Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 - Tuần 31

Thứ hai ngày ... tháng ... năm 20...
T p c

Ngưỡng cửa
I. Mục tiêu:
- c tr n c bà i. c ng cá c t ng : ng ng c a, n i nà y, c ng quen, d t vò ng, i
men. B c u bi t ngh h i cu i m i dò ng th , kh th .
- Hi u n i dung: Ng ng c a là n i a tr t p i nh ng b c u tiên, r i l n lên i
xa h n n a. Tr l i câu h i 1 (SGK).
* HS khá gi i h c thu c 1 kh th .
II. Chuẩn bị:
1. Giá o viên:
- Tranh v SGK.
2. H c sinh:
- SGK.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1.


1


+ Bé l c vò ng
+ Bà c t v i
+ Nh n xé t tuyên d ng
t t.
4. Củng cố:
- Ch b ng cho HS c l i bà i.
- Nh n xé t, tuyê

i nó i hay,

2


Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Th c hi n
c cá c phé p tí nh c ng, tr (không nh ) trong ph m vi 100.
- B c u nh n bi t quan h phé p tí nh c ng và phé p tí nh tr .
* BT4 dà nh cho HS khá gi i.
II.Chuẩn bị:
Giá o viên:
dù ng luy n t p.
H c sinh:
- V bà i t p.
Hoạ

3


- Nh n xé t, b sung.

* Bài 3: Yêu cầu gì?
08t`†%gF`08àCS@ `Wh Bàp†G
00e10à
* @ñ9Bt`
i n†eCS88à

d u >,°A@<,
Ep7y@
= M•
300CSà
+ 6°ˆà@E….6
+ °@ñ‘'F`à6PYu0e0e10P°
30 45 + 2 …A@3@WF`0Ðe”+S8ñ
45ñ@‘'F`à6PSE010Q3€
55 … 50 A@&€9Uˆà@CSñ
+4
- L u ý h c sinh ph i th c hi n phé p tí nh
tr c r i so sá nh sau.
- Xem b ng gi y nà o dà i h n thì o. Khi o
nh
t th c ng v trí ngay u s 0.
- S a ch a nh n xé t.
* Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu):
- H ng d n HS là m bà i và ch a bà i b ng l p.
- Nh n xé t, tuyên d ng.
4. Củng cố:
Trò ch i: Ai nhanh h n?
- Chia 2 i: 1 i ra phé p tí nh, 1 i a ra k t
qu .
- Nh n xé t.
5. Dặn dò:
- Là m l i cá c bà i cò n sai.
- Chu n b bà i: ng h , th i gian.
- Nh n xé t ti t h c.

4


+ Tí nh theo c t d c:
35 + 40, 98 45
- Nh n xé t,.
- GV h i cho HS tr l i mi ng:
20 + 50 =
30 + 30 =
90 50 =
70 70 =
- Nh n xé t, tuyên d ng.
- Nh n xé t chung ph

5


Ngưỡng cửa
I. Mục tiêu:
- Nhìn sá ch ho c b ng, ché p l i và trình bà y ng kh th c a bà i Ng
ch trong 8 10 phút.
- i n ng v n t, c; ch g, gh và o ch tr ng. BT2, 3 (SGK).
II. Chuẩn bị:
Giá o viên:
- B ng ph .
H c sinh:
- V vi t.
- B ng con.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Thu ch m v c a cá c em vi t l i bà i.
- Cho h c sinh vi t l i cá c t cò n sai nhi u và o
b ng con.
3. Bài mới:
- Gi i thi u: Vi t bà i: Ngưỡng cửa.
a) Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
- Cho h c sinh c o n vi t b ng ph .
“Nơi này đ

ng c a: 20

Hoạt động của học sinh

.

6
- Hi u n i dung: c i m ng ngh nh c a cá c con v t trong nhà , ngoà i
câu h i 2 (SGK).
II. Chuẩn bị:
1. Giá o viên:
- Tranh v SGK.
2. H c sinh:
- SGK.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

ng. Tr l i

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:
2. Bài cũ: Ngưỡng cửa
- G

9


- G i 2HS c bà i.
- Nh n xé t.
3. Bài mới:
- Gi i thi u: H c sang ti t 2.
a) Hoạt động 1: Tìm hiểu bài và luyện đọc.
- G i h c sinh c toà n bà i.
+ Con trâu s t trong bà i là con gì?
 Má y cà y là m vi c thay con trâu và ch t o b ng
s t nên g i là con trâu s t.
- Chia l p thà nh 2 i thi ua c: h i và tr l i.
- Nh n xé t, tuyên d ng.
b)Hoạt động 2: Luyện nói.
- Nêu n i dung luy n nó i.
- Giá o viên treo tranh.
+ Tranh 1 v gì?
+ Con g

10


1. n nh:
2. Bà i c :
- Nêu cá c d u hi u nh n bi t tr i n ng?
- Nêu cá c d u hi u nh n bi t tr i m a?
- Giá o viên nh n xé t, cho i m.
3. Bà i m i:
- Gi i thi u: H c bà i th c hà nh: Quan sá t b u tr i.
a) Ho t ng 1: Quan sá t b u tr i.
 M c ch: H c sinh quan sá t, nh n xé t, s d ng t
ng c a mình miêu t b u tr i và nh ng m
mây.
 Cá ch ti n hà nh:
- Quan sá t b u tr i (tranh v SGK):
+ Em th y b u tr i nhi u mây hay í t mây?
+ Cá c m mây có mà u gì?
- Quan sá t m i v t xung quanh khô hay t:
+ Em có trông th y á nh n ng và ng hay gi t n c
không?
- Nó i l i nh ng i u mình quan sá t:
+ Nh ng m mây trên b u tr i cho ta bi t gì v
th i ti t hôm nay?
+ Lúc n reW* nBT/F1 14.04 Tf1 0 0 1 311.59 551.59 Tm0 g[(í)] TJETQq668nBT/F4 14.04 /F1

11


CẮT DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (tiết 2)
I. Mục tiêu :
- Bi t cá ch k ,c t , dá n hình tam giá c .
- K , c t , dá n
c hình tam giá c.
ng c t t ng i th ng, hình dá n t
ph ng.
* V i HS khé o tay:
+ K , c t , dá n
c hình tam giá c.
ng c t th ng. Hình dá n ph ng.
+ Có th k , c t, dá n hình tam giá c có kí ch th c khá c.
II. Chuẩn bị :
Giá o viên : M u cá c nan gi y và hình hà ng rà o
H c sinh : bút chì, gi y, th c .
Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của giáo viên
1. n nh
2.Bà i c : C t dá n hà ng rà o
- Nêu cá ch là m nan gi y?
- Ki m tra vi c chu n b

ng

i

Hoạt động của sinh viên.

n gi n

12


- Gv nh n xé t ti t h c
Thứ năm ngày ... tháng ... năm 20...
o c

Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
I. Mục tiêu:
-K
c m t và i l i í ch c a cây và hoa n i công c ng i v i cu c s ng c a con
ng i.
- Nêu
c m t và i vi c c n là m b o v cây và hoa n i công c ng.
- Yêu thiên nhiên, thí ch g n g i v i thiên nhiên.
- Bi t b o v cây và hoa tr ng,
ng là ng, ngõ xó m và nh ng n i công c ng
khá c; bi t nh c nh b n bè cù ng th c hi n.
* HS khá , gi i: Nêu
c l i í ch c a cây và hoa n i công c ng i v i môi tr ng
s ng.
* M c tiêu GDMT: HS có thá i yêu quý , gìn gi cá c loà i hoa và cây c i, c nh v t
thiên nhiên.
II. Các kĩ năng sống cơ bản đ

13


 K t lu n: Khuôn m t c
4 vì cá c vi c nà y

i n i v i tranh 1, 2, 3,

14


- Vì sao con bi t?
- Nh n xé t.
3. Bài mới:
a) Gi i thi u:
- H c bà i: Th c hà nh.
- Ghi b ng.
b)Hoạt động: Luyện tập.
*Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Cho HS xem m u trong SGK:
ng h ch m y gi ?
- Kim ng n ch s m y?
- Kim dà i ch s m y?
- Nh n xé t, tuyên dmkng.
* Bài 2: Yêu cầu gì?
-

15


I. Mục tiêu:
- Nghe vi t 8 dò ng u bà i th K cho bé nghe trong 15 phút.
- i n ng v n t, c; ch ng, ngh và o ch tr ng. BT2, 3 (SGK).
II. Chuẩn bị:
1. Giá o viên:
- B ng ph .
2. H c sinh:
- V vi t.
- B ng con.
- V bà i t p.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. n nh:
2. Bà i c :
- Ch m v cá c em vi t sai nhi u.
- Vi t: bu i u tiên, con
ng.
- Nh n xé t.
3. Bà i m i:
- Gi i thi u: Vi t bà i: K cho bé nghe.
a) Ho t ng 1: H ng d n t p ché p.
- Treo b ng ph .
Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay nói đâu đâu
Là con chó vện.
Hay chăng dây điện
Là con nhện con.
Aên no quay tròn
Là cối xay lúa.
- Tìm ti ng khó vi t.

16


4.
5.
-

- Thu ch m.
Củng cố:
Khen nh ng em vi t p, í t l i, có ti n b .
Dặn dò:
Em nà o vi t sai nhi u thì v nhà vi t l i b

17


a) Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện.
- Giá o viên k câu chuy n l n 1.
- Giá o viên k l n 2 k t h p v i tranh.
1) S p i ki m c , Dê m d n cá c con ai l g i
c a không
c m c a. Khi tr v , Dê m s
c t ti ng há t và gõ c a, Dê con m i ra m .
2) Só i rình lâu, Dê m i r i Só i b t ch c Dê
m há t và gõ c a. Dê con không m c a vì
không gi ng gi ng m .
3) Dê m v gõ c a và há t. n dê nh n ra, m
c a và tranh nhau k cho Dê m nghe. Sau
Dê m khen cá c con khôn ngoan và bi t vâng
l i.
b) Hoạt động 2: Học sinh tập kể từng đoạn.
- Tranh 1:
+ Tr c khi i Dê m d n cá c con th nà o?
=>M i v ng, ai l g i c a cá c con không
cm .
+ Dê m d n cá c con nh v y và i u gì x y ra
sau ?
=>Só i nghe th y Dê m há t.
- Nh n xé t, tuyên d
- T ng t

ng.

18


Hai chị em
I. Mục tiêu:
- c tr n c bà i. c ng cá c t ng : vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn. B c
u bi t ngh h i có d u câu.
- Hi u n i dung: C u em không cho em ch i ch i c a mình và th y bu n chá n vì
không có ng i cù ng ch i. Tr l i câu h i 1,2 (SGK).
II. Chuẩn bị:
1. Giá o viên:
- Tranh v SGK.
2. H c sinh:
- SGK.
- B h c v n ti ng Vi t.
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:
2. Bài cũ: Kể cho bé nghe
- H c sinh c bà i trong SGK.
+ Con trâu s t trong bà i là gì?
+ Con thí ch con v t gì nh t?
- Nh n xé t.
3. Bài mới:
- Gi i thi u: H c bà i: Hai chị em.
a) Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Giá o viên c m u.
- Tìm ti ng khó
c trong bà i.
 Giá o viên g ch chân: vui vẻ, một lát, dây cót,
hét lên, buồn.

- Nh

19


+ Cho h c sinh i n và o ch ch m v n et hay
oet.

+ Nh n xé t tuyên d
4. Củ

ng.

207 gi .
- Thu ch m nh n xé t.
4. Củng cố:
Trò ch i: Xem ng h .
- M i i c 3 b n lên thi ua.
- L p tr ng quay kim.
i nà o có tí n hi u tr l i tr c s
tiên.
- Nh n xé t.
5. Dặn dò:
- Xem l i cá c bà i t p h c.
- Chu n b : Luy n t p chung.
- Nh

c quy n u

22
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×