Tải bản đầy đủ

Sản xuất điện năng ở nhà máy điện nguyên tử


SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG
Quá trình sản xuất điện năng ở
nhà máy điện nguyên tử ?

phản
ứng
hạt
nhân
Nồi
nấu
Hơi
nước
Tuabin
Máy
phát
điện
Điện
năng
Nhà máy điện nguyên tử


SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG
Dựa vào trình bày ở trên và quan sát, em hãy lập
sơ đồ tóm tắt quá trình sản xuất điện năng ở nhà
máy điện nguyên tử ?
Năng
Lượng
nguyên tử
Hơi
nước
Tuabin
Máy
phát
điện
Điện
năng
Nhà máy điện nguyên tử
Làm
quay
Làm
quay
Phát
điện

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×