Tải bản đầy đủ

AN 9 CHUAN

Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 1: TIẾT 1
HỌC HAT. BÀI- BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
N/s Hoàng Lân
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, tiết tấu, thể hiện đúng sắc thái bài hát
Bóng dáng một ngôi trường. Hát đúng những tiết tấu đảo phách.
- Tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Lân.
2.Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng hát, kĩ năng biểu diễn trước đám đông, cách tổ chức bài
hát. Học sinh trình bày bài hát với tình cảm sôi nổi nhiệt tình.
3.Thái độ
- Qua bài hát giáo dục học sinh tình yêu mái trường, tình cảm yêu mến với
thầy cô giáo, tình cảm bạn bè.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đài, đàn, đĩa nhạc 9, giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, thanh phách, tư
liệu về nhạc sĩ Hoàng Lân và một số tác phẩm của nhạc sĩ.
2. Chuẩn bị của HS

- Sách giáo khoa, vở chép nhạc, hiểu biết về tác giả.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1.Kiểm tra bài cũ. (không)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HỌAT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
HOẠT ĐỘNG 1: Tim hiêu bai
Gv ghi bảng
H/s ghi bài
1. Tìm hiểu bài
* Giới thiệu về tác giả:
Gv cho học sinh quan sát
chân dung hai nhạc sĩ.
Gv thuyết trình
H/s chú y

- Năm 1985, nhạc sĩ Hoàng
Lân sáng tác bài hát Bóng
dáng một ngôi trường dựa vào
những kí ức về một mái


- Gv yờu cõu hoc sinh trinh
bay mụt trong cac ca khuc
thiờu nhi nờu trờn.

- H/s trinh bay

- Gv thc hiờn cho hoc
sinh nghe mõu bai hat, yờu
cõu hoc sinh chu y

* Bai hat viờt giong nao,
chia lam mõy oan?.

H/s chu y

- Gv hng dõn hoc sinh

chia cõu oan bai hat

- H/s tra li

- Gv an cho hoc sinh
luyờn thanh

- H/s luyờn thanh

trng ma ụng a tng gn bo
thõn thiờt. o la trng PT
Nguyờn Huờ( thi xa Ha ụngTinh Ha Tõy). Hai nhac si
Hoang Long- Hoang Lõn la
tac gia cua nhng ca khuc
quen thuục nh: Em i thm
miờn Nam (1959), Bac Hụ
ngi cho em tõt ca(1975), T
rng xanh chau vờ thm Lng
Bc(1978), Mua he c
mong(1979), Nhng bụng hoa
nhng bai ca(1982), Chung
em cõn hoa binh
- Viờt giong Fa trng.Vi
hoa biờu co 1 dõu xi giang, nụt
kờt thuc cuụi bai la nụt Fa.
- Chia đoạn, chia câu:
Bai hát gụm 2 oan:
+ Đoạn a: Nhịp 4/4 - 6
câu : Từ đầu đến.
trong lòng chúng ta. ở
đoạn này tính chất âm
nhạc tha thiết , lôi cuốn.
+ Đoạn b: Nhịp 2/4 - 4
câu: Hát mãi. nhớ đến
bây giờ. ở đoạn này
tiếp tục phát triển tình
cảm của đoạn a, nhng
âm nhạc tha sôi nổi,
linh hoạt hơn đợm chút
lu
luyến,
bâng
khuâng.
- Thc hiờn luyờn thanh

HOT ễNG 2
HOC HAT. Bai Bong dang mụt ngụi trng
N/s Hoang Lõn
2


Gv ghi bảng

H/s ghi bài

- Gv Hướng dẫn- điều khiển

- H/s chú y thực
hiện theo hướng
dẫn của gv
- H/s thực hiện
theo hướng dẫn

- Gv hướng dẫn- điều khiển
- TËp h¸t tõng c©u:
Gv tiến hành dạy từng câu
theo lối móc xích.
Câu 1 :

- Gv đàn và hát mẫu 1 - 2
lần.
- Gv gọi 1 hs hát. Gv
hướng dẫn hs hát đúng chỗ
đảo phách ở đầu câu hát,
luyến nốt hoa mĩ : đã. Ngắt
câu ở dấu lặng và lấy hơi.
- Gv bắt nhịp cho cả lớp
hát 1 - 2 lần.
- Tiến hành t¬ng tự với
các câu còn lại. Gv hướng
dẫn hs hát đúng những chỗ
đảo phách ; ngắt câu ở dấu
lặng, ngân đủ phách ở các
dấu nối. Hát lấy hơi sau
các từ : trường, tay, đây,
xa, nhoà, ta, hát, mãi,
niệm, đây, xanh, thơ, ca,
vọng, giờ, hát, tiếp, bạn,
sông, xưa, lâu, sâu, hôn.
Hát luyến : đến , bây
- Thực hiện hướng dẫn học
sinh học hát và ghép từng
đoạn theo đàn, thực hiện
trên hai đoạn, chú y đảo

- H/s thực hiện

3

3.Học hát.
Bài. Bóng dáng một ngôi trường
N/s Hoàng Lân
- Gv hạ giọng xuống -5

Đảo phách

Nghỉ


phách
- Gv cho học sinh nghe mẫu
một lần lại toàn tác phẩm
cho học sinh cảm nhận và
ghép hai đoạn của bài.
- Gv cho học sinh ghép
toàn bài theo đàn, chú y
chỉnh sủa cho hoàn chỉnh.
- Yêu cầu học sinh hát thể
hiện đúng sắc thái, tình
cảm và tính chất của bài
hát.
- Hướng dẫn tổ chức bài hát.
- Thực hiện cho học sinh
luyện tập theo nhóm tổ,
các tổ còn lại chú y nhận
xét và rút kinh nghiệm.
- Thực hiện kiểm tra một số cá
nhân, nhận xét và đánh giá.

- Học sinh chú y

- Học sinh thực hiện
- Học sinh trình bày

- Học sinh thực hiện
theo hướng dẫn.

3.Củng cố
-Gv cho học sinh trình bày lại bài hát kết hợp gõ đệm, yêu cầu học sinh thể
hiện đúng sắc thái, tình cảm, tính chất của bài.
4.Dặn dò
-Học bài cũ đọc và tìm hiểu bài đọc thêm, chuẩn bị bài mới.
........................................................................................................................................
Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 1: TIẾT 2
ÔN TẬP BÀI HÁT: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
TẬP ĐỌC NHẠC: GIỌNG SON TRƯỞNG - TĐN SỐ 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh, thể hiện đúng tiết tấu, giai điệu,
sắc thái bài hát.
- HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1: Cây sáo
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng biểu diễn, kĩ năng tổ chức bài hát.
4


- Rèn kĩ năng đọc nhạc, cảm thụ âm nhạc.
3. Thái độ
- HS thêm yêu môn âm nhạc, nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 1: Cây sáo SGK tr 10
- Đàn và hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 1: Cây sáo
- SGk, sgv.
2. Chuẩn bị của HS
- Vở, sgk, thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
* Kiểm tra lại những kiến thức cũ mà các em đã được học ở lớp 8.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌAT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
HS
HOẠT ĐỘNG 1.
Ôn tập bài hát. Bài bóng dáng một ngôi trường
- Gv thực hiện cho học - H/s chú y
sinh luyện thanh theo âm
la mẫu.
- Gv yêu cầu 2 học sinh H/s trình bày
trình bày lại bài hát, gv
chú y chỉnh sửa cho
hoàn chỉnh .
- Gv thực hiện cho học - H/s thực hiện
sinh nghe lại bài hát, yêu
cầu học sinh chú y nghe,
cảm nhận lại bài.
- Gv thực hiện cho học
sinh ôn tập lại bài kết
hợp gõ đệm.
- Thực hiện trình bày
theo từng nhóm tổ, các
nhóm nhận xét và tự
chỉnh sửa sai.
- Gv thực hiện kiểm tra - H/s kiểm tra
một vài cá nhân, Gv
nhận xét và đánh giá.
HOẠT ĐỘNG 2
TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1- Cây sáo
5


Gv ghi bảng
- Viết cấu tạo cung và
nửa cung gam C dur

H/s ghi bài
- H/s thực hiện

- Các giọng trưởng đều - H/s thực hiện
có cấu tạo giống nhau
chỉ khác nhau về âm chủ
và hoá biểu
- Gv hướng dẫn- điều khiển - H/s trả lời
- Gv yêu cầu học sinh nêu - Học sinh ghi bài
khái niệm giọng Gdur

- Hướng dẫn- điều khiển
học sinh tìm hiểu bài
- Giọng?, Nhịp?
- Chia câu?
- Gv đàn câu1: 2-3 lần
và bắt nhịp cho Hs đọc
2-3 lần. Gv nghe và phát
hiện chỗ còn sai - sửa sai
cho HS.
- Tương tự với câu 2 và
các câu còn lại, thực
hiện ghép câu theo nối
móc xích.
- Ghép lời ca:
- Giáo viên hướng dẫn học
sinh xây dựng giọng gdur
- Gv đàn - HS nhẩm lời
sau đó hát 2 lần
- TĐN và hát lời:
- GV chia lớp thành 2
dãy và yêu cầu một dãy
đọc nhạc - một dãy hát

- H/s tìm hiểu bài và
trả lời câu hỏi
- Bài được viết ở
giọng gdur.
- Cấu trúc bài chia
làm 4 câu.
- Hs đọc nhạc theo
đàn và hướng dẫn của
giáo viên.
- Thực hiện ghép

- H/s thực hiện
- H/s thực hiện đọc
nhạc và ghép lời
- Hs thực hiện

6

1.1 Giọng Son trưởng
* Công thức gam cdur

.

* Khái niệm: Giọng G có âm
chủ là G, hoá biểu có 1 dấu
thăng ( F#)
*Cấu tạo giọng g dur

Gam C và G , *So sánh 2
giọng C và G
1.2. Tập đọc nhạc:


lời đông thời, sau đó
thực hiện đổi lại.
- TĐN và hát lời kết
hợp gõ đệm.
- Luyện tập:
Chia lớp thành từng
nhóm nhỏ tiến hành
luyện tập C:
+ Đọc nhạc ghép lời kết
hợp gõ phách .
+ Đọc nhạc ghép lời kết
hợp đánh nhịp 2/4.
- Gọi 1 vài HS thực hiện
- Nhận xét, Gv ghi điểm
(nếu thực hiện tốt)

- Hs thực hành theo
nhóm.
- Hs thực hiện kiểm
tra cá nhân

3. Củng cố
- Gv cho học sinh ôn lại bài hát 1 lần theo đàn.
- Đọc nhạc 1 lần bài TĐN
4.Dặn dò
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.

........................................................................................................................................
Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 1: TIẾT 3
ÔN TẬP BÀI HÁT. BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1
ÂNTT: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát: Bóng dáng một ngôi trường.
- HS đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca bài TĐN số 1: Cây sáo
- HS biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài
hát phổ thơ thành công.
2. Kĩ năng
- HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, hát hoà giọng, biết
thể hiện bài hát.
7


3. Thái độ
- Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn Organ.
- Một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa nhạc: Trần Viết Bính), Đi học (Thơ Minh Chính - nhạc Bùi Đình Thảo), Cho con
(thơ Tuấn Dũng – nhạc Phạm Trọng Cầu)….
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, thước - bút- vở ghi chép bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra trong quá trình ôn tập)
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌAT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
CỦA HS
HOẠT ĐỘNG 1
ÔN TẬP BÀI HÁT- Bài hát. Bóng dáng một ngôi trường
(10’p)
Gv ghi bảng
H/s ghi bài
1.Ôn tập bài hát: Bóng dáng một
ngôi trường.
-Gv đàn cho học sinh -H/s luyện thanh
- Khởi động (luyện thanh )
luyện thanh
theo đàn

- Nghe gđiệu bài hát - H/s nghe.
Bóng dáng một ngôi
trường.
- Luyện tập:
- H/s chú y
- Hát kết hợp vỗ đệm
theo phách.
- Luyện tập hình thức
hát lĩnh xướng và hoà
giọng.
* Gọi 1 vài nhóm trình - H/s thực hiện trình
bày.
bày theo nhóm.
- Nhận xét - so sánh ưu
và nhược điểm của từng
nhóm, chỉ ra chỗ sai
hướng dẫn các em sửa,
tuyên dương nhóm thực
hiện tốt và ghi điểm.
8

Lần 1: Đoạn a: 1 HS nam hát
Đoạn b: Lời 1 - Nữ hát
Lời 2 - Nam hát
Lần 2: Đoạn a: 1 HS nữ hát
Đoạn b: Cả lớp hát


- Gv kiểm tra một số cá
nhân, đánh giá nhận xét
Gv ghi bảng
- Luyện tập:
- Đọc tập thể bài TĐN
số 5 và ghép lời kết
hợp:
- Kết hợp vỗ đệm theo
phách.
- Kết hợp vỗ đệm theo
tiết tấu
- Kiểm tra các nhân Nhận xét - ghi điểm

- H/s chú y
HOẠT ĐỘNG 2
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1- CÂY SÁO
H/s ghi bài
TĐN 1- Ôn tập đọc nhạc số 1:
- H/s chú y
- H/s trả lời
-H/s thực hành
theo đàn và hướng
dẫn của giáo viên.
- H/s trình bày
- H/s kiểm tra

HOẠT ĐỘNG 3
Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Gv ghi bảng
H/s ghi bài
3- Âm nhạc thường thưc. Ca
khúc thiếu nhi phổ thơ
- Gv thuyết trình
VD: 1 vài bài hát SGK và kết luận đó
là ca khúc phổ thơ
- Thế nào là ca khúc - Hs trả lời
phổ thơ ?.
- Gv chốt lại nội dung - Hs ghi bài
- Khái niệm: Là những ca khúc được
hình thành từ những bài thơ.
Kể tên một số ca khúc phổ thơ mà em
biết K?
- Gv yêu cầu học sinh - Hs trình bày
- Trích đoạn: Đi học, Bác Hô hát một vài va khúc
Người cho em tất cả
thiếu nhi.
- Đặc điểm:
- Đặc điểm của ca khúc - Học sinh trả lời - - Lời ca có chất lượng NT tốt, cô
thiếu nhi phổ thơ?. ( giai ghi bài
đọng, gợi cảm, xúc tích,... Giai điệu
điệu, lời ca.)
gắn kết nhuần nhuyễn với lời
thơ..........
9


- Có những cách phổ
nhạc nào cho bài thơ ?

- Hs trả lời- ghi bài

- Cho HS nghe một
số ca khúc thiếu nhi
phổ thơ.
- Tổ chức trò chơi.

- Học sinh chú y
nghe.

- Người phổ thơ đôi khi phải thay đổi
lời bài thơ để cho phù hợp với giai
điệu, cấu trúc, đường nét của bài hát.
- VD: Hạt gạo làng ta, Lí chiều chiều,
Dàn đông ca mùa hạ
- Có 3 cách: Giữ nguyên, Thay đổi
chút ít, Dựa vào y thơ
- Nhờ có các nhạc sĩ phổ nhạc cho
bài thơ nên đã làm cho bài thơ đó
vang xa, bay xa, được nhiều người
biết đến.

- Học sinh tham gia - Kể tên các ca khúc thiếu nhi phổ
trò chơi.
thơ? (Chia nhóm để thực hiện - Nhóm
nào kể được nhiều nhóm đó thắng.
Giáo viên làm trọng tài.

3. Củng cố
- Gv thực hiện cho học sinh nghe một ca khúc thiếu nhi phổ thơ.
4. Dặn dò
- Tìm thêm các ca khúc thiếu nhi được phổ từ những bài thơ.
- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
- Tìm hiểu về nước Nga, ca khúc thiếu nhi nước ngoài.
........................................................................................................................
Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 2: TIẾT 4
HỌC HÁT. BÀI . NỤ CƯỜI
- Nhạc nga
- Phỏng dịch Phạm Tuyên
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hát đúng giai điệu bài hát: Nụ cười, Nhạc Liên Xô- Phỏng dịch lời Việt: Phạm
Tuyên.
2. Kĩ năng
10


- HS biết trình bày bài hát: Nụ cười với tình cảm vui và nhiệt tình. Thể hiện
đúng giai điệu khi chuyển giọng.
3. Thái độ
- Qua bài hát giáo dục tình cảm lạc quan, yêu cuộc sống & tình thân ái hữu nghị
giữa thiếu nhi 2 nước Việt - Nga .
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn Organ, đài casset, đĩa nhạc mẫu lớp 9, bản đô thế giới.
- Đàn và hát thuần thục, chính xác bài: Nụ cười
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, bút- vở ghi chép bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ thơ?. Lấy VD?
2. Bài mới
HỌAT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
HOẠT ĐỘNG 1
Tìm hiểu bài
Gv ghi bảng
H/s ghi bài
1. Tìm hiểu bài
- Giáo viên giới thiệu
- H/s chú y
1.1. Giới thiệu về bài :
* Nước Nga: Là 1 đất
nước rộng lớn nằm ở Châu
Âu, có vị trí quan trọng
trên thế giới, thủ đô là Mát
-xcơ-va. Nước Nga là quê
hương của cuộc cách mạng
tháng 10 Nga vĩ đại với
lãnh tụ thiên tài Lê Nin.
Đây cũng là nước có nền
VH phát triển với nhiều tên
tuổi lẫy lừng thế giới: Về
văn học có Pus - kin, Léptôn -xtôi, Goóc ki ... về
AN có Trai -cốp-xki, về Mĩ
thuật có Lê - vi-tan & nhiều
danh nhân văn hoá nổi
tiếng khác
- VN & Nga có quan hệ
hữu nghị từ nhiều năm nay
& ngày càng tốt đẹp.
- Em đã đựơc học 1 bài hát - Hs trả lời
11


Nga E, đó là bài nào, hãy
hát 1 đoạn? ( Ca-chiu-sa)
- Hs chú y

- Gv thuyết trình giới thiệu

- Hs chú y nghe
và ghi bài

12


- Bài hát: Năm 1977, bộ phim
hoạt hình Chuột chũi Ê- nốt của
hoạ sĩ A. Xu - Khốp đã trình
chiếu ở nước Nga & được các
bạn nhỏ yêu thích . Nụ cười là
bài hát chính trong bộ phim này.
- HS được nghe băng hát - Học sinh thực hiện Với hình tượng tiếng cười trong
mẫu bài: Nụ cười
theo hướng dẫn
sáng, hôn nhiên nhí nhảnh, bài
- Giọng?, Nhịp?.
hát được cả thiếu nhi và người
- Chia đoạn, chia câu?
lớn yêu thích. Bài hát đã được
- Tính chất của các đoạn.
dịch sang nhiều thứ tiếng, lời
Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên
phỏng dịch. Bài hát ca ngợi niềm
- Gv đàn cho học sinh luyện - Học sinh luyện
lạc quan trong cuộc sống của
thanh theo thanh mẫu và
thanh.
tuổi trẻ.
trục gam Cdur
- Nhịp 2/2 Mỗi nhịp có 2 phách,
mỗi phách = 1 nốt trắng.
+ Đoạn a: 4 câu - giọng cdur: Từ
đầu đến…. cùng cất tiếng cười.
- Tính chất âm nhạc trong sáng rộn
ràng.
+ Đoạn b: 6 câu - giọng cmoll:
“ Để làn mây ……. hết bài”.
- Tính chất âm nhạc tha thiết và
có một chút buôn thoáng qua, lôi
cuốn đượm chút lưu luyến, giàu
tình cảm.
Luyện thanh mẫu

Luyện thanh theo gam Cdur

Gv ghi bảng

HOẠT ĐỘNG 2
Học hát bài: Nụ cười
Hs ghi bài
2. Học hát. Bài: Nụ Cười
N/s Phạm Tuyên
13


- Gv thực hiện đàn và hướng
dẫn học sinh học từng câu
- GV hát mẫu câu 1, đàn giai
điệu 2-3 lần, học sinh hát
theo đàn.
- Tương tự với câu 2
Nối 2 câu: HS hát 2 lần, thực
hiện các câu còn lại theo nối
móc xích.
- Nối 4 câu thành đoạn
- Thực hiện học hát đoạn b.
Tiến hành dạy tương tự như
đoạn a.
- Hát ghép đầy đủ cả bài:
- Hát toàn bộ cả bài, Thể
hiện tính chất rộn ràng vui
tươi của bài.
* Luyện tập:
- Transpose -2, Tempo 120.
Thể hiện tình cảm trong
sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử
dụng lối hát hoà giọng.

- Hs chú y tập hát
theo hướng dẫn

+ Hát kết hợp vỗ đệm theo
phách.
+ Chia lớp thành 4 nhóm,
từng nhóm đứng tại chỗ
thực hiện.

- Thực hiện kết
hợp gõ đệm
- Học sinh thi
giữa các nhóm tổ.
Giáo viên nhận
xét chung.

- Hs thực hiện
theo hướng dẫn

* Đoạn a:
- Cho trời sáng lên …..yêu đời.

* Đoạn b:
- Để làn mây…..(hết bài).

- Hs ghép toàn bài

- HS thực hiện
luyện tập theo đàn
và hướng dẫn của
giáo viên

14

+ Chia lớp thành 2 nhóm Nam
và Nữ, tổ chức bài.
Đoạn a: Lời 1: Nữ “ Cho trời.....
khắp trời”
Nam “ Nụ
cười..... tiếng cười”
Đoạn b: Cả lớp hát Sau đó đổi
ngược lại ở đoạn a:
Lời 2.
1 HS nữ hát lời 1, đoạn a.
1 HS nam hát lời 21, đoạn a
Cả lớp hát đoạn b.


3. Củng cố
- Giáo cho học sinh ôn lại bài hát
4. Dặn dò
- GV yêu cầu học sinh về học thuộc bài hát và tìm thêm một số ca khúc thiếu nhi
nước ngoài.

Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 2: TIẾT 5
ÔN TẬP BÀI HÁT : NỤ CƯỜI
TẬP ĐỌC NHẠC: GIỌNG MI THỨ - TĐN SỐ 2
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS Nắm vững bài hát: Nụ cười, hát và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi
đoạn.
15


- HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn.
2. Kĩ năng
- HS biết trình bày bài hát: Nụ cười, hát đơn ca, hát hoà giọng.
3. Thái độ
- Thêm yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn SGK
- Đàn và hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, vở ghi chép bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Bài hát Nụ cười: Chia làm mấy đoạn, giọng gì, mấy câu, tính chất của từng
đoạn?
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌAT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
CỦA HS
HOẠT ĐỘNG 1
Ôn tập bài hát. NỤ CƯỜI
GV ghi bảng
HS ghi bài
1. Ôn tập bài hát : Nụ cười
- Khởi động giọng
- Thực hiện
- Luyện thanh

- Luyện tập: hát hoà
giọng 1-2 lần, chú y sắc
thái của từng đoạn.
- Hát nhóm, cá nhân
- Nhận xét -so sánh ưu và
nhược điểm, chỉ ra chỗ
sai hướng dẫn các em
sửa, tuyên dương nhóm,
cá nhân thực hiện tốt GV ghi điểm.
- Hát tương tự kết hợp
gõ phách.
- Gv thực hiện kiểm tra
vài cá nhân, đánh giá và
nhận xét.

- HS hát theo yêu
cầu và hướng dẫn
của giáo viên.
- HS thực hiện
- Học chú y nghe
và sủa sai.

- Học sinh thực hiện
- Hs lên kiểm tra

16

- Ôn tập bài hát: Nụ cười


Giới thiệu
- Nêu giọng đã học có
một dấu thăng ở hoá
biểu?, viết công thức
giọng đó.
- Giới thiệu bảng phụ

HOẠT ĐỘNG 2
TĐN- Giọng Mi thứ - TĐN số 2
HS ghi bài
2- Giọng Mi thứ - TĐN Số 2
2.1. Giọng ( emoll):
- Hs trả lời
- Giọng gdur

- Giọng emoll
- Học sinh quan sát,
so sánh giữa hai
giọng.
- Khái niệm: Giọng Mi thứ có
- Rút ra khái niệm.
- Học sinh ghi bài.
âm chủ là nốt Mi, hoá biểu có dấu
F thăng.
- Quan sát cấu tạo giọng - Quan sát, nghe, so - Gv kết luận: Các giọng thứ đều
có cấu tạo cung và nửa cung giống
amoll, cho học sinh quan sánh
nhau, chỉ khác nhau về âm chủ .
sát bảng biểu
- Cấu tạo:
- Hướng dẫn
- Học sinh chú y.

So sánh 2 giọng Am và Em?
- Đàn hai giọng la thứ và - Học sinh nghe
mi thứ để nghe cảm nhận.
- Thế nào là gọng emoll - Học sinh trả lời
thứ hoà thanh ?.

- Tìm hiểu bài:
- Giọng ?, Nhịp?
( GV giải thích chùm 3
móc đơn, hướng dẫn
cách đọc)
- Gv đàn giai điệu cho học
sinh nghe, hướng dẫn chia
câu.

- Học sinh chú y
- Bài viết ở giọng
emoll, nhịp ¾.
- HS ghi bài -nghe
quan sát, chia câu
theo hướng dẫn.
17

- Giọng Em hoà thanh:
- Là giọng emoll thứ có âm bậc 7
tăng lên nửa cung khi giai điệu đi
lên và trở lại bình thường khi giai
điệu đi xuống.
* Cấu tạo:

- Đọc gam Em và Em hoà thanh,
âm trụ
2.2 Tập đọc nhạc : TĐN Số


- Bài TĐN số 2 được chia
làm mấy câu? (4 câu)
- Tập đọc tên nốt: HS - HS đọc
đọc từng câu

- Luyện đọc gam:
- Tập đọc từng câu 4:
* Tập đọc nhạc:
- GV đàn câu 1: 2-3
lần và bắt nhịp HS đọc.
- GV nghe và sửa sai đọc mẫu (nếu HS không
đọc được).
- Thực hiện các câu
tương tự theo nối móc
xích.
- Gọi 1 vài HS đọc
TT với câu 3& 4
Nối 4 câu thành bàiN:
HS đọc 2-3 lần + gõ
phách.
- Ghép lời ca: GV đàn
- HS nhẩm lời sau đó
hát 2-3 lần

- HS nghe - đọc theo
đàn.
- HS tập đọc nhạc
theo hướng dẫn và
yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh sửa sai.
- Giọng emoll

- HS thực hiện

- . TĐN và hát lời:
- HS thực hiện
- GV chia lớp thành 2
dãy và yêu cầu một dãy
đọc nhạc - một dãy hát
lời đông thời, sau đó
thực hiện đổi lại.
- TĐN và hát lời kết hợp
gõ phách
- . Luyện tập:
- HS thực hiện

18


- Luyện tập theo nhóm + gõ phách
(GV sửa saiG - nếu có)
- Luyện tập cá nhân - Nhận xét,
sửa sai, ghi điểm .
- TĐN và hát lời
3. Củng cố
- Gv nhắc lại nội dung bài và yêu cầu học sinh ôn lại bài hát.
4. Dặn dò
- Về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới

........................................................................................................................................
Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
BÀI 2- TIẾT 6
ÔN TẬP TĐN SỐ 2
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC.NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca bài TĐN số 1: Cây sáo
2. Kỹ năng
- Biết sơ lược về hợp âm. Áp dụng thực hành xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy.
- HS biết sơ qua về nhạc sĩ Trai –cốp-xki một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.
3. Thái độ
- Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, Đàn Organ, đài catsetss, đĩa nhạc 9, thanh phách.
- Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở chép nhạc,
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
1. Kiểm tra 15 p’: Trình bày bài TĐN số 2 (hình thức trình bày theo nhóm.)
19


2. Bài mới
HĐ của GV
Gv ghi bảng
- Gv đàn và hướng dẫn

HĐ của HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1
Ôn tập đọc nhạc.TĐN số 2.
Hs ghi bài
1. Ôn tập đọc nhạc
- Học sinh luyện - Luyện Gam Em
thanh

- Nêu 1vài đặc điểm - Là đoạn trích trong
riêng bài TĐN Số 2?
bộ phim Nga: Tiếng
hát trái tim.
- Gv đàn và hướng dẫn
học sinh luyện tập
- Học sinh luyện tập
- Luyện tập:
- TĐN và hát lời TĐN
số2 kết hợp gõ phách
- Ôn luyện tổ nhóm, cá
nhân - GV đánh giá,
xếp loại.
- TĐN kết hợp đánh - Hs thực hiện
nhịp ¾
- Gv thực hiện kiểm
- Hs lên kiểm tra
tra cá nhân
HOẠT ĐỘNG 2
Âm nhạc thường thức. Nhạc sĩ Trai-Cốp-xki
Gv ghi bảng
Hs ghi bài
3 - Âm nhạc thường thức
- Gv thực hiện cho - Hs chú y nghe và Giới thiệu nhạc sĩ Trai -cốp-xki
học sinh quan sát quan sát
1. Tác giả : Đọc giới thiệu SGK và
chân dung nhạc sĩ
tóm tắt
Trai-cốp-xki, tìm hiểu
nhạc sĩ.
- Gv thuyết trình - Hs đọc bài
Nứơc Nga nằm ở
phía đông Châu Âu là 1 lãnh thổ rộng lớn
trải dài từ Âu sang Á
- Là đất nước của thi
- Nhạc sĩ Trai -cốp-xki – nhạc sĩ nổi
ca, nhạc hoạ. Người - Hs chú y và ghi
tiếng người nga. Ông sinh ngày
dân Nga vô cùng yêu bài
2/4/1840 và mất ngày 25/01/1893, tại
quy & tự hào về Tổ
Xanh pê -téc-bua.
quốc mình. Những
- 1 số tác phẩm nổi tiếng: Vũ kịch
20


con người Nga giàu
Hô thiên nga, nhạc kịch Ép-ghê-nhi,
lòng nhân hậu và
giao hưởng số 6...
dũng cảm đã giải
phóng Châu Âu khởi
ách phát xít, giúp đỡ
nhân dân ta rất nhiều
trong cuộc kháng
chiến chống Pháp, Mĩ
và xây dựng Tổ quốc.
- Nghe qua đĩa nhạc1
- Hs chú y nghe
2 . Tác phẩm: Bài hát cô gái miền
lần
- Hs nêu cảm nhận
đồng cỏ
- Cảm nhận của em của mình về bài hát.
sau khi nghe bài hát ?
3. củng cố
- Học sinh trình bày đọc nhạc: nhóm, cá nhân .
- Giáo viên cho điểm khuyến khích
4. Dặn dò
- Học sinh nhắc lại nội dung bài học.
- Giáo viên nhận xét giờ học.

.......................................................................................................................................

Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
TIẾT 7
ÔN TẬP
BÀI ĐỌC THÊM. NHẠC SĨ XUÂN HỒNG
VÀ BÀI HÁT MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
21


- Ôn luyện kiến thức đã học từ tết 1 đến tiết 6 bao gôm 2 bài hát và 2 bài tập
đọc nhạc, nội dung bài nhạc lí, âm nhạc thường thức.
* Tích hợp: Chủ đề - ca ngợi công lao của Bác Hô đối với dân tộc Việt Nam
Nội dung tích hợp. Giới thiệu cho học sinh bài hát: Mùa xuân trên thành phố
Hô Chí Minh. Bài hát ca ngợi công lao to lớn của Bác Hô đối với sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng hát và kĩ năng trình bày hoàn chỉnh
- Khả năng cảm nhận khi nghe và đọc nhạc.
3. Thái độ
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi ôn tập.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Đàn, đài, đĩa nhạc 9, bảng biểu tdn số 1,2.
- Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, thanh phách.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở chép nhạc, nội dung ôn tập, thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ( xen trong quá trình ôn tập)
2. Bài mới
HĐ của GV
HĐ của HS
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1
Ôn tập bài hát
Gv ghi bảng
Hs ghi bài
1- Ôn tập bài hát.
- Chúng ta được - H trả lời
1. Bóng dáng 1 ngôi trường (Hoàng
học những bài hát
Lân)
nào từ đầu năm
2.Nụ cười (NhạcN: Nga- Lời: Phạm
đến nay? Cho
Tuyên)
biết tác giả?
- Gv đàn cho học
sinh luyện thanh

- Học sinh luyện
thanh
* Luyện thanh

- Gv thực hiện
cho học sinh
nghe lại lần lượt
hai bài hát.
- Gv hướng dẫn
và điêu khiển

- Học sinh nghe
- Hs ôn tập
- Hs lên kiểm tra

* Nghe giai điệu 2 bài hát
* Luyện tập:
22


- Thực hiện kiểm
tra

Gv ghi bảng
- Gv yêu cầu
- Gõ ÂHTT TĐN số 1 và hỏi:
Đây là bài TĐN
nào?
- Gv đàn hướng
dẫn học sinh đọc
thang âm
- Gv đàn và
hướng dẫn học
sinh ôn tập

Gv ghi bảng
- Gv yêu cầu và
hướng dân nội
dung ôn tập.
- Kể tên các nội
dung ANTT đã
học
- Gv yêu cầu
- Thực hiện

theo nhóm.

- Hát TT mỗi bài 2-3 lần (GV sửa saiG
- nếu cần)
* Kiểm tra: Gọi 1 vài nhóm trình bày 2
bài hát theo yêu cầu của GV
- Nhận xét - ghi điểm cho từng nhóm.
HOẠT ĐỘNG 2
Ôn tập đọc nhạc
Hs ghi bài
2- Tập đọc nhạc: TĐN số 1 và 2
- Hs kể tên
Kể tên các bài TĐN đã học?
- TĐN số 1: Cây sáo (trícht)
- TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn
- Hs trả lời
(trích)
- Nghe TĐN số 1
- Hs luyện thanh
- Đọc thang âm Gdur và Em và âm trụ
- Hs luyện tập theo
hướng dẫn của
giáo viên.

- Luyện tập:
TĐN và hát lời TĐN số 1: 2-3 lần
Luyện đọc nhóm, cá nhân
Nhận xét - ghi điểm
*TT với TĐN số 2
- Đọc gam Dm và Dm hòa thanh và âm
trụ
-Luyện đọc nhóm, cá nhân. GV sửa sai
HOẠT ĐỘNG 3
Ôn tập nhạc lí và âm nhạc thường thức
Gv ghi bài
3- Ôn tập nhạc lí và âm nhạc thường
thức.
3.1. Nhạc lí:
- Hs trả lời
- Yêu cầu học sinh viết lại hai công
thức của giọng gdur và emoll.
- Hs kể têhie
- Hs tóm tắt
- Hs ghe và cảm
nhận

3.2. Ôn tập âm nhạc thường thức
1.Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
2. Nhạc sĩ trai - Cốp- xki
*Hãy tóm tắt những nét tiêu biểu về hai
nhạc sĩ trên?
* Nghe qua đĩa 1 số bài hát thiếu nhi
phổ thơ và bài hát Cô gái miền đông
23


cỏ..
HOẠT ĐỘNG 4
Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
Tích hợp Hồ Chí Minh
Gv ghi bảng
Gv ghi bài
4. Giới thiệu về nhạc Xuân Hồng
- Gv thực hiện
- Học sinh chú y
( SGK)
- Giới thiệu nội dung trong bài đọc thêm
- Cho học sinh nghe bài hát Mùa xuân
- Nội dung bài hát - Học sinh trả lời.
trên thành phố Hô Chí Minh
nói về điều gì?.
- Bài hát ca ngợi công lao to lớn của Bác
Hô đối với sự nghiệp đấu tranh giải
- Gv kết luận: Qua - Học sinh chú y
phóng dân tộc.
bai học này chúng
ta biết được công
lao to lớn của Bác
với dân tộc. Là
học sinh các em
cần phải cố gắng
học tập để xứng
đáng với tình yêu
thương của Bác
dành cho.
- Hs ghi bài.
- Gv yêu cầu
* Bài tập: Hãy sưu tầm các ca khúc
viết về Bác Hô.
3. Củng cố
- Gv thực hiện nhắc lại nội dung ôn tập và hình thức kiểm tra
4. Dặn dò
- Ôn tập nội dung kiểm tra

Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
TIẾT 8 - KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
24


- Đánh giá được quá trình học tập của HS để có phương hướng học tích cực
hơn trong nửa học ki còn lại.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng, hát lĩnh xướng
và hát đối đáp
3. Thái độ
- HS nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ
1.Chẩn bị của GV
- Đề kiểm tra 1 tiết, đáp án.
2.Chuẩn bị của HS
- Giấy kiểm tra, đô dùng học tập, nắm chắc các kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra: Đề thực hành
Đề

ĐÁP ÁN

- Đề 1: Hãy trình bày bài hát: Bóng dáng
một ngôi trường ?
- Đề 2: Hãy trình bày bài hát: Nụ cười ?
- Đề 3: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN số 1?
- Đề 4: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN số 2 ?

2. Quy đổi điểm:
Điểm 1,2,3,4
Điểm 5,6,7,8,9,10
3. Củng cố, luyện tập
Nhận xét giờ kiểm tra
4. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị bài mới tiết 9

- Hát chính xác,thuộc
lời, biểu hiện được
sắc thái của bài.
- Không thuộc bài,
hoặc chỉ trình bày
được dưới ½ bài hát,
TĐN.

Chưa đạt
Đạt

T.ĐIỂM
Đ(CĐ)
(Đ)

********************************************************************
Lớp: 9A.Tiết(TKB)..........;Ngày dạy.................... Sĩ số............Vắng.............................
Lớp: 9B.Tiết(TKB)..........; Ngày dạy................... Sĩ số.............Vắng............................
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×