Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH bộ môn THỂ dục 7 mới NHẤT năm học 2017 2018 CHUẨN kỹ NĂNG

PHÒNG GD& ĐT MỸ ĐỨC
TRƯỜNG THCS AN TIẾN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: THỂ DỤC LỚP 7

Năm học 2017- 2018
1


Lớp 7
1 - KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7
HKI: 19 tuần = 36 tiết.(17 tuần đầu x 2 tiết = 34 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)
HKII: 18 tuần = 34 tiết.(16 tuần đầu x 2 tiết = 32 tiết + 2 tuần cuối x 1tiết = 2 tiết)
Bảng phân phối nội dung và thời gian
TT
1
2
3
4


Nội dung học
Phòng tránh chấn thương khi
hoạt động TDTT
Đội hình, đội ngũ
Bài thể dục phát triển chung
Chạy nhanh

Số tiết

T
T
2 5
6
6
10

6
7
8
9

Nội dung học

Số tiết

Chạy bền

6

Bật nhảy
Đá cầu
Thể thao tự chọn (TTTC)
Ôn tập, kiểm tra học kì I-II, Kiểm tra RLTT

24
Tổng cộng:

2

70 t


14
8
14
4
46


2. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG TIẾT

Tiết

Tên bài

1

Lý thuyết

2

- ĐHĐN
- Chạy nhanh
- Chạy bền

Mục tiêu
1- Nhiệm vụ:
- Lý thuyết: Nguyên nhân và cách phòng
tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)
2- Yêu cầu: - Giúp HS củng cố những kết
quả đã học và một số hiểu biết về TDTT và
nội dung chương trình để học sinh tích cực
rèn luyện thân thể.
- HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên nhân
cơ bản và cách phòng tránh chấn thương
trong tập luyện TDTT và thi đấu.
- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để
đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay
đằng sau.
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng
cao đùi,chạy gót chạm mông.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới
thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc

3

Phương pháp

Định hướng năng
lực được hình
thành – phát
triển

Chuẩn bị
của gv,hs

Thuyết trình.

Năng lực nghiên
cứu, sáng tạo.

Bảng,
phấn.

Năng lực phát
triển sức nhanh,
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.

Tập luyện theo
nhóm, cá nhân.


3

- ĐHĐN
- Chạy nhanh

phục. Một số động tác thư dãn, thả lỏng.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng,
đều, đẹp các nội dung đã học.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện tương đối
đúng một số kỹ năng mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn nội dung tiết 2, điểm số từ 1
đến hết. Học biến đổi đội hình : 0-2-4
- Chạy nhanh: Trò chơi “ Chạy tiếp sức
chuyển vật”, một số động tác bổ trợ bài tập
phát triển sức nhanh (do gv chọn)
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng,
đều, đẹp các nội dung đã học.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện tương đối

4

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp
liên môn.

Năng lực hợp tác,
phát triển sức
nhanh, sức mạnh,
khéo léo.

Đường
chạy, Hai
ghế ngồi
làm cột
mốc, hai
quả bóng.


4

- Chạy nhanh
- ĐHĐN- Chạy
bền

5

Lý thuyết

đúng một số kỹ năng mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay
đằng sau, biến đổi đội hình : 0-2- 4.
- Chạy nhanh: Ôn tại chỗ đánh tay, đứng
mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ,
chạy nâng cao đùi.
- Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy,
Chạy trên địa hình tự nhiên.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng,
đều, đẹp các nội dung đã học.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện tương đối
đúng một số kỹ năng mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn
1- Nhiệm vụ:

5

Phân tích, tập
luyện theo
nhóm, cá nhân.

Năng lực phát
triển sức nhanh,
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.

Thuyết trình

Năng lực nghiên

Bảng,


6

- ĐHĐN
- Chạy nhanh

- Lý thuyết: Nguyên nhân và cách phòng
tránh chấn thương khi hoạt động TDTT(mục 2)
2- Yêu cầu:
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên
nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương
trong tập luyện TDTT và thi đấu.
- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để
đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.
1- Nhiệm vụ:
Tập luyện theo
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng
nhóm
hàng, điểm số và cách điều khiển của người
chỉ huy.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy
nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. Đứng vai
hướng chạy- xuất phát.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng,
đều, đẹp các nội dung đã học.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện tương đối
đúng một số kỹ năng mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kỹ
thuật.

6

cứu, sáng tạo.

phấn.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Đường
chạy.


7

8

- ĐHĐN
- Chạy nhanh
- Chạy bền

- ĐHĐN
- Chạy nhanh

c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn..
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng
trái vòng phải.
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng
cao đùi,chạy gót chạm mông. Đứng vai
hướng chạy- xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới
thiệu hiện tượng đau “sóc” và cách khắc
phục.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng,
đều, đẹp các nội dung đã học.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện tương đối
đúng một số kỹ năng mới học.
b/ Kỹ năng:Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tự giác, nghiêm túc
trong tập luyện đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng
trái vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

7

Thuyết trình,
tập luyện theo
nhóm.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Phân tích, làm
mẫu.

Năng lực hợp tác,
phát triển sức
nhanh, sức mạnh,
khéo léo.

Đường
chạy.

Đường
chạy.


9

- ĐHĐN
- Chạy nhanh
- Chạy bền

- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng
cao đùi, chạy gót chạm mông. Học: Ngồi
xổm - xuất phát.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn.
- Nắm được kỹ thuật các nội dung đã học.
một số kỹ thuật mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tự giác, nghiêm túc
trong tập luyệnđảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
Tập luyện theo
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng
nhóm, cá nhân.
trái vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp,
biến đổi đội hình: 0-2-4.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng
cao đùi, chạy gót chạm mông. Ngồi xổm xuất phát.
- Chạy bền: Học cách kiểm tra mạch trước
sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. Chạy trên
địa hình tự nhiên.
2-Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong

8

Năng lực hợp tác,
phát triển sức
nhanh, sức mạnh,
khéo léo.

Đường
chạy.


10

11

- ĐHĐN
- Chạy nhanh

- ĐHĐN
- Chạy nhanh
- Chạy bền

nhanh nhẹn
- Nắm được kỹ thuật các nội dung đã học.
một số kỹ thuật mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tự giác, nghiêm túc
trong tập luyện đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng h/s còn yếu(do
gv chọn). Học biến đổi đội hình: 0-3-6-9.
- Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạyxuất phát, ngồi xổm - xuất phát. Học tư thế
sẵn sàng xuất phát.
2- Yêu cầu:
a/ Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn
- Nắm được kỹ thuật các nội dung đã học.
một số kỹ thuật mới học.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt các kt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tự giác, nghiêm túc
trong tập luyện đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng h/s còn yếu(do
gv chọn), biến đổi đội hình: 0-3-6-9, biến đổi
đội hình: 0-2-4.

9

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp
liên môn.

Tập luyện theo
nhóm, cá nhân.

Năng lực giải
quyết vấn đề. Phát
triển sức nhanh, sự
khéo léo.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Đường
chạy.

Đường
chạy.


12

- ĐHĐN
- Chạy nhanh

- Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạyxuất phát, ngồi xổm - xuất phát, tư thế sẵn
sàng xuất phát
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên
2- Yêu cầu:
a. Kiến thức:
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn, tinh thần tập thể và góp phần
hình thành nhân cách.
- Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng
đã học thuần thục và điều khiển được ĐHĐN.
b. Ý thức:- HS có ý thức tự giác, tự giác,
nghiêm túc trong tập luyện đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn biến đổi đội hình: 0-3-6-9, biến
đổi đội hình: 0-2-4.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng
cao đùi, tư thế sẵn sàng xuất phát. Học chạy
đạp sau.
2- Yêu cầu:
a. Kiến thức kỹ năng :
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn, tinh thần tập thể và góp phần
hình thành nhân cách.
- Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng

10

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp
liên môn.

Năng lực giải
quyết vấn đề. Phát
triển sức nhanh, sự
khéo léo.

Đường
chạy.


13

- ĐHĐN
- Chạy nhanh
- Chạy bền

14

- ĐHĐN

đã học thuần thục và điều khiển được đội
hình đội ngũ.
b/ Ý thức :Tự giác, tự giác, nghiêm túc trong
tập luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi
đi đều sai nhịp, hoặc thực hiện 1 số kỹ năng
còn yếu.
- Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng - xuất
phát, chạy đạp sau. Học xuất phát cao - chạy
nhanh 40m.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2- Yêu cầu:
a. Kiến thức kỹ năng :
- Rèn luyện cho HS tính kỷ luật, tác phong
nhanh nhẹn tinh thần tập thể và góp phần
hình thành nhân cách.
- Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng
đã học thuần thục và điều khiển được ĐHĐN.
- Nắm và thực hiện tương đối chính xác một
số động tác bổ trợ đã học, nắm và thực hiện
được kỹ thuật mới.
b/ Ý thức : Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện.
1- Nhiệm vụ:

11

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp
liên môn

Năng lực phát
triển sức nhanh,
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.

Tập luyện theo

Năng lực tự học,

Nhà đa


15

- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kỹ năng đã
học, đi đều - đứng lại, tác phong người chỉ
huy.
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức – kỹ năng:
- Rèn luyện cho HS tác phong nhanh nhẹn,
tinh thần tập thể
- Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng
đã học và điều khiển được ĐHĐN.
- Nắm và thực hiện tương đối chính xác một
số động tác bổ trợ đã học.
b. Ý thức : Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện.
- Kiểm tra: ĐHĐN 1- Nhiệm vụ:
- ĐHĐN: Kiểm tra một trong 2 nội dung.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số;
- Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải
quay sau;
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức –kỹ năng:
- Nhằm đánh giá kết quả tập luyện của HS
trong quá trình tập luyện.
- Tác phong nghiêm túc, thực hiện đúng, đẹp
nhằm đạt được kết quả tốt nhất

12

nhóm, cá nhân

Đánh giá, nhận
xét.

nghiên cứu, hợp
tác.

Năng lực giải
quyêt vấn đề, tư
thế tác phong.

lăng.

Nhà đa
lăng.


16

- Chạy nhanh
- TTTC: Cầu lông

17

- Chạy nhanh
- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

18

- Chạy nhanh

b/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp
sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- Cầu lông: Đánh cầu tự do qua lưới.
Tập luyện theo
2. Yêu cầu:
nhóm, cá nhân.
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển
sức nhanh.
- Cầu lông: Đánh cầu tự do qua lưới.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tập luyện theo
2. Yêu cầu:
nhóm, cá nhân.
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện. đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
Tập luyện theo

13

Năng lực hợp tác,
phát triển sức
nhanh, sự khéo
léo.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm
giây.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực hợp tác,
phát triển sức
nhanh, sức bền sự
khéo léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực tự học,

Đường


- TTTC: Cầu lông

19

20

- Chạy nhanh
- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- Chạy nhanh
- TTTC: Cầu lông

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau,
xuất phát cao - chạy nhanh 30m – 40m.
- Cầu lông: Ôn phông cầu, đỡ phông cầu.
2. Yêu cầu:
nhóm, cá nhân.
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đông tác.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
chạy bước nhỏ chạy nâng cao đùi,chạy đạp
sau, xuất phát cao - chạy nhanh 30m - 50m.
- Cầu lông: Tập phông cầu, đỡ phông cầu.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tập luyện theo
2. Yêu cầu:
nhóm, cá nhân.
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
Phân tích, làm
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
mẫu, tích hợp.
chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp

14

phát triển sức
nhanh, sự khéo
léo.

chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực tự học,
phát triển sức
nhanh, sự khéo
léo.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm
giây.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực nghiên
cứu, sáng tao, sức
nhanh, khéo léo.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm


21

- Chạy nhanh
- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

22

- Chạy nhanh

sau, xuất phát cao - chạy nhanh 40m - 60m.
- Cầu lông: Học ba tư thế: Đứng cao, đứng
trung bình, đứng thấp.
2. Yêu cầu:
giây.
a/ Kiến thức – kỹ năng
Sân ,lưới,
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
cầu,vợt.
đối chính xác đ/t .
- Biết phân phối sức trong chạy bền.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp
thẳng chân sau, trò chơi”Ai nhanh hơn”
- Cầu lông: Ôn ba tư thế: Đứng cao, đứng
Đường
trung bình, đứng thấp.
Năng lực tự học, chạy, đồng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tập luyện theo
phát triển sức
hồ bấm
2. Yêu cầu:
nhóm, cá nhân. nhanh, sức bền, sự
giây.
a/ Kiến thức – kỹ năng:
khéo léo.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
- Biết phân phối sức trong chạy bền.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện,đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
Phân tích, làm
Năng lực nghiên
Đường

15


23

24

- Chạy nhanh

- Chạy nhanh

- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng
chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi,chạy đạp
thẳng chân sau, xuất phát cao - chạy nhanh
40m - 60m.
- Cầu lông: Học di chuyển một bước lên lưới
đánh cầu thuận tay và trái tay.
mẫu, tích hợp.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Chạy nhanh: : Nâng cao kĩ năng chạy bước
nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất
phát cao chạy nhanh 60m.
2. Yêu cầu:
Tập luyện theo
a/ Kiến thức ,kỹ năng:
nhóm, cá nhân
- HS nắm chắc kĩ thuật chạy nhanh và đạt
thành tích tốt nhất.
b/ Ý thức : HS có ý thức tự giác, tự giác,
nghiêm túc trong tập luyện.
1- Nhiệm vụ:
Đánh giá, nhận
xét.
- Kiểm tra: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
2/ Yêu cầu:

16

cứu, sáng tao, sức
nhanh, khéo léo.

chạy, đồng
hồ bấm
giây.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm
giây.

Năng lực giải
quyết vấn đề, đạt
thành tích cao.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm


25

26

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- Đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ
học tập của học sinh trong quá trình tập
luyện.
- Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt
được kỹ thuật tốt nhất,
thành tích cao nhất.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn di chuyển một bước lên lưới
đánh cầu thuận tay và trái tay. Học di chuyển
tiến lùi, sang ngang.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác đ/t .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn các bước di chuyển, phát cầu,
đỡ phát cầu thuận tay và trái tay, một số điều
luật cơ bản.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương

17

giây.

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp.

Thuyết trình,
tập luyện theo
nhóm.

Năng lực nghiên
cứu, sáng tao, sức
nhanh, khéo léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực tự học,
hợp tác, sức mạnh,
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.


27

28

29

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- TTTC:
- Chạy bền

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

đối chính xác kt đt .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn phát cầu, đỡ phát cầu thuận
tay và trái tay, cách tính điểm.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác kt đt .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn tập các nội dung đã học. Đấu
tập.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện được tương
đối chính xác kt đt .
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Đấu tập.

18

Năng lực tự học,
hợp tác, sức mạnh,
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực tự học,
Tập luyện theo hợp tác, sức mạnh,
nhóm.
sức bền, sự khéo
léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Tập luyện theo Năng lực tự học,
nhóm.
hợp tác, sức mạnh,

Đường
chạy.

Thuyết trình,
tập luyện theo
nhóm.


30

31

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện tôt kỹ
thuật.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Đấu tập.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện tôt kỹ
thuật.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1-Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn tập các nội dung đã học. Đấu
tập.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện tôt kỹ
thuật.

19

Tập luyện theo
nhóm.

Tập luyện theo
nhóm.

sức bền, sự khéo
léo.

Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực nghiên
cứu, sáng tao, sức
nhanh, khéo léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Năng lực nghiên
cứu, sáng tao, sức
nhanh, khéo léo.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.


b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.

32

- TTTC: Cầu lông
- Chạy bền

33

Ôn tập

34

Kiểm tra học kỳ I

1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Ôn tập các nội dung đã học. Đấu
tập.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện tôt kỹ
thuật.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Cầu lông: Tập phát cầu, đỡ phát cầu.
2. Yêu cầu:
a/ Kiến thức – kỹ năng:
- Nắm được kỹ thuật và thực hiện tôt kỹ
thuật.
b/ Ý thức: Tự giác, nghiêm túc trong tập
luyện, đảm bảo an toàn.
1- Nhiệm vụ:
Kiêm tra học kỳ I: Phát cầu thuận tay và
trái tay chéo sân.
2-Yêu cầu:

20

Năng lực tự học,
Tập luyện theo hợp tác, sức mạnh,
nhóm.
sức bền, sự khéo
léo.

Tập luyện theo
nhóm.

Đánh giá, nhận
xét.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Năng lực giải
quyết vấn đề, đạt
thành tích cao.

Đường
chạy.
Sân ,lưới,
cầu,vợt.

Sân, cầu,
vợt

Sân, cầu,
vợt


35

Kiểm tra TCRLTT

36

Kiểm tra TCRLTT

37

Bài TD- Bật nhảy
- Chạy bền

a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật động tác.
b- Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
động tác.
c- Ý thức: Nghiêm túc tập luyện, đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
Kiểm tra TCRLTT: Chạy 30m.
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật động tác.
b- Kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật chạy 30m.
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
Kiểm tra TCRLTT: Gập thân ke bụng.
2-Yêu cầu:
a- Kiến thức: Nắm đc kỹ thuật đ.tá
b- Kỹ năng:Thực hiện tốt kỹ thuật gập thân
ke bụng.
c-Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
HỌC KỲ II
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Học 2 đt: vươn thở,tay
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước sau.Trò chơi “Bật xa tiếp sức”
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2- Yêu cầu:

21

Đánh giá, nhận
xét.

Năng lực giải
quyết vấn đề, đạt
thành tích cao.

Đường
chạy, đồng
hồ bấm
giây.

Đánh giá, nhận
xét.

Năng lực tự học,
nghiên cứu, hợp
tác.

Tấm thảm
1,5m x 2m

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh, sức bền.

Đường
chạy, cờ.


38

Bài TD - Bật nhảy

39

Bài TD - Bật nhảy
- Chạy bền

a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ. tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 2 đt: vươn thở,tay. Học 2 đt:
Chân ,lườn
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước – sau,
lăng sang ngang. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ. tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 4 đt: vươn thở, tay, chân, lườn
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước-sau, đá
lăng sang ngang. Trò chơi “ Bật xa tiếp sức”
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ.tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.

22

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh.

Đường
chạy, cờ.

Tập luyện theo
nhóm.

Năng lực nghiên
cứu sáng tạo, sức
mạnh, sức bền.

Đường
chạy, cờ.


40

Bài TD - Bật nhảy

41

Bài TD - Bật nhảy
- Chạy bền

42

Bài TD - Bật nhảy

1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 4 đt: vươn thở, tay, chân, lườn
(chú ý biên độ nhịp điệu)
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau,
đá lăng sang ngang. Đà 1 bước giậm nhảy
vào hố cát.
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ. tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 4 đt: vươn thở, tay, chân, lườn
(chú ý biên độ nhịp điệu)
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau,
đá lăng sang ngang. Đà 3 bước giậm nhảy
vào hố cát.
- Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên.
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ.tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tốt kỹ thuật các đt.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 4 đt: vươn thở, tay, chân, lườn.
Học 2 động tác: Bụng, phối hợp

23

Tập luyện theo
nhóm.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.

Tập luyện theo
nhóm.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh, sức bền.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp.


43

Bài TD - Bật nhảy
- Chạy bền

44

Bài TD - Bật nhảy

- Bật nhảy: Ôn đà1 bước giậm nhảy đá lăng,
đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. Trò chơi “
Lò cò tiếp sức”
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ.tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 6 đt: vươn thở, tay, chân, lườn,
bụng, phối hợp
- Bật nhảy: Ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố
cát. Trò chơi “Khéo vướng chân”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ.tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 6 đt: vươn thở, tay, chân, lườn,
bụng, phối hợp. Học 2 đt: Thăng bằng ,nhảy.
- Bật nhảy: Ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố
cát. Trò chơi “Khéo vướng chân”.
2: Yêu cầu:

24

xa.

Tập luyện theo
nhóm.

Phân tích, làm
mẫu, tích hợp.

Năng lực nghiên
cứu sáng tạo, sức
mạnh, sức bền.

Năng lực hợp tác.
Phát triển sức
mạnh.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.


45

Bài TD - Bật nhảy
- Chạy bền

46

Bài TD- Bật nhảy

a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ.tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn 8 đt: vươn thở, tay, chân, lườn,
bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy. Học đt:
Điều hòa
- Bật nhảy: Ôn chạy đà tự do nhảy xa. Học đt
nhảy bước bộ trên không.
Năng lực nghiên
Phân tích, làm
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
cứu sáng tạo, sức
mẫu, tích hợp.
2: Yêu cầu:
mạnh, sức bền.
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ. tác.
b/ Kỹ năng: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật
các động tác.
c/ Ý thức: Nghiêm túc tập luyện đảm bảo an
toàn.
1- Nhiệm vụ:
Tập luyện theo Năng lực hợp tác.
- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài nhóm, cá nhân.
Phát triển sức
TD 9 đt: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối
mạnh, sự khéo léo.
hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa, nhảy
bước bộ trên không. Trò chơi: “Nhảy vào
vòng tròn tiếp sức”.
2: Yêu cầu:
a/ Kiến thức: Nắm được kỹ thuật các đ. tác.

25

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.

Đường
chạy, cờ,
hố nhảy
xa.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×