Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH bộ môn THỂ dục 8 mới NHẤT năm học 2017 2018 CHUẨN kỹ NĂNG

PHÒNG GD& ĐT MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS PHÚC LÂM

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: THỂ DỤC LỚP 8

Năm học 2017-2018


1 - KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8
Cả năm: 37 tuần = 70 tiết.
HKI: 19 tuần = 36 tiết.(17 tuần đầu x 2 tiết = 34 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)
HKII: 18 tuần = 34 tiết.(16 tuần đầu x 2 tiết = 32 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)

Bảng phân phối nội dung và thời gian
TT
1
2
3
4
5

5
6
7
8
9

Nội dung học
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh
Đội hình, đội ngũ
Bài thể dục phát triển chung
Chạy ngắn (Chạy nhanh)
Chạy bền
Nhảy cao
Nhảy xa
Đá cầu
Thể thao tự chọn
Ôn tập, kiểm tra học kỳ I và II, Kiểm tra TCRLTT
Tổng cộng

Số tiết học
2
4
6
10
6
8
8
8
14
4
70


2. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG TIẾT

Tiế Tên bài dạy
t

1


2

3

Lý thuyết:
Một số hướng
dẫn phát triển
sức nhanh
(phần 1).

Mục tiêu

Phương Pháp

Định hướng
năng lực được
hình thành –
phát triển

1/ Nhiệm vụ: Một số hướng dẫn phát triển sức
Thuyết trình,
Hình thành khái
nhanh (phần 1
Phỏng vân,Đạt niệm sức nhanh
2. Yêu cầu:
câu hỏi
Giúp HS nắm được phương pháp đơn giản để các
em TL phát triển sức nhanh và vận dụng vào
trong giờ tập luyện TD.
1/ Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
- Chạy ngắn- - Bài thể dục: Học từ nhịp 1-8 bài TD liên hoàn
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
Bài thể dục
nam và nữ.
liên môn
cơ bản, sức
- Chạy cự li ngắn: Ôn một số trò chơi, động tác bổ
nhanh.
trợ phát triển thể lực (do GV chọn ở lớp 6, 7).
- Tinh thần đoàn
2/ Yêu cầu :
kết, hỗ trợ lẫn
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
nhau
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/ Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
-Bài thể dục - -Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-8 bài thể dục liên hoàn
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
Chạy ngắn nam và nữ.
liên môn
cơ bản, sức
Chạy bền
- Chạy ngắn: Ôn như tiết 2. Chạy bước nhỏ, chạy
nhanh. Sức bền
nâng cao đùi - Chạy bền: Trò chơi.
- Tinh thần đoàn
2/ Yêu cầu :
kết, hỗ trợ lẫn
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
nhau
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

Dụng cụ
(Chuẩn
bị của
gv,hs)
Ghế
ngồi

Sân,
đường
chạy

Sân,
đường
chạy


4

5

6

7

- Chạy ngắnBài thể dục

1/ Nhiệm vụ:
- Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-8, học từ nhịp 9-17 bài
TD liờn hoàn.
- Chạy ngắn : Ôn :trò chơi phát triển sức nhanh
+ Luyện tập nâng cao kỹ thuật chạy bước nhỏ,
nâng cao đùi, đạp sau.
+ Học: một số khái niệm về chạy cự li ngắn.
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
-Bài thể dục - 1/Nhiệm vụ:
Chạy ngắn
- Bài thể dục: ụn từ nhịp 1-17 bài TD liên hoàn
- Chạy bền
- Chạy ngắn: +Trò chơi :chạy đuổi. Một số động
tác bổ trợ.
+Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
-Bài thể dục - 1/Nhiệm vụ:
Chạy ngắn
- Bài thể dục: ụn từ nhịp 1-17, học từ nhịp 18-25
bài TD liên hoàn.
- Chạy ngắn: +Trò chơi: chạy tốc độ cao.
+Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
-Bài thể dục - 1/ Nhiệm vụ:
Chạy ngắn- Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-25
Chạy bền
- Chạy ngắn: +luyện tập chạy bước nhỏ, chạy

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh.

Sân,
đường
chạy

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh. Sức bền

Sân,
đường
chạy

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh.

Sân,
đường
chạy

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế

Sân,
đường


8

9

10

nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay.
liên môn
cơ bản, sức
+Xuất phát cao chạy 40-60m.
nhanh. Sức bền
- Chạy bền: luyện tập chạy bền.
- Tinh thần đoàn
2/ Yêu cầu :
kết, hỗ trợ lẫn
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
nhau
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài thể dục - 1/ Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
Chạy ngắn
- Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1-25, học từ nhịp 26-35
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
bài TD liên hoàn.
liên môn
cơ bản, sức
- Chạy ngắn:.+luyện tập chạy bước nhỏ, chạy
nhanh.
nâng cao đùi, chạy đạp sau,
- Tinh thần đoàn
Trò chơi “lò cò tiếp sức”,học đóng bàn đạp xp
kết, hỗ trợ lẫn
thấp chạy lao
nhau
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
-Bài thể dục - 1 Nhiệm vụ :
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
Chạy ngắn- Bài TD : Ôn từ nhịp 1- 35 (bài phát triển chung)
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
Chạy bền
- Chạy ngắn:.Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy
liên môn
cơ bản, sức
đạp sau,
nhanh. Sức bền
trò chơi “Hoàng anh – hoàng yến”.
- Tinh thần đoàn
- Xuất phát thấp – lao 30m
kết, hỗ trợ lẫn
-Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật trên đường
nhau
chạy.
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Bài thể dục - 1/ Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
Chạy ngắn
- Thể dục: Ôn bài TD liên hoàn nam và nữ. (chỳ ý tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế

chạy,
đồng hồ

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ

Sân,
đường


11

12

13

Chạy ngắn Bài TD –
Chạy bền

Chạy ngắn Bài TD

Chạy ngắn Bài TD

những học sinh còn yếu
- Chạy ngắn:+ Ôn một số động tác bổ trợ.
+Học: Luyện tập chạy giữa quãng, chạy nhanh
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/ Nhiệm vụ:
- Thể dục: Ôn bài TD liên hoàn nam và nữ. (chỳ
ý những học sinh còn yếu)- Chạy ngắn:
+ Ôn một số động tác bổ trợ
+Học: Luyện tập chạy giữa quãng, chạy nhanh.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/ Nhiệm vụ:
- Thể dục: Ôn bài TD liên hoàn nam và nữ. (chỳ ý
những học sinh cũn yếu)
- Chạy ngắn:+ Ôn một số động tác bổ trợ. 2/ Yêu
cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
Luyện tập chạy giữa quãng, chạy rút đích.
1/ Nhiệm vụ:
- Thể dục: Ôn bài TD liên hoàn nam và nữ. (chỳ ý
những học sinh còn yếu)
-Chạy ngắn : hoàn thiện KT chạy 60m
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t

liên môn

cơ bản, sức
nhanh.

chạy,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh. Sức bền

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh.

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản, sức
nhanh.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ


- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
14

15

Bài TD

Bài TD

1/ Nhiệm vụ:
Hoàn thiện bài thể dục CB kiểm tra
2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản

1/ Nhiệm vụ:
Kiểm tra bài TD liên hoàn 35đ/t

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp mềm dẻo,tư thế
liên môn
cơ bản

.2-Yêu cầu:
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật 35 đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật 35
đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo
an toàn
16

Lý thuyết

17

Chạy ngắn ĐHĐN –
Chạy bền

nhau
Sân, đĩa
nhạc

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

1/ Nhiệm vụ:
Thuyết trình,
- Lý thuyết: Một số hướng dẫn tập luyện phát triển Phỏng vân,Đạt
sức nhanh (phần 2).
câu hỏi
2. Yêu cầu:
Giúp HS nắm được phương pháp đơn giản để các
em TL phát triển sức nhanh và vận dụng vào
trong giờ tập luyện TD.
1/ Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- Chạy ngắn: ôn: Một số động tác bổ trơ kỹ thuật
tích, tích hợp
chạy nhanh (do giáo viên chọn), Tiếp tục
liên môn
luyện tập hoàn thiện kỹ thuật xuất phát
thấp.Chạy lao-chạy giữa quãng, kỹ thuật
về đích.
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

Sân, đĩa
nhạc

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Hình thành khái
niệm sức nhanh,
biết cách rèn
luyện phát triển
sức nhanh

Ghế ngồi

-Phát triển tư
thế , tác phong cơ
bản, sức
nhanh.sức bền.

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn


18

19

20

Chạy ngắn ĐHĐN- chạy
bền

Chạy ngắn ĐHĐN

Chạy ngắn ĐHĐN- chạy
bền

2/ Yêu cầu :
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/ Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: ôn một số động tác bổ trợ. Tiếp tục
luyện tập hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp. Chạy
lao -chạy giữa quãng.
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng đã học
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: ôn một số động tác bổ trợ. Tiếp tục
luyện tập hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp. Chạy
lao -chạy giữa quãng.
- ĐHĐN: Ôn chạy đều đứng lại
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
-Chạy ngắn: Hoàn thiện kỷ thuật chạy cự ly ngắn.
- ĐHĐN: Ôn một số KT còn yếu.kiểm tra một
sốh/s
- Chạy trên địa hình tự nhiên
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .

nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển tư
tích, tích hợp thế , tác phong cơ
liên môn
bản, sức
nhanh.sức bền.
- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn
nhau
Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển tư
thế , tác phong cơ
bản, sức nhanh.

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển tư
thế , tác phong cơ
bản, sức
nhanh.sức bền

- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn
nhau

- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn
nhau

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi


21

22

23

24

Chạy ngắn ĐHĐN

Chạy ngắn ĐHĐN

Chạy ngắn Đá cầu

Chạy ngắn

1/Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: Hoàn thiện kỷ thuật chạy cự ly ngắn.
ĐHĐN: Ôn một số KT còn yếu.kiểm tra một
sốh/s
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: Hoàn thiện kỷ thuật chạy cự ly
ngắn.
- ĐHĐN: Ôn một số KT còn yếu.kiểm tra một
sốh/s
ôn đội hình 0-3-6-9
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn .
1/Nhiệm vụ:
-Chạy ngắn: Hoàn thiện kỷ thuật chạy cự ly ngắn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu
2/ Yêu cầu:
- Kiến thức : Nắm đc k/t các động tác
- Kỹ năng : Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật các đ/t
- ý thức : Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn
1/Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: Hoàn thiện kỷ thuật chạy cự ly
ngắn.
.2-Yêu cầu:

a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
Phát huy hết tốc độ

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển tư
thế , tác phong cơ
bản, sức nhanh.

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển tư
thế , tác phong cơ
bản, sức
nhanh.sức bền

- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn
nhau

- Xây dựng tinh
thần đoàn kết, kỷ
luật, hỗ trợ lẫn
nhau
Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo, sức nhanh.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển sức
tích, tích hợp nhanh.
liên môn,
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi


c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo
an toàn.
25

Kiểm tra
Chạy ngắn

1/Nhiệm vụ: Kiểm tra chạy 60m
.2-Yêu cầu:

a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
Phát huy hết tốc độ
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo
an toàn.
26

27

28

Đá cầu –
chạy bền

Đá cầu

Đá cầu Chạy bền

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

1/Nhiệm vụ:
- Đá cầu: Một số động kỹ thuật đó học ở lớp 6,7.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Đấ cầu: Ôn như nội dung tiết 26.Học đỡ cầu bằng
ngực.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.

a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- đá cầu:Ôn tâng cầu ,đỡ cầu bằng ngực,đá cầu tích, tích hợp
cao chân chính diện.một số điều luật cơ bản
liên môn,quay
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
vòng
2/Yêu cầu:.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sự dẻo dai.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn

Sân,
đường
chạy,
đồng hồ,
còi

Sân,
đường
chạy,
cầu, lưới,
còi

Sân,
đường
chạy,
cầu, lưới,
còi

Sân,
đường
chạy,
cầu, lưới,
còi


29

30

31

Đá cầu

Đá cầu Chạy bền

Đá cầu

a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- đá cầu:Ôn tâng cầu ,đỡ cầu bằng ngực,đá cầu tích, tích hợp
cao chân chính diện.một số điều luật cơ liên môn,quay
bản.đấu tập
vòng
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- đá cầu:Ôn tâng cầu ,đỡ cầu bằng ngực,đá cầu tích, tích hợp
cao chân chính diện.một số điều luật cơ liên môn,quay
bản.đấu tập
vòng
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- đá cầu:Ôn tâng cầu ,đỡ cầu bằng ngực,đá cầu tích, tích hợp
cao chân chính diện.một số điều luật cơ liên môn,quay
bản.đấu tập(kiểm tra thử)
vòng
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.

nhau

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Sân,
đường
chạy,
cầu, lưới,
còi

Sân,
đường
chạy,
cầu, lưới,
còi

Sân, cầu,
lưới, còi


32

Đá cầu

1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- đá cầu:Ôn tâng cầu ,đỡ cầu bằng ngực,đá cầu tích, tích hợp
cao chân chính diện.một số điều luật cơ liên môn,quay
bản.đấu tập (kiểm tra thử)
vòng
2/ Yêu cầu:.
a-kiến thức:Nắm đc kỹ thuật đ.tác

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức:Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.

Sân, cầu,
lưới, còi

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

2/Yêu cầu:.

33

Đá cầu

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ: Ôn tập tâng cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

34

35

Kiểm tra học
kỳ

1/Nhiệm vụ: Tâng cầu,phát cầu
2/Yêu cầu:.

kiểm tra tiêu
chuẩn RLTT

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ: Chạy ngắn 30m
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.

Làm mẫu, phân
tích, tích hợp
liên môn,quay
vòng

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.

Sân, cầu,
lưới, còi

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Sân, cầu,
lưới, còi

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Đồng hồ
bấm giây


36

kiểm tra tiêu
chuẩn RLTT.

c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ: Gập thân ke bụng
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

Áp dụng luật
thi đấu, tiêu
chuẩn đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Đồng hồ
bấm giây

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

HỌC KỲ II
37
Nhảy xa – cầu
lông

38

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

1/Nhiệm vụ:
-Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ đó học ở lớp
6,7.
- cầu lông: Một số động kỹ thuật đã học ở lớp
6,7
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Nhảy xa: Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
Học: cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5
bước vào ván giậm nhảy.
- cầu lông: Ôn như nội dung tiết 37.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu


39

Nhảy xa – cầu
lông

1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ đó học ở lớp tích, tích hợp liên
6,7.
môn,quay vòng
Cầu lông: Một số động kỹ thuật đã học ở lớp
6,7
2/Yêu cầu:.

40

41

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

Nhảy xa – cầu
lông

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy xa: Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
Học: cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy
đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy.
- cầu lông: Ôn như nội dung tiết 37.
Học đỡ cầu.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Nhảy xa: Bõật xa tại chỗ, Trũ chơi “ lũ cũ tiếp
sức”Chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ.
Học Học kỹ thuật trên không và tiếp đất.
- cầu lông: ễn: đỡ cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu


42

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

toàn..
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa:
Ôn: Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật
cao rơi xuống cát (đệm) bằng 2 chân.
Đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ
trên không.
- Cầu lông: Ôn phát cầu- phông cầu
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

43

Nhảy xa – cầu
lông

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Ôn : như nội dung tiết 40. Học kỹ
thuật trên không và tiếp đất.
- Cầu lông: Ôn phát cầu- phông cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

44

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn..
1/Nhiệm vụ:
- nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ
(Gv chọn).Ôn luyện, bước đầu hoàn thiện kỹ
thuật nhảy xa kiểu ngồi.
-Cầu lông: Ôn phát cầu- phông cầu
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu


a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

45

46

Nhảy xa – cầu
lông

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Ôn: nội dung tiết 44 (trọng tâm giai
đoạn chạy đà giậm nhảy).
- Cầu lông: Ôn phát cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- Nhảy xa: Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy tích, tích hợp liên
xa kiểu ngồi.
môn,quay vòng
- Cầu lông: Ôn phát cầu
-Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

47

Nhảy xa – cầu
lông

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Ôn luyện, Hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu ngồi.
- Cầu lông: Ôn phát cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu


48

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Ôn luyện, hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu ngồi.
-cầu lông: luyện tập cầu, đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.

49

Nhảy xa – cầu
lông

c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy xa:Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu ngồi.
-c2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.cầu lông: luyện tập cầu, đấu tập

50

Nhảy xa – cầu
lông - Chạy
bền

1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Ôn luyện, hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu ngồi.
-cầu lông: luyện tập cầu, đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu


51

Nhảy xa

1/Nhiệm vụ:
- Nhảy xa: Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy
xa kiểu ngồi.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

52

53

54

Nhảy xa

Nhảy caoCầu lôngChạy bền

Nhảy caoCầu lông

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ(nhảy
cao) đó học ở lớp 6,7
-Đá lăng trước ,đá lăng sau,đá lăng trước sau
- Chạy đà chính diện giậm nhảy thu 2chân qua
xà.
- Cầu lông: Đấu tập
- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường 400m
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: -Đá lăng trước ,đá lăng sau,đá lăng
trước sau

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau, vượt khó.

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Hố cát,
ván
giậm,
trang cát,
sân,
lưới,cầu

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc

sân,
lưới,cầu,
xà,


- Chạy đà chính diện giậm nhảy thu 2chân qua
xà.
- Cầu lông: Đấu tập
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

55

Nhảy caoCầu lông

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn..
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: -Đá lăng trước ,đá lăng sau,đá lăng
trước sau
- Học kỹ thuật chạy đà,xác định điểm giậm
nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà,chạy đà và điều
chỉnh đà.
- Cầu lông:Ôn phát cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

56

Nhảy caoCầu lôngChạy bền

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: -Đá lăng trước ,đá lăng sau,đá lăng
trước sau
- Học kỹ thuật chạy đà,xác định điểm giậm
nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà,chạy đà và điều
chỉnh đà.
- Cầu lông: Ôn phát cầu
- Chạy bền: : Chạy vòng quanh sân trường
500m.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

độ.

cột,đệm

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm


57

Nhảy caoCầu lông

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: - Chạy đà chính diện giậm nhảy thu
2chân qua xà.
- Học kỹ thuật giậm nhảy,xác định điểm giậm.
- Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.
- Cầu lông: Ôn phát cầu.
2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

58

59

Nhảy caoCầu lông Chạy bền

Nhảy caoCầu lông

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Chạy đà đặt chân vào điểm giậmGiậm nhảy đá lăng- Học qua xà và tiếp đất.
- Cầu lông: Ôn phát cầu
- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường 500m
. 2/Yêu cầu:.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn,quay vòng léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
-Nhảy cao: Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua tích, tích hợp liên
xà và tiếp đất.
môn,quay vòng
- Cầu lông: Ôn phát cầu
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,

sân,
lưới,cầu,
xà,
cột,đệm


60

61

Cầu lông

Cầu lông

c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
- Cầu lông: Ôn phát cầu
tích, tích hợp liên
2/Yêu cầu:.
môn.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Kiểm tra phát cầu
2/Yêu cầu:.

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

vượt khó.
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ.

sân,
lưới,cầu

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.
Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

sân,
lưới,cầu

-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.

Cột, xà,
đệm

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

62

Nhảy caoChạy bền

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
-Nhảy cao: Đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng qua tích, tích hợp liên
xà và tiếp đất.
môn.
- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường
500m.
2/Yêu cầu:
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác

63

Nhảy caoChạy bền

b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Đà 5-7 bước giậm nhảy đá lăng qua
xà và tiếp đất.

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.

Làm mẫu, phân -Phát triển sự
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
môn.
léo.sức mạnh tốc

Cột, xà,
đệm


64

65

66

Nhảy caoChạy bền

Nhảy caoChạy bền

Nhảy caoChạy bền

- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường
500m.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
-Nhảy cao: Đà 5-7 bước giậm nhảy đá lăng qua tích, tích hợp liên
xà và tiếp đất.
môn.
- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường
500m.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân
-Nhảy cao: Đà tựy ý giậm nhảy đá lăng qua xà tích, tích hợp liên
và tiếp đất.
môn.
- Chạy bền: Chạy vòng quanh sân trường
500m.
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: Đà tựy ý giậm nhảy đá lăng qua xà
và tiếp đất.
- Chạy bền: Kiểm tra chạy 500m
2/Yêu cầu:.

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

độ, sức bền.
- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.

Bóng,
sân, lưới

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.
-Phát triển sự
mềm dẻo, khéo
léo.sức mạnh tốc
độ, sức bền.

Cột, xà,
đệm

- Tinh thần đoàn
kết, hỗ trợ lẫn
nhau,dũng cảm,
vượt khó.
Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Cột, xà,
đệm


67

Nhảy cao

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an toàn.
1/Nhiệm vụ:
Làm mẫu, phân -Phát triển sự
-Nhảy cao: Ôn tập nhảy cao chuẩn bị kiểm tra
tích, tích hợp liên mềm dẻo, khéo
2/Yêu cầu:.
môn.
léo.sức mạnh tốc
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
độ.
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
- Tinh thần đoàn
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
kết, hỗ trợ lẫn
toàn
nhau,dũng cảm,

Cột, xà,
đệm

vượt khó.
68

Nhảy cao

1/Nhiệm vụ:
-Nhảy cao: kiểm tra nhảy cao kiểu bước qua

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Cột, xà,
đệm

69

Kiểm tra tiêu
chuẩn RLTT

1/Nhiệm vụ:
- Chạy tựy sức 5 phút
2/Yêu cầu:.

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Đồng hồ
bấm giây

Áp dụng luật thi
đấu, tiêu chuẩn
đánh giá

Phát huy kha
năng, năng lực
bản thân

Thước
đo

70

Kiểm tra tiêu
chuẩn RLTT

a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn
1/Nhiệm vụ: Bật xa
2/Yêu cầu:.
a-kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tác
b-kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật đ.tác.
c-ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn

HIỆU TRƯỞNG
Xác nhận của Phòng GD&ĐT
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×