Tải bản đầy đủ

Lý thuyết hiện tượng cảm ứng điện từ

Lý thuyết hiện tượng cảm ứng điện từ
Dưới đây là tổng hợp lý thuyết về hiện tượng cảm ứng điện từ Chương cảm ứng điện từ
lớp 11:

Bài tập hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11
Bài tập tự luận hiện tượng cảm ứng điện từ có hướng dẫn:
Bài tập trắc nghiệm hiện tượng cảm ứng điện từ
Câu 1. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm
ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với vectơ B một góc = 300. Tính từ
thông qua S.
A. 25.10-6 Wb.
B. 20.10-6 Wb.
C. 25.10-5 Wb.
D. 20.10-5 Wb.
Câu 2. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt
phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.105
Wb. Tính bán kính vòng dây

A. 7mm.
B. 8 mm.
C. 0.7m
D. 0.8 m
Câu3. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ
trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ
cảm ứng từ một góc 600. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
A. 8,7.10-4 Wb.
B. 7,810-4 Wb.
C. 8,7.10-5 Wb.
D. 7,8.10-5 Wb.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×