Tải bản đầy đủ

Bản vẽ autocad gia công tạo hình, lò vòng nung gạch chịu lửa samốt caoalumin

1.

Gia công tạo hình gạch chịu lửa loại sản phẩm
samốt caoalumin, công suất 60.000 tấn /năm (Trong
đó gạch tiêu chuẩn chiếm 80%, gạch dị hình chiếm

2.

20% loại nêm nghiêng)
Lò vòng nung gạch samot
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×