Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 16: Man and Environment (Test 1) có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ khác.
1. a. buffalo
2. a. trash
3. a. bottle
4. a. save
5. a. little

b. cow
b. pollution
b. recycle
b. water
b. house

Đáp án
1d
2c

3b

4b


c. chicken
c. pick
c. packet
c. collect
c. field

d. egg
d. danger
d. box
d. leave
d. cart

5a

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.
6. There isn't .... rice in the bowl.
a. a few
b. a little
c. much
7. He .... a hot drink.
a. want
b. is wanting
c. need
8. .... damage trees and flowers.
a. Not
b. Should
c. Shouldn't
9. Keep .... the grass.
a. of
b. off
c. to
10. We .... eat healthy food.
a. want
b. don't want
c. should
Đáp án
6c
7d


8d

9b

d. some
d. needs
d. Don't
d. far
d. shouldn't

10c

Bài 3: Tìm lỗi sai.
11. We are wasting too few water and power.
A B
C
D
12. How many rice does he produce?
A
B C
D
13. They fly their kites at the moment.
A B
CD
14. People should pollute the land, the rivers and the oceans.
A
B
C
D
15. Why are we doing to our environment?
A
B C
D
Đáp án
11c
12a

13a

14b

15a

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.
Phong's uncle works in the fields all day. He is a (16).... . He has some paddy fields and he produces a


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
lot of rice. Near his house, he has a (17).... garden and he grows some vegetables. He also has some
(18).... trees. They produce a lot of fruits.
Mr. Hai has some animals. He has a few cows. They produce a little (19).... . He has some (20).... .
They produce a lot of eggs. He also has some pigs.
16. a. engineer
17. a. small
18. a. fruit
19. a. water
20. a. kitchen

b. doctor
b. high
b. fruits
b. coffee
b. kitchens

Đáp án
16d
17a

18a

19c

c. gymnast
c. tall
c. flowers
c. milk
c. chicken
20d

d. farmer
d. thick
d. lemons
d. soda
d. chickensTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×