Tải bản đầy đủ

written test 1

đề kiểm tra môn tiếng anh
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày tháng năm kiểm tra: ......../10/2008
Họ và tên học sinh:
Lớp: 6A
Trờng: THCS Yến Lạc
Questions :
I- Nghe và khoanh tròn vào chữ cái tr ớc đáp án đúng để hoàn thành
những câu sau:(2,5 điểm)
1. There are people in Mais family.
a. two b. three c. four d. five
2. Mais father is .
a. a teacher b. an engineer c. a student d. a doctor
3.Mais mother is .. years old
a. 32 b. 33 c.34 d.35
4. Mai and her family live in a
a. city b. town c. house d. street
5. Now they are in the
a. house b. classroom c. living room d. school
II- Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi : (2,5 điểm)
This is Nams family. There are four people in his family: his mother, his

father, his sister and him. His mother is a teacher. Her name is Lan. His
father is a worker. He is thirty five years old. His sisters name is Hoa. She
is thirteen years old. His family lives in a house on Tran Hung Dao street.
1. How many people are there in Nams family?

2. What does his mother do?
.
3. How old is his father?
.
4. What is his sisters name?

5 Where does his family live?

Điểm Nhận xét của giáo viên
III- Điền động từ tobe: am, is, are thích hợp vào chỗ trống (1 điểm)
1- I ..Mai. I .. eleven years old.
2- My sister ..a teacher.
3- Lan and Mai students.
4- There three rulers on the table.
IV- Khoanh tròn vào chữ cái tr ớc từ thích hợp để hoàn thành các câu
sau :(2 điểm)
1- .your book.
a- Stand b- Come c- Open
2- . are you? Fine,thank you.
a- How b-What c- Where
3- There are ten . in my class.
a- a desk b- desks c- desk
4- This is my mother. name is Hoa.
a- their b-his c- her
5- How many .. are there on the table?
a- rulers b- a ruler c- ruler
6- Fifteen and twenty two are ..
a- seventy three b- seventeen c- thirty seven
7- .is that? That is my sister.
a- What b- Who c- Where
8- What .. she do? She is a nurse.
a- does b- do c- is
V- Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 60 từ) nói về gia đình em:(2điểm)
..
Ma trận
Chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng
KQ TL KQ TL KQ TL
I. Listening
5
2,5
5
2,5
II. Reading
5
2,5
5
2,5
III- Languge
focus
8
2
4
1
12
3
IV- Writing
4
2
4
2
Tæng 13
4,5
9
3,5
4
2
26
10
Listen:
There are three people in Mai’s family. Mai’s father is a doctor. His name is
Tuan. Mai’s mother is thirty four years old. She is a teacher. Mai’s family live
in a house. Now they are in the living room

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×