Tải bản đầy đủ

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

uh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bài 28: Thựk m

í

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn ộ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


à


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trả lời:
=> Chọn B
8. Bài 27.8 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như trên
hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các
số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Ii > I2 > I3
B. I1 < I2 < I3
)

C. l1 = I2 = I3
D. l1 = I2 # I3
ọ m

Giảii

=> Chọn
n
C
9. Bài 5

i

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

a) Tính cường độ dòng điện l1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2.
b) Tính hiệu điện thế U2 giữa hai bóng đèn Đ1 và Đ2
c) Độ sáng nào của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một
nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V?Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu
bóng đèn Đ2.
Giải
a) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1, Đ2
I1 = I2 = I = 0,25A
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2:
U2 = U - U1 = 5,8 - 2,8 = 3,0 V

c) Độ sáng của các đèn sẽ tăng lên
10. Bài 27.10 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình
27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đi là U12 =
3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


b

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

a) Tính cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và và đi qua đèn Đ2
b) Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2
Trả lời:
a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đi và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng:
I1 = I2 = I = 0,35A
b) Hiệu điện thế Ư13 giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đi và Đ2:
U13 = Ui2 + U23 = 3,2 + 2,8 =6,0V
11. Bài 27.9 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ như trên hình

n

27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan
h
h-

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua
đèn Đi và Đ3.
D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau.
Trả lời:
=> Chọn C
12. Bài 27.12 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên
hình 27.11 trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V; vôn kế V1 có số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu
điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

Trả lời:
Hiệu điện thế giữa đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,2V
13. Bài 27.13 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên
hình 27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu
điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trả lời:
Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,0V
U2 = U - U1= 5,8 - 3 = 2,8 (V)
14. Bài 27.14 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình
27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

a) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và Vi có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?
b) Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế U1 chỉ U1d = 1,5V. Tính số chỉ U2đ
của vôn kế v2 khi đó.
Giải
a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V;
Vôn kế V1 chỉ: U1m= 0
b) Khi K đóng: Số chỉ vôn kế v2: U2d = Uđ - U1d = 2,5 - 1,5 = 1V.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

15. Bài C1 trang 76 sgk vật lí 7
C1. Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các
bộ phậ n khác.
Hướng dẫn giải:
16. Bài C2 trang 76 sgk vật lí 7
C2. Hãy mắc mạch điện theo hình 27.1 a và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.
Hướng dẫn giải:

Học sinh tự mắc mạch điện theo sơ đồ và đọc số chỉ trên ampe kế.
17. Bài C3 trang 78 sgk vật lí 7
C3. Hoàn thành nhậ n xét 2.c) trong bản báo cáo.
Hướng dẫn giải:
Nhậ n xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác
nhau của mạch: I1= I2 = I3
18. Bài C4 trang 78 sgk vật lí 7
C4. Hoàn thành nhậ n xét 3.c) trong bản báo cáo.
Hướng dẫn giải:
Đối với đoạn mạ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×