Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 15: Countries (Test 2) có đáp án

.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.
1. a. name
2. a. meter
3. a. high
4. a. cold
5. a. city
Đáp án
1d
2a

b. vacation
b. desert
b. big
b. long
b. country
3a

4b


c. population
c. egg
c. river
c. soda
c. my

d. small
d. tent
d. million
d. moment
d. very

5c

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.
6. It is .... building of the three buildings.
a. old
b. older
c. oldest
7. Tokyo has a .... of 12 million.
a. population
b.

d. the oldest
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×