Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH bộ môn THỂ dục 9 mới NHẤT năm học 2017 2018 CHUẨN kỹ NĂNG

PHÒNG GD& ĐT MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS AN TIẾN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: THỂ DỤC LỚP 9

Năm học 2017- 2018


1- KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9
Cả năm: 37 tuần = 70 tiết.
HKI: 19 tuần = 36 tiết.(17 tuần đầu x 2 tiết = 34 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)
HKII: 18 tuần = 34 tiết.(16 tuần đầu x 2 tiết = 32 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)
Bảng phân phối nội dung và thời gian
TT
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Nội dung học
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền
Bài thể dục phát triển chung
Chạy ngắn (Chạy nhanh)
Chạy bền
Nhảy cao
Nhảy xa
Đá cầu
Thể thao tự chọn(cầu lông)
Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và II, Kiểm tra RLTT
Tổng cộng

Số tiết học
2
7
10
6
9
9
9
14
4
70


2. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG TIẾT

Tiết Tên bài
dạy

1

2

Mục tiêu


Phương Pháp

Lý thuyết 1/Nhiệm vụ:
Thuyết trình,
- Một số pp luyện tập sức bền
Phỏng vân,Đạt
2. Yêu cầu:
câu hỏi
Giúp HS nắm được phương pháp đơn giản để các
em TL phát triển sức bền và vận dụng vào trong giờ
tập luyện TD.
Chạy
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
ngắn
- Chạy ngắn : - Trò chơi : “Chạy tiếp sức” dùng bổ phân tích, tích
trợ sức nhanh, Xuất phát từ một số tư thế khác
hợp liên môn
nhau.
2/ Yêu cầu:
a- Kiến thức : - Chạy ngắn : Nắm được k/t Xp mặt
,vai ,lưng hướng chạy

Định hướng
năng lực được
hình thành –
phát triển
Hình thành khái
niệm sức nhanh

-Phát triển sức
nhanh.

Dụng cụ
( CB của
gv,hs)
Ghế ngồi

đồng hồ
TDTT.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

b- kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các
động tác .
c – ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
3

Chạy
1/Nhiệm vụ:
ngắn- Chạy ngắn: - Trò chơi : “Chạy tiếp sức” dùng bổ
Chạy bền trợ sức nhanh, Tư thế sẵn sàng-xuất phát.
- C hạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên giới
thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
2- Yêu cầu :
a- kiến thức ; Nắm đc k/t các động tác
b- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt các kỹ thuật

Làm mẫu,
-Phát triển sức
phân tích, tích nhanh. Sức bền
hợp liên môn - Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

đồng hồ
TDTT.


c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
1/Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: - Trò chơi : “Chạy đuổi”, Ngồi mặt
hướng chạy- xuất phát, Tư thế sẵn sàng-xuất phát.
2- Yêu cầu:
a- Kiến thức : - Chạy ngắn : Nắm được k/t Xp
mặt ,vai ,lưng hướng chạy
b- b- kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác .
c – ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn

4

Chạy
ngắn

5

Chạy
1/Nhiệm vụ:
ngắn- Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
Chạy bền đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh.
- Chạy bền: - Giới thiệu hiện tượng choáng ngất và
cách khắc phục.
2- Yêu cầu:
a- Kiến thức:

Làm mẫu,
-Phát triển sức
phân tích, tích nhanh.
hợp liên môn - Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

đồng hồ
TDTT.

Làm mẫu,
-Phát triển sức
phân tích, tích nhanh. Sức bền
hợp liên môn - Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

đồng hồ
TDTT.

Làm mẫu,
-Phát triển sự
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
hợp liên môn cơ bản, sức
nhanh.

đồng hồ
TDTT.

- Chạy ngắn : Nắm được k/t 3 đ/t bổ trợ ,đ/t tại chỗ
đánh tay
- Chạy bền : Nắm đc cách khắc phục hiện tượng
chuột rút .
b- kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các
động tác .
c – ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
6

Bài TDChạy
ngắn

1/Nhiệm vụ:
- Thể dục: - Học từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam), từ
nhịp 1 đến nhịp 10 (nữ),
- Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh, Ngồi
vai hướng chạy - xuất phát, ngồi lưng hướng chạy -

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn


xuất phát.
2- Yêu cầu:

nhau

a- Kiến thức :
- TD: Nắm đc KT 10 ĐT
- Chạy ngắn : Nắm được k/t 3 đ/t bổ trợ ,xuất
phát cao chạy nhanh.
b- kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các
động tác .
c – ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
7

8

Bài TD Chạy
ngắnChạy bền

1/Nhiệm vụ:
- Thể dục: -Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 (Bài TD nam,
nữ riêng).
- Chạy ngắn: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh.
- Chạy bền: - Giới thiệu hiện tượng choáng ngất và
cách khắc phục.
2/ Yêu cầu :
-Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức :Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Chạy
- Thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam), từ
ngắn
nhịp 1 đến nhịp 10 (nữ), Học từ nhịp 11 đến nhịp
18 (nam, nữ)
- Chạy ngắn : - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao
đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh, Ngồi
vai hướng chạy - xuất phát, ngồi lưng hướng chạy xuất phát
2/ Yêu cầu:
a- Kiến thức:

Làm mẫu,
-Phát triển sự
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
hợp liên môn cơ bản, sức
nhanh.sức bền

đồng hồ
TDTT.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu,
-Phát triển sự
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
hợp liên môn cơ bản, sức
nhanh.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

đồng hồ
TDTT.


9

10

11

-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động bổ trợ
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
- Thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắnnhịp 1 đến nhịp 18 (nữ). Học từ nhịp 11-19 (nam)
hợp liên môn cơ bản, sức
Chạy bền - Chạy ngắn: - ễn kỹ thuật xuất phát cao chạy
nhanh.sức bền
nhanh ( cự ly 40-60 m), kỹ thuật xuất phát thấp - Tinh thần đoàn
chạy lao (18-20m)
kết, hỗ trợ lẫn
- Chạy bền :
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
nhau
2/ Yêu cầu:
a- Kiến thức :
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động bổ trợ
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
-Thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 19 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắn
nhịp 1 đến nhịp 18 (nữ). Học từ nhịp 19 đến nhịp
hợp liên môn cơ bản, sức
25 (nữ)
nhanh.sức bền
- Chạy ngắn: - Ôn bài tập bổ trợ , trò chơi “ Chạy
- Tinh thần đoàn
tiếp sức con thoi”, kỹ thuật xuất phát thấp - chạy
kết, hỗ trợ lẫn
lao
nhau
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức:
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động bổ trợ
b-Kỹ năng :
-Thực hiện tương đối chính xác k/t động tác
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
Thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 19 (nam), từ nhịp

đồng hồ
TDTT.

đồng hồ
TDTT.

đồng hồ
TDTT.


12

13

ngắn1 đến nhịp 25 (nữ). Học từ nhịp 20-26 (nam)
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
Chạy bền -Chạy ngắn : - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao
hợp liên môn cơ bản, sức
và chạy giữa quãng ( cự ly 50 m)
nhanh.sức bền
- Chạy bền : - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- Tinh thần đoàn
2/ Yêu cầu:
kết, hỗ trợ lẫn
a- Kiến thức :
nhau
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động bổ trợ
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
-Thể dục:- Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 19 (nam), từ nhịp phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắn
1 đến nhịp 25 (nữ)
hợp liên môn cơ bản, sức
-Chạy ngắn: - Ôn kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao
nhanh.
và chạy giữa quãng (cự ly 50 m)
- Tinh thần đoàn
2/ Yêu cầu:
kết, hỗ trợ lẫn
a- Kiến thức:
nhau
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động tác.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
động tác
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
-Thể dục : - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 26 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắnnhịp 1 đến nhịp 29 (nữ). Học từ nhịp 27-36 (nam)
hợp liên môn cơ bản, sức
Chạy bền -Chạy ngắn: Một số bài tập phát triển sức nhanh,
nhanh.sức bền
chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp chạy
- Tinh thần đoàn
lao và chạy giữa quãng (50 m). Giới thiệu một số
kết, hỗ trợ lẫn
điểm cơ bản của Luật Điền kinh (Phần chạy cự ly
nhau
ngắn).
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức:

đồng hồ
TDTT.

đồng hồ
TDTT.


14

15

-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động tác.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
-Thể dục:
- Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 36 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắn
nhịp 1 đến nhịp 29 (nữ).). Học từ nhịp 30-34 (nữ),
hợp liên môn cơ bản, sức
37-40 (nam).
nhanh.sức bền
-Chạy ngắn: Một số bài tập phát triển sức nhanh,
- Tinh thần đoàn
chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp chạy
kết, hỗ trợ lẫn
lao và chạy giữa quóng (50 m).
nhau
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức :
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động tác.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
động tác
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài TD - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
Chạy
-Thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
ngắnnhịp 1 đến nhịp 34 (nữ). Học từ nhịp 35-40 (nữ)
hợp liên môn cơ bản, sức
Chạy bền -Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức
nhanh.sức bền
nhanh, luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất
- Tinh thần đoàn
phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng (50 m). Giới
kết, hỗ trợ lẫn
thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (Phần
nhau
chạy cự ly ngắn).
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức:
-TD: Thuộc k/t động tác
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động tác.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

đồng hồ
TDTT.

đồng hồ
TDTT.


16

17

LT: Một
số
phương
pháp tập
luyện
phát triển
sức bền
(mục 2)
Bài TD Chạy
ngắnChạy bền

18

Bài TD -

19

Bài TD:

1/Nhiệm vụ:
- Học Một số phương pháp tập luyện phát triển
sức bền (mục 2)
2. Yêu cầu:
Giúp HS nắm được nguyên tắc ,phương pháp và
hình thức tập luyện ,để các em TL phát triển sức
bền và vận dụng vào trong giờ tập luyện TD.

Ghế ngồi

1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
-Thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam), từ
phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
nhịp 1 đến nhịp 40 (nữ). Học từ nhịp 41-45 (nam)
hợp liên môn cơ bản, sức
và nhịp 41-45 (nữ)
nhanh.sức bền
-Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức
- Tinh thần đoàn
nhanh, luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất
kết, hỗ trợ lẫn
phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng (50 m).
nhau
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức :
-TD: Thuộc k/t động tác,đúng biên độ
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các động tác.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t đ/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Phát triển sự
-Thể dục: - Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam), từ nhịp phân tích, tích mềm dẻo,tư thế
1 đến nhịp 45 (nữ).Cú thể kiểm tra thử.(GV chọn)
hợp liên môn cơ bản.
.2-Yêu cầu:
- Tinh thần đoàn
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật 45 đ.tác
kết, hỗ trợ lẫn
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật 45 đ.tác.
nhau
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Áp dụng tiêu
Phát huy kha
Kiểm tra bài TD 45 đt.
chuẩn đánh
năng, năng lực
.2-Yêu cầu:
giá
bản thân
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật 45 đ.tác

Đĩa nhạc
,đồng hồ
TDTT.

Đĩa nhạc

Đĩa nhạc


20

21

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật 45 đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Chạy
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
ngắn -Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức phân tích, tích
Nhảy xa - nhanh, luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất
hợp liên
Chạy bền phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng - về đích
môn,quay
(cự ly 60 m).
vòng
- Nhảy xa: Ôn Phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm
nhảy (vào vỏn giậm)- bật cao. Một số động tác bổ
trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân .(do GV
chọn)
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức :
- Nhảy xa:Nắm được k/t đo đà ,giậm nhảy
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các giai đoạn.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Chạy
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
ngắn -Chạy ngắn: - Ôn một số bài tập phát triển sức phân tích, tích
Nhảy xa nhanh, luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất
hợp liên
phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng - về đích
môn,quay
(cự ly 60 m).
vòng
- Nhảy xa: Ôn Phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm
nhảy trên không. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật
các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – “bước bộ” trên
không.
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức :
- Nhảy xa:Nắm được k/t đo đà ,giậm nhảy
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các giai đoạn.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

-Phát triển, sức
nhanh.sức mạnh
tốc độ, sức bền.

Hố nhảy,
thước đo,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

-Phát triển, sức
nhanh.sức mạnh
tốc độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố nhảy,
thước đo,
đồng hồ


22

23

24

Chạy
ngắn Nhảy xa Chạy bền

Chạy
ngắn -

Chạy
ngắn:

1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Chạy ngắn: - Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy phân tích, tích
giữa quãng - về đích (cự ly 60 m); một số bài tập
hợp liên
trò chơi phát triển sức nhanh.
môn,quay
- Nhảy xa: Ôn Phối hợp chạy đà 5-7 bước giậm
vòng
nhảy “bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân
lăng. Một số động tác bổ trợ kĩ thuật giai đoạn
giậm nhảy – “bước bộ” trên không phối hợp chân
và tay.
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức:
- Nhảy xa:Nắm được k/t đo đà ,giậm nhảy
-Chạy ngắn :Nắm được k/t các giai đoạn.
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Chạy ngắn : - Ôn một số bài tập, trò chơi phát
phân tích, tích
triển sức nhanh, xuất phát thấp - chạy lao và chạy
hợp liên môn,
giữa quãng - về đích (cự ly 60 m). Cụ thể kiểm tra
thử .(do GV chọn)
. 2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác. Phát huy
hết tốc độ
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
1/Nhiệm vụ:
Áp dụng luật
Thực hiện kỹ thuật 60m
thi đấu, tiêu
2-Yêu cầu:
chuẩn đánh
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
giá
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác. Phát huy
hết tốc độ
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn

-Phát triển, sức
nhanh.sức mạnh
tốc độ, sức bền.

Hố nhảy,
thước đo,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

--Phát triển, sức
nhanh.

đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

đồng hồ


25

26

27

Nhảy xa - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
Chạy bền Nhảy xa: ôn chạy đà - giậm nhảy - trên không và phân tích, tích
tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài
hợp liên
tập phát triển sức mạnh chân.
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t giậm
nhảy ,trên không và tiếp đất .
- Chạy bền: Nắm đc cách phân phối
sức trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Nhảy xa - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
Chạy bền Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển phân tích, tích
sức mạnh chân. Hoàn thiện các giai đoan nhảy xa
hợp liên
kiểu ngồi.
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t giậm
nhảy ,trên không và tiếp đất .
- Chạy bền: Nắm đc cách phân phối
sức trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Nhảy xa - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
Chạy bền - Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát phân tích, tích
triển sức mạnh chân. Hoàn thiện các giai đoan nhảy
hợp liên
xa kiểu ngồi.
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t chạy đà,
giậm nhảy ,trên không và tiếp đất .

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Hố nhảy,
thước đo,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

Hố nhảy,
thước đo,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

Ván ,trang


28

29

30

Nhảy xa Chạy bền

Nhảy xa Chạy bền

Nhảy xa Chạy bền

- Chạy bền: Nắm đc cách phân phối
sức trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Nhảy xa: Tập luyện hoàn thiện các giai đoan phân tích, tích
nhảy xa kiểu ngồi.
hợp liên
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
môn,quay
2- Yêu cầu :
vòng
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t chạy đà,
giậm nhảy ,trên không và tiếp đất
- Chạy bền: Nắm đc cách phân phối sức trong
chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Nhảy xa: Tập luyện hoàn thiện các giai đoan phân tích, tích
nhảy xa kiểu ngồi.
hợp liên
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
môn,quay
2- Yêu cầu :
vòng
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t nhảy xa
kiểu ngồi.
- Chạy bền: Nắm đc kỹ thuật chạy
đường vòng trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Nhảy xa: Tập luyện hoàn thiện các giai đoan phân tích, tích
nhảy xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích.
hợp liên
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
môn,quay
2- Yêu cầu :
vòng
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t nhảy xa
kiểu ngồi.

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Ván ,trang

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Ván ,trang

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

Ván ,trang


31

32

33

- Chạy bền: Nắm đc kỹ thuật chạy
đường vòng trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Nhảy xa - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
Chạy bền - Nhảy xa: Tập luyện hoàn thiện các giai đoan nhảy phân tích, tích
xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích.Cú thể kiểm tra
hợp liên
thử .(do GV chọn)
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2- Yêu cầu :
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t nhảy xa
kiểu ngồi.
- Chạy bền: Nắm đc kỹ thuật chạy
đường vòng trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Nhảy xa 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
–chạy
-Nhảy xa -Tập luyện hoàn thiện các giai đoan nhảy phân tích, tích
bền
xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích
hợp liên
-Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
môn,quay
-2- Yêu cầu :
vòng
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t nhảy xa
kiểu ngồi.
- Chạy bền: Nắm đc kỹ thuật chạy
đường vòng trong chạy bền
b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Nhảy xa - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
Nhảy xa -Tập luyện hoàn thiện các giai đoan nhảy phân tích, tích
xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích.
hợp liên
2- Yêu cầu :
môn,quay
a- Kiến thức : - Nhảy xa:Nắm được k/t nhảy xa
vòng
kiểu ngồi.

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Ván ,trang

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ, sức
bền.

Ván ,trang

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

-Phát triển, sức
mạnh tốc độ,
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó..

Ván ,trang


b-Kỹ năng : Thực hiện tương đối chính xác k/t
c- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
Thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy xa
.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác. Phát huy
hết khả năng
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Chạy 30m
2-Yêu cầu:
a-Kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật
. c-Ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Gập thân ke bụng
2-Yêu cầu:
a-Kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật
. c-Ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
HỌC KỲ II

34

Kiểm tra
học kỳ :
Nhảy xa

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh
giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Hố nhảy,
thước đo

35

Kiểm tra
TCRLTT

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh
giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

đồng hồ

36

Kiểm tra
tiêu
chuẩn
RLTT

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh
giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

đồng hồ

37

Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước sau, đá lăng sang phân tích, tích
lông ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Trò c hơi “Lò
hợp liên
cò tiếp sức”
môn,quay
- Cầu lông: : Một số động kỹ thuật đã học ở lớp 7,8
vòng
2-Yêu cầu:
a-Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năng : l bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

Đệm,xà,cột,
-Phát triển,
thước, lưới,
sức mạnh
sân
tốc độ
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..


38

39

40

41

Nhảy cao
- Cầu
lông
-Chạy
bền

Nhảy cao
- Cầu
lông

Nhảy cao
- Cầu
lôngChạy bền

Nhảy cao
- Cầu
lông -

1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước sau, đá lăng sang
ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chớnh
diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Cầu lông: Một số động kỹ thuật đã học ở lớp 7,8
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao. Giai
đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm
nhảy)
- Cầu lông: Một số động kỹ thuật đã học ở lớp 7,8
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: Giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt
chân vào điểm giậm nhảy). Giai đoạn giậm nhảy và tập
phối hợp chạy đà - giậm nhảy.
- Cầu lông : Học phát cầu, Phông cầu
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu
Bước qua. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ,

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Làm mẫu,
-Phát triển,
phân tích, tích sức mạnh
hợp liên
tốc độ,

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân


42

43

44

xà..
môn,quay
- Cầu lông: Học phát cầu, Phông cầu
vòng
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao: ôn: động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy. Giai phân tích, tích
lôngđoạn trên không - tiếp đất
hợp liên
Chạy bền - Cầu lông: Học phát cầu, Phông cầu
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao:.Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật Tập phân tích, tích
lông phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không hợp liên
tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
môn,quay
- Cầu lông: Học phát cầu, Phông cầu
vòng
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật Tập phân tích, tích
lôngphối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không hợp liên
Chạy bền tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Giới thiệu
môn,quay
một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (Phần nhảy cao).
vòng
- cầu lông: Học phát cầu, đ ỡ ph át c ầu, Phông cầu
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ,

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân


45

46

47

2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật.Tập phân tích, tích
lông
hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
hợp liên
- Cầu lông: Phát cầu ,đỡ phát cầu
môn,quay
2-Yêu cầu:
vòng
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

dũng cảm,
vượt khó..

Nhảy cao
- Cầu
lôngChạy bền

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ,

1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”.
- cầu lông: Phát cầu, đ ỡ ph át c ầu, Phông cầu
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao -1/Nhiệm vụ:
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
lông triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”.
- Cầu lông: Phát cầu, đ ỡ ph át c ầu, Phông cầu
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ,

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân


48

49

50

51

Nhảy cao
- Cầu
lôngChạy bền

-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát
Làm mẫu,
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu phân tích, tích
“Bước qua”.
hợp liên
- Cầu lông: Một số chiến thuật
môn,quay
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
vòng
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
lông triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”.
- Cầu lông: Một số chiến thuật
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
lôngtriển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
Chạy bền “Bước qua”. Nâng cao thành tích.
- Cầu lông: Đấu tập
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
– Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
lông triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ.

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Làm mẫu,
-Phát triển,
phát phân tích, tích sức mạnh
kiểu
hợp liên
tốc độ.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân


52

53

54

Nhảy cao
– C ầu
lôngChạy bền

Nhảy cao
- Cầu
lông

Nhảy cao
- Cầu
lôngChạy bền

“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
- Cầu lông: Kiểm tra 15 phút.
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
- Cầu lông
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
- Cầu lông:. Đấu tập.
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật,
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
- Cầu lông: Đấu tập
- Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-Yêu cầu:

môn,quay
vòng

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ, sức
bền.

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ.

Làm mẫu,
phát phân tích, tích
kiểu
hợp liên
môn,quay
vòng

-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ.sức
bền.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân


55

56

57

a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Cầu
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát phân tích, tích
lông triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu
hợp liên
“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
môn,quay
- Cầu lông: Đấu tập
vòng
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-Kỹ năngl: Bước đầu thực hiện đc kỹ thuật đ.tác
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
cao:
-Nhảy cao: Ôn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát phân tích, tích
triển thể lực.Tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu
hợp liên
“Bước qua”. Nâng cao thành tích.
môn,quay
2-Yêu cầu:
vòng
a-kiến thức:nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác. Phát
huy hết khả năng
c-ý thức:nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Nhảy cao 1/Nhiệm vụ:
Áp dụng luật
Kiểm tra Thành tích và kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước
thi đấu, tiêu
qua”.
chuẩn đánh
2-Yêu cầu:
giá
a-kiến thức:nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác. Phát
huy hết khả năng
c-ý thức:nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

dũng cảm,
vượt khó..
-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ.

Đệm,xà,cột,
thước, lưới,
sân

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
-Phát triển,
sức mạnh
tốc độ.

Đệm,xà,cột,
thước

- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau,
dũng cảm,
vượt khó..
Cầu, vợt, lưới,
Phát huy
kha năng, sân
năng lực bản
thân


58

59

60

61

Cầu lông
– Đá cầu

1/Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Đấu tập
- Đá cầu: Ôn di chuyển đơn bước ra trước chếch phải
chếch trỏi.Tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân. Chuyền cầu
bằng mu bàn chân.
.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Cầu lông 1/Nhiệm vụ:
– Đá cầu - Cầu lông: Đấu tập
- Đá cầu: Ôn di chuyển đơn bước ra trước chếch phải
chếch trái.Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu
cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Phát cầu cao
chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Di chuyển
bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái.
.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Cầu lông 1/Nhiệm vụ:
– Đá cầu - cầu lông
- Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn
chân. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. Học:
Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân.
.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Cầu lông: 1/Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn Phát cầu.

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

Cầu, vợt, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.sức
mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

Cầu, vợt, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.sức
mạnh tốc
độ.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau

Làm mẫu,
phân tích, tích
hợp liên
môn,quay
vòng

Cầu, vợt, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.sức
mạnh tốc
độ.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau

lưới, sân
Làm mẫu,
-Phát triển
phân tích, tích sự mềm dẻo,


.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

62

63

64

65

Cầu lông

hợp liên
môn,quay
vòng

Kiểm tra: Phát cầu.
Áp dụng luật
2-Yêu cầu:
thi đấu, tiêu
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
chuẩn đánh
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.thực hiện hết
giá
khả năng của mình.
c-ý thức:Nghiêm túc kiểm tra đảm bảo an toàn.
Đá cầu
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
-Chạy
- Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu phân tích, tích
bền
bàn chân. Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch
hợp liên
trái. Học: Một số chiến thuật đá cầu. Luật đá cầu (điều
môn,quay
22, 23 ). Đấu tập.
vòng
2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Đá cầu - 1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu phân tích, tích
bàn chân. Phát cầu cầu cao chân nghiêng mình. Một số
hợp liên
bài tập phối hợp. Đấu tập.
môn,quay
2-Yêu cầu:
vòng
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
Đá cầu1/Nhiệm vụ:
Áp dụng luật
Chạy bền - Đá cầu: Ôn Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu
thi đấu, tiêu

khéo léo.sức
mạnh tốc
độ.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau
Cầu đá, lưới,
Phát huy
kha năng, sân
năng lực bản
thân
Cầu đá, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo,
sức bền.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau
Cầu đá, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau
Phát huy
kha năng,

Cầu đá, lưới,
sân


66

67

68

Đá cầu:

Đá cầu -

Kiểm tra
HK II:
Đá cầu

bàn chân.Phát cầu cầu cao chân nghiêng mình. Một số
chuẩn đánh
bài tập phối hợp. Đấu tập hoặc kiểm tra thử.
giá
- Chạy bền: - kiểm tra Chạy bền trên địa hình tự nhiên
500m
2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
phát huy hết tốc độ.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện, kiểm tra đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng phân tích, tích
ngực. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
hợp liên
2-Yêu cầu:
môn,quay
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
vòng
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu,
- Đá cầu: Ôn tập Tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu phân tích, tích
bằng ngực. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn
hợp liên
chân.
môn,quay
2-Yêu cầu:
vòng
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Áp dụng luật
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng thi đấu, tiêu
ngực. Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
chuẩn đánh
2-Yêu cầu:
giá
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
Phát huy hết khả năng
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

năng lực bản
thân

Cầu đá, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau
Cầu đá, lưới,
-Phát triển
sự mềm dẻo, sân
khéo léo.
- Tinh thần
đoàn kết, hỗ
trợ lẫn nhau
Cầu đá, lưới,
Phát huy
kha năng, sân
năng lực bản
thân


69

Kiểm tra
TCRLTT

70

Kiểm tra
TCRLTT

-1/Nhiệm vụ:
Bật xa tại chỗ
2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
Phát huy hết khả năng
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
-1/Nhiệm vụ:
Chạy tuỳ sức 5 phút
2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật đ.tác.
Phát huy hết khả năng
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh
giá

thước
Phát huy
kha năng,
năng lực bản
thân

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh
giá

Đồng hồ
Phát huy
kha năng,
năng lực bản
thân

HIỆU TRƯỞNG
Xác nhận của Phòng GD&ĐT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×