lần lượt các
động tác để học sinh quan sát.
- Học sinh luyện tập đồng loạt
theo GV sau đó phân nhóm để
14-15’ tập luyện.
3-4L

Năng
lực
hợp
tác,
quản
lí, tự
học,
gao
- GV quan sát sửa sai cho từng tiếp,
vận
nhóm.
động
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3-4L

x

x

x

(3) Động tác ngực:

x

x

x

x

- GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử cho lớp nhận xét -> GV sửa sai.
3. Củng cố:
- Thực hiện 3 động tác đã học cuả
bài TD và ĐHĐN.

3-4L

1-2hs

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng Vươn thở, điều hoà, rung lắc
cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ trong
giờ học
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 3động tác của bài thể dục.
- Các động tác trong ĐHĐN.
- Xuống lớp.

GV:Nguyễn Thị Tư

- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.

4-6’
Năng
lực
hợp
tác, tự
học

GV hô “giải tán” cả lớp hô
“khỏe”

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Ngày soạn: 20/08/2017
Ngày dạy:
6A
23/08/2017

Năm học 2017-2018

6B
25/08/2017

6C
25/08/2017

6D
25/08/2017

TIẾT 4
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN
I. MỰC TIÊU:
1. Kiến thức :
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng
ngang, dồn hàng.
- Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân,
bụng.
- chạy bền : Biết cách thực hiện chạy theo vòng số 8.
2. Kĩ năng :
- ĐHĐN: Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng
ngang, dồn hàng.
- Bài thể dục : + Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, ngực.
+ Thực hiện được các động tác chân, bụng.
- Chạy bền : Thực hiện được chạy theo vòng sô 8.
3. Thái độ :
- Ý thức tổ chức, tác phong nhanh nhẹn trong giờ học.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự
học tự sáng tạo.
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Nhà đa năng của trường.
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, còi, tranh (ảnh).…
- HS: Giày, Trang phục gọn gàng.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
Nội dung

Định
lượng

Phương pháp

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- Nội dung, mục tiêu, yêu cầu, kỷ
luật giờ học

6-8’

- LT kiểm tra sĩ số, báo cáo
cho GV
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ
số, trang phục, sức khỏe HS,
phổ biến nội dung, yêu cầu,

GV:Nguyễn Thị Tư

Năng
lực
Năng
lực
giao
tiếp

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

2. Khởi động :
KĐchung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp: Xoay cổ,
khuỷu tay, bả vai, cánh tay, hông,
gối, cổ tay kết hợp cổ chân.
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,

Năm học 2017-2018

giờ học.
1V
2x8N

Năng
lực
hợp
tác,
- Lớp trưởng điều khiển lớp vận
dàn hàng để thực hiện khởi động
động.

II. PHẦM CƠ BẢN
20-32’
1. Kiểm tra:
2-3’ - GV gọi 1-2 HS thực hiện
- Thực hiện 3 động tác của bài TD
2. Bài mới
28-30’ - Lớp quan sát nhận xét
a. ĐHĐN:
- GV nhận xét – Đánh giá
10-12’
- Tập hợp hàng ngang:
Khẩu lệnh: thành 1 (2,3,4..) hàng
- GV làm mẫ, hướng dẫn cách
ngang... tập hợp!
tập hợp hàng nagng, dóng
- Dóng hàng:
hàng, điểm số…
+ khẩu lệnh “nhìn phải (trái) ....
thẳng !”.. thôi
- Điểm số từ 1 đến hết và 1-2, 1-2
đến hết.
+ Khẩu lệnh:”cả lớp từ 1 đến
hết ....điểm số !”
+Khẩu lệnh:”cả lớp Theo 1-2,1- GV Chia nhóm tập luyện
2...điểm số !”
- GV quan sát sửa sai.
- Dàn hàng ngang, dồn hàng .
- Dàn hàng ngang:
+ Khẩu lệnh: “Em A làm chuẩn,
cách 1 cánh (sải) tay ...dàn hàng !”
+ Khẩu lệnh: “Em A làm chuẩn,
cách 1 cánh (sải) tay ...giãn
hàng !”
- GV quan sát sửa sai cho
+ Khẩu lệnh: Thôi !
từng nhóm.
- Dồn hàng: + Khẩu lệnh: “Em A
làm chuẩn (HS A giơ tay và hô to
“Có”)....dồn hàng !”
- GV yêu cầu nội dung ôn tập
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GV:Nguyễn Thị Tư

Năng
lực
hợp
tác,
quản
lí, tự
học,
gao
tiếp

x

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

b. Bài hể dục:
* Ôn 3 động tác đã học: Vươn thở,
tay, ngực.
* Học mới 2 động tác:
(4) Động tác Chân:

(5) Động tác Bụng :

Năm học 2017-2018

10-12’ và cho lớp tập đồng loạt
- GV theo dõi nhắc nhở.
- Giáo viên tiếp tục phân tích
kết hợp thị phạm động tác:
chân, bụng.
- Học sinh luyện tập đồng
loạt theo GV. tập cùng chiều,
ngược chiều.
- Sau đó cho cán sự điều
khiển GV theo dõi sữa chữa
động tác.
- GV phân nhóm để tập
luyện:
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

c. Chạy bền : Chạy vòng số 8.

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng Vươn thở, điều hoà, rung lắc
cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét Tinh thần thái độ học
tập trong giờ học
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 5 động tác của bài thể dục
- Các động tác trong ĐHĐN

GV:Nguyễn Thị Tư

6-8’

x
x

x

1-2hs

x

x
x

* Củng cố:
- Thực hiện 5 động tác của bài thể
dục và các động tác của ĐHĐN

x

x
x

x

- GV quan sát sửa sai cho
từng nhóm.
- GV gọi 1 tổ lên thực hiện lớp nhận xét -> GV sữa sai.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét
- GV hướng dẫn học sinh
cách chạy và triển khai cho
các nhóm chạy.
- GV quan sát và nhắc nhở.

Năng
lực
hợp
tác,
quản
lí, tự
học,
gao
tiếp,
vận độ

4-6’
Năng
lực
hợp
tác, tự
học

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

GV hô “giải tán” cả lớp hô
“khỏe”

- Xuống lớp
Ngày soạn: 226/08/2017
Ngày dạy:
6A
29/08/2017

6B
30/08/2017

6C
30/08/2017

6D
30/08/2017

TIẾT 5
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại.
- Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện các động tác:, vươn thở, tay, ngực, chân,
bụng vặn mình, phối hợp, nhảy điều hòa.
2. Kĩ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại.
- Bài thể dục : + Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân,
bụng.
+ Thực hiện được các động tác: vặn mình, phối hợp.
3. Thái độ :
- Ý thức tổ chức, tính kỉ luật cao trong giờ học, khă năng khéo léo phối hợp vận
động.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực phát triển ngôn ngữ bộ môn, đánh giá nhận xét,
vận động, hợp tác nhóm, tự học tự sáng tạo
II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Nhà đa năng của trường
2. Phương tiện:
GV: Giáo án, còi, tranh (ảnh).…
HS: Giầy, trang phục gon gàng
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
Nội dung

Định
lượng

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,

5-7’

GV:Nguyễn Thị Tư

Phương pháp

Năng
lực

- LT báo cáo sĩ số cho GV
Năng
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số, lực

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

yêu cầu giờ học
2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp:
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,

Năm học 2017-2018

trang phục, sức khỏe HS, phổ giao
biến nội dung, yêu cầu giờ học tiếp
1-2V
2x8N

ĐHNL

- Lớp Trưởng điều khiển KĐ
ĐHKĐ

II. PHẦN CƠ BẢN:
30-32’
1. Kiểm tra :
- Thực hiện 5 động tác của bài TD 1-2hs - GV goi học sinh thực hiện,
phát triển chung
lớp quan sát nhận xét
30’
- GV nhận xét- Đánh giá
14-15’
2. Bài mới
a. ĐHĐN:
Học mới: Giậm chân tại chỗ, đi
đều, đứng lại.
- Khẩu lệnh: Giậm chân ...giậm!
- Giáo viên phân tích kết hợp
+ Nhịp 1 rơi vào chân trái và tay
thị phạm lần lượt các kĩ năng
phải đánh ra trước vuông góc.
động tác để học sinh quan sát.
+ Nhịp 2: rơi vào chân phải và tay
- Học sinh luyện tập đồng loạt
trái đánh ra trước vuông góc.
theo GV. Sau đó cho cán sự
- Khẩu lệnh: Đứng lại ...đứng!
điều khiển GV theo dõi sửa
+ Sau khẩu lệnh :Đứng lại
chữa động tác.
...đứng !thì tiếp tục giậm thêm 1
x
X X X XX X X X X XX
nhịp chân trái và 1 nhịp chân
X X X XX X X X X XX
X X X XX X X X X X X
phải, 2 tay duổi thẳng 2 bên đùi. (
X X X XX X X X X X X
- Khẩu lệnh : Đi đều ...bước!
+Sau khẩu lệnh: Đi đều ...bước! :
HS đồng loạt bước chân trái ra
trước đúng vào nhịp 1, chân phải
bước ra trước vào nhịp 2 và đánh
tay
-Khẩu lệnh: Đứng lại ...đứng!
+ Sau khẩu lệnh :Đứng lại

GV:Nguyễn Thị Tư

Năng
lực
giao
tiếp,
hợp
tác

Năng
lực
giao
tiếp

Năng
lực
thực
hiện
động
tác,
hợp
tác
nhóm,
tự
quản,
ngôn
ngữ.

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

...đứng !thì tiếp tục bước thêm 1
bước chân trái ra trước và đưa
chân phải lên đứng lại.
2 .Bài thể dục:
* Ôn 5 động tác đã học : - Vươn
thở; Tay; Ngực; Chân; Bụng.
* Học mới:
(6) Động tác: Vặn mình.

- GV phân nhóm để tập luyện:

14-15’
2-3L
4-5L

(7) Động tác: Phối hợp.

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

x

- GV quan sát sửa sai cho từng
nhóm.
- GV yêu cầu nội dung ôn tập Năng
và cho lớp tập đồng loạt - GV lực
giao
theo dõi nhắc nhở.
tiếp,
- Chú ý : Thực hiện đứng ,đều , hợp
đẹp và đi hết biên độ đ/t.
tác
x

x

x

x

(8) Động tác: Nhảy

(9) Động tác: Điều hòa
3. Củng cố:
- Các động tác đã học cuả bài
TDPTC
1-2hs
- Đi đều- đứng lại

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

- Giáo viên tiếp tục phân tích
kết hợp thị phạm lần lượt các
động tác vặn mình, phối hợp,
nhảy, điều hòa, để học sinh
quan sát.
- Học sinh luyện tập đồng loạt
theo GV: tập cùng
chiều,
ngược chiều.
- GV phân nhóm để tập luyện:
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

- GV quan sát sửa sai cho từng
nhóm.
- GV gọi học sinh thực hiện
- Lớp quan sát, nhận xét
- GV nhận xét chung

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ học
tập trong giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 9 động tác của bài thể
dục, giậm chân tại chỗ, đi đều.

Năng
tự học,
sáng
tạo
hợp
tác

- Xuống lớp

Ngày soạn: 27/08/2017
Ngày dạy:
6A
308/2017

GV hô “giải tán” cả lớp hô
“khỏe”

6B
01/09/2017

6C
01/09/2017

6D
01/09/2017

TIẾT 6
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC- CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh, cách đi điều, đi điều vòng phải (trái).
- Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện các động tác : vươn thở, tay, ngực, chân,
bụng, vặn mình, phối hợp,điều hòa
- Chạy bền: Biết cách thực hiện trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra chạy theo vòng
số 8.
2. Kĩ năng:
- ĐHĐN: + Thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại.
+ Thực hiện được đi điều vòng phải (trái).
- Bài thể dục: Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng,
vặn mình, phối hợp.
- Chạy bền: + Thực hiện được cơ bản đúng trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra,
chạy theo vòng số 8.
3. Thái độ :
- Ý thức tổ chức, tính kỉ luật cao trong giờ học, khă năng khéo léo phối hợp vận
động.
4. Năng lực cần hình thành và phát triển:
- Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, tự quản lý, giao tiếp, tự học, hợp tác,

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận động, thực hiện động tác, hợp tác nhóm, tự
học tự sáng tạo
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Nhà đa năng.
2. Phương tiện:
- GV: Giáo án, còi, tranh (ảnh).…
- HS: Giầy, trang phục gon gàng.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC :
Nội dung

Định
lượng

Phương Pháp

Năng
lực

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- Phổ biến nội dung, mục tiêu,
yêu cầu giờ học
2. Khởi động :
KĐ chung :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân
- Bài thể dục 6 đông tác
- Xoay các khớp:
- Ép dẻo: Ép dọc, ép ngang,

5-7’

- LT báo cáo sĩ số cho GV
- GV nhận lớp, kiểm tra, sĩ số,
trang phục, sức khỏe HS, phổ
biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Lớp Trưởng điều khiển KĐ

Năng
lực
giao
tiếp

Năng
lực
giao
tiếp,
hợp
tác

1-2V
2x8N

1L
1L
1L
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra:
- Thực hiện từ nhịp 9-17 của
bài thể dục.
2. Bài mới:
a. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng
của ĐHĐN:
- Đứng nghiêm, nghỉ, quay
phải, trái, đằng sau.
- Giậm chân tại chỗ, đi đều,
đứng lại.

30-32’

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Năng
lực
giao
- Giáo viên tiếp tục phân tích tiếp
30’
kết hợp thị phạm kĩ năng động
10-12’ tác đ/t đi đều vòng các
hướng để học sinh quan sát.
- Học sinh luyện tập đồng loạt
theo GV . Sau đó cho cán sự
điều khiển GV theo dõi sửa
chữa động tác.
* Học đi đều vòng các hướng:
- Chia nhóm tự ôn luyện - GV Năng
Khẩu lệnh: Vòng bên phải
lực
sửa sai.

GV:Nguyễn Thị Tư

1-2hs

x

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

(Trái)...bước !
- Chú ý: động lệnh bước bao
giờ củng rơi vào phía chân
vòng chuyển hướng. Khi bẻ
góc nhửng em đi hàng trong
cần chậm lại ,nhũng em đi hàng
ngoài phải đi nhanh.

thực
- GV yêu cầu các nội dung cần hiện
ôn và cho lớp ôn tập trung.
động
- Chia nhóm tự ôn luyện theo tác,
sự điều khiển của nhóm trưởng. hợp
tác
- GV dõi và quản lí chung.
nhóm,
tự
b .Bài TDPTC:
quản,
10-12’
* Ôn 9 động tác đã học:
ngôn
- Động tác Vươn thở, Tay 4-5L
ngữ
Ngực, Chân Bụng, Vặn mình
- GV quan sát sữa sai cho từng
Phối hợp, nhảy, điều hòa
nhóm.
- GV gọi 1 tổ lên thực hiện thử
- Chú ý: Thực hiện đúng, đều,
- cho lớp nhận xét -> GV sửa
đẹp và đi hết biên độ đ/t.
sai cho học sinh.
* Củng cố:
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- Các động tác đã học cuả bài
thể dục, ĐHĐN:
3. Chạy bền:
* Trò chơi: 2 lần hít vào, 2 lần
thở ra.
- Chuẩn bị: Chạy chậm theo
vòng tròn.
- Cách chơi: 2 lần hít vào liên
tiếp bằng mũi,2 lần thở ra liên
tiếp bằng miệng. (Tương đương
với 2 bước chạy với 1 lần hít
hoặc thở).
*Ôn Chạy vòng số 8.

6-8’

1-2L

- GV hướng dẫn các nhóm lần Năng
lượt chạy phối hợp hít thở - GV lực
theo dõi nhắc nhở.
giao
tiếp,
hợp
tác.

- GV cho hs thu nhỏ vòng lại để
thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh:
- Thực hiện một số động tác thả
lỏng :Vươn thở ,điều hoà, rung
lắc cổ tay, đùi, rũ tay chân.
2. Nhận xét:
- Nhận xét tinh thần thái độ học

GV:Nguyễn Thị Tư

x

x

4-6’
Năng
lực tự
học,
sáng

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

tập trong giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Ôn 9 động tác của bài thể
dục, ĐHĐN
- Chạy bền vào buổi sáng
hoặc chiều tối.

tạo,
hợp
tác

- Xuống lớp

- GV hô “giải tán” cả lớp hô
“khỏe”

Ngày soạn: 9/9/2016
Ngày dạy: 6A, 6D -12/9/2016
6C - 14/9, 6B - 16/9/2016
TIẾT 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến Thức:
- Biết tên các khẩu lệnh và thực hiện các động tác ĐHĐN
- Thực hiện được 9 động tác của bài TD
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác ĐHĐN
- Thực hiện được 9 động tác của bài TD
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
4. Phát triển năng lực hoc sinh: Phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh,
thực hành vận động, thuyết trình, quan sát.
II. ĐỊa ĐiỂm VÀ phƯƠng tiỆn:
1. Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn
2. Phương tiện - GV: Giáo án

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

- HS: Trang phục gọn gàng có đầy đủ dụng cụ tập luyện.
III. TiẾN TRÌNH LÊN lêP:
Nội dung

Định
lượng
6-8’
2’

I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Giáo viên ổn định tổ chức, GV
nắm sĩ số. Cô trò chúc đầu giờ. GV
kiểm tra tư cách học sinh, phổ biến
nội dung bài học
2. Khởi động:
- K/Đ chung: Chạy nhẹ nhàng
quanh sân. Tập bài Td 5 động tác.
Xoay các khóp, cổ tay kết hợp cổ
chân, khớp vai, khớp gối. Ép dây
chằng ngang, dọc.
- C/M:
Chạy bước nhỏ tại chỗ, nâng cao
đầu gối, gót chạm mông
II. Phần cơ bản:
1. Bài cũ
? Tâp bài thể dục dã học
2. Bài mới:
a. Đội hình đội ngũ:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học.

12-14’
2-4lần/hs

b. Bài thể dục:
- Ôn 9 động tác của bai TD

10-12’
2-4lần/hs

4-6’
1Vòng
2x8N

Phương pháp tổ chức
- Lớp trưởng cho tập trung 4 hàng
dọc cho điểm số báo cáo cho giáo
viên.
(GV)
LT




- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
- Giáo viên quan sát học sinh khởi
động.

30 -32’
2-3’
1-2hs

- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét đánh giá cho điểm
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập ĐHĐN
    
- Giáo viên quan sát học sinh tập
luyện, nhắc nhở sửa sai cho hs
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác
- Học sinh quan sát
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập bài thể dục
    
    

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

    
    

3. Củng cố:
- GV cho học sinh lên thực hiện lại
các động tác ĐHĐN và thực hiện 9
ĐT bài TD đã học.

2-3’
2-3hs

III. Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh: Đi thường thả lỏng, cúi
người thả lỏng.
2. Nhận xét: Đánh giá ưu khuyết
điểm của giờ học.
3. Hướng dẫn học ở nhà:
- Tập ĐHĐN và 5 ĐT của bài TD.
- Chuẩn bị giờ học sau.
- Xuống lớp

4-5’

(GV)
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
hs
- Khi cần GV có thể thực hiện lại
động tác
- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét
- Đội hình hàng ngang
 

 

 

 

(GV)
- GV hô nghiêm “ Giải tán”
- Học sinh đồng thanh đáp “ Khoẻ”

Ngày soạn: 11/9/2016
Ngày dạy: 6A - 14/9, 6C - 15/9/2016
6B, 6D - 17/9/2016
TIẾT 8
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến Thức:
- Biết tên các khẩu lệnh và thực hiện các động tác ĐHĐN
- Gọi tên và cách thực hiện 9 động tác của bài TD phát triển chung.
- Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác ĐHĐN
- Thực hiện được bài TD 9 động tác.
- Biết chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc
3. Thái độ:

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
4. Phát triển năng lực hoc sinh: Phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh,
thực hành vận động, thuyết trình, quan sát.
II. ĐỊa ĐiỂm VÀ phƯƠng tiỆn:
1. Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn
2. Phương tiện - GV: Giáo án
- HS: Trang phục gọn gàng có đầy đủ dụng cụ tập luyện.
Định
Nội dung
Phương pháp tổ chức
lượng
I. Phần mở đầu:
6-8’
- Lớp trưởng cho tập trung 4 hàng
1. Nhận lớp:
2’
dọc cho điểm số báo cáo cho giáo
- Giáo viên ổn định tổ chức, GV
viên.
nắm sĩ số. Cô trò chúc đầu giờ. GV
(GV)
kiểm tra tư cách học sinh, phổ biến
LT
nội dung bài học

2. Khởi động:
4-6’

- K/Đ chung: Chạy nhẹ nhàng
1Vòng

quanh sân. Tập bài Td 5 động tác.
2x8N

Xoay các khóp, cổ tay kết hợp cổ
chân, khớp vai, khớp gối. Ép dây
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
chằng ngang, dọc.
- Giáo viên quan sát học sinh khởi
- C/M:
động.
Chạy bước nhỏ tại chỗ, nâng cao
đầu gối, gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
30-32’
1.Bài cũ:
1-2’
? Thực hiện 9 động tác của bài thể
1-2hs
dục
2. Bài mới
8-10’
a. Đội hình đội ngũ:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học.
+ Tập hợp hàng ngang, dọc, dóng 2lần/1hs
hàng, điểm số.
+ Quay bên phải, trái, đằng sau.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng 2-4lần/1hs
lại.
+ Đi đều vòng phải (trái) – đứng lại
+ Đổi chân khi đi sai nhịp
b. Bài thể dục:
8-10’
- Ôn 9 động tác:
2-4lần/1hs
Động tác vươn thở:
Động tác tay.

GV:Nguyễn Thị Tư

- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét đánh giá cho điểm
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập ĐHĐN
 

 

 

 

(GV)

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

Động tác ngưc.
Động tác chân
Động tác bụng
Động tác vặn mình.
Động tác phối hợp.
Động tác nhảy.
Động tác điều hòa.
c. Chạy bền:
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên

- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
hs
- Khi cần GV có thể thực hiện lại
động tác

6-8’
Nam1vòng - GV nêu yêu cầu, cho hs chạy
Nữ
0,5vòng

3. Củng cố: GV cho học sinh lên
thực hiện lại các động tác ĐHĐN và
thực hiện 9 ĐT bài TD đã học.

1-2’
1-2hs

III. Phần kết thúc:
1. Thả lỏng: Đi thường thả lỏng,
cúi người thả lỏng.
2. Nhận xét: Đánh giá giờ học.
3. Bài tập về nhà:
- Tập ĐHĐN và 9ĐT của bài TD.
- Xuống lớp

4-5’

- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét
- Đội hình hàng ngang
(GV)
LT
    
    
    
    
- GV hô nghiêm “ Giải tán”
- Học sinh đồng thanh đáp “ Khoẻ”

Ngày soạn: 15/9/2016
Ngày dạy: 6A , 6D -19/9/2016
6C - 21/9, 6B - 23/9/2016
TIẾT 9
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến Thức:
- Biết tên các khẩu lệnh và thực hiện các động tác ĐHĐN
- Gọi tên và cách thực hiện 9 động tác của bài TD phát triển chung.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác ĐHĐN
- Thực hiện được bài TD 9 động tác.

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
4. Phát triển năng lực hoc sinh: Phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh,
thực hành vận động, thuyết trình, quan sát.
II. ĐỊa ĐiỂm VÀ phƯƠng tiỆn:
1. Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn
2. Phương tiện - GV: Giáo án
- HS: Trang phục gọn gàng có đầy đủ dụng cụ tập luyện.
III. TiẾN TRÌNH LÊN lêP:
Định
Nội dung
Phương pháp tổ chức
lượng
I. Phần mở đầu:
6-8’
- Lớp trưởng cho tập trung 4 hàng
1. Nhận lớp:
2’
dọc cho điểm số báo cáo cho giáo
- Giáo viên ổn định tổ chức, GV
viên.
nắm sĩ số. Cô trò chúc đầu giờ. GV
(GV)
kiểm tra tư cách học sinh, phổ biến
LT
nội dung bài học

2. Khởi động:
4-6’

- K/Đ chung: Chạy nhẹ nhàng
1Vòng

quanh sân. Tập bài Td 5 động tác.
2x8N

Xoay các khóp, cổ tay kết hợp cổ
chân, khớp vai, khớp gối. Ép dây
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
chằng ngang, dọc.
- Giáo viên quan sát học sinh khởi
- C/M:
động.
Chạy bước nhỏ tại chỗ, nâng cao
đầu gối, gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
1. Bài cũ:
? Thực hiện động tác quay phải,
trái.
2. Bài mới:
a. Đội hình đội ngũ:
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng
lại.
+ Đi đều vòng phải (trái) – đứng lại
+ Đổi chân khi đi sai nhịp
b. Bài thể dục:
- Ôn 9 động tác:
Động tác vươn thở:
Động tác tay.
Động tác ngưc.

GV:Nguyễn Thị Tư

30 -32’
2-3’
1-2hs
12-14’
2lần
2-4lần/hs
2lần
10-12’
2lần
2lần
2lần

- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét đánh giá cho điểm
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập ĐHĐN
    
- Giáo viên quan sát học sinh tập
luyện, nhắc nhở sửa sai cho hs
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Động tác chân
Động tác bụng
Động tác vặn mình.
Động tác phối hợp.
Động tác nhảy.
Động tác điều hòa.

Năm học 2017-2018

2lần
2lần
2lần
2lần
2lần
2lần

- Học sinh quan sát
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập bài thể dục
 

 


3. Củng cố:
- GV cho học sinh lên thực hiện lại
các động tác ĐHĐN và thực hiện 9
ĐT bài TD đã học.

2-4’
2-3hs

III. Phần kết thúc:
1.Thả lỏng:
- Đi thường thả lỏng, cúi người thả
lỏng.
2. Nhận xét :
- Đánh giá giờ học.
3. Bài tập về nhà:
- Tập ĐHĐN và 9ĐT của bài TD.
- Xuống lớp

4-5’
 

 

(GV)
- GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
hs
- Khi cần GV có thể thực hiện lại
động tác
- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét
- Đội hình hàng ngan g
(GV)
LT
    
    
    
    
- GV hô nghiêm “ Giải tán”
- Học sinh đồng thanh đáp “ Khoẻ”

Ngày soạn: 18/9/2016
Ngày dạy: 6A - 21/9, 6C 22/9/2016
6B, 6C - 24/9/2016
TIẾT 10
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến Thức:
- Biết tên các khẩu lệnh và thực hiện các động tác ĐHĐN
- Gọi tên và cách thực hiện 9 động tác của bài TD phát triển chung.
- Biết một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy và nhịp thở trong khi chạy.

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác ĐHĐN
- Thực hiện được bài TD 9 động tác.
- Thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học.
4. Phát triển năng lực hoc sinh: Phát triển tố chất sức nhanh, sức mạnh,
thực hành vận động, thuyết trình, quan sát.
II. ĐỊa ĐiỂm VÀ phƯƠng tiỆn:
1. Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn
2. Phương tiện - GV: Giáo án
- HS: Trang phục gọn gàng có đầy đủ dụng cụ tập luyện.
III. TiẾN TRÌNH LÊN lêP:
Định
Nội dung
Phương pháp tổ chức
lượng
I. Phần mở đầu:
6-8’
- Lớp trưởng cho tập trung 4 hàng
1. Nhận lớp:
2’
dọc cho điểm số báo cáo cho giáo
- Giáo viên ổn định tổ chức, GV
viên.
nắm sĩ số. Cô trò chúc đầu giờ. GV
(GV)
kiểm tra tư cách học sinh, phổ biến
LT
nội dung bài học

2. Khởi động:
4-6’

- K/Đ chung: Chạy nhẹ nhàng
1Vòng

quanh sân. Tập bài Td 5 động tác.
2x8N

Xoay các khóp, cổ tay kết hợp cổ
chân, khớp vai, khớp gối. Ép dây
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
chằng ngang, dọc.
- Giáo viên quan sát học sinh khởi
- C/M:
động.
Chạy bước nhỏ tại chỗ, nâng cao
đầu gối, gót chạm mông.
II. Phần cơ bản:
30-32’
1Bài cũ:
1-2’
? Thực hiện 9 động tác của bài thể
1-2hs
dục
2. Bài mới
a. Đội hình đội ngũ:
8-10’
- Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học.
+ Tập hợp hàng ngang, dọc, dóng
hàng, điểm số.
2lần/1hs
+ Quay bên phải, trái, đằng sau.
+ Giậm chân tại chỗ, đi đều – đứng 2lần/1hs
lại.
2-4lần/1hs

GV:Nguyễn Thị Tư

- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét đánh giá cho điểm
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật
động tác
- GV cho học sinh tập đồng loạt sau
đó cho tập luyện theo nhóm. ( Chia
4 nhóm, tổ).
- Đội hình tập ĐHĐN
    
    

Trường THCS Bột Xuyên


Giáo án TD 6

Năm học 2017-2018

+ Đi đều vòng phải (trái) – đứng lại
b. Bài thể dục:
- Ôn 9 động tác:

    
2lần/1hs
    
8-10’
(GV)
2lần/1hs - GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho
hs
c. Chạy bền:
6-8’
- Khi cần GV có thể thực hiện lại
- Thực hiện chạy bền trên địa hình Nam1vòng động tác
tự nhiên.
Nữ
0,5vòng

3. Củng cố: GV cho học sinh lên
thực hiện lại các động tác ĐHĐN và
thực hiện 9 ĐT bài TD đã học.
III. Phần kết thúc:
1Thả lỏng:
- Đi thường thả lỏng, cúi người thả
lỏng.
2. Nhận xét
- Đánh giá giờ học.
3. Bài tập về nhà:
- Tập ĐHĐN và 9 ĐT của bài TD.
- Xuống lớp

1-2’
1-2hs

- GV nêu yêu cầu, cho hs chạy
- GV gọi HS lên thực hiện
- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét

4-5’
- Đội hình hàng ngan g
(GV)
LT
    
    
    
    
- GV hô nghiêm “ Giải tán”
- Học sinh đồng thanh đáp “ Khoẻ”

Ngày soạn: 21/9/2016
Ngày dạy: 6D, 6A - 26/9/2016
6C - 28/9, 6B - 30/9/2016
TIẾT 11
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến Thức:

GV:Nguyễn Thị Tư

Trường THCS Bột Xuyên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×