Tải bản đầy đủ

Giáo án Địa lý 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6

Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Biết được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa là hệ quả của sự vận động của Trái
Đất quanh Mặt Trời.
- Nắm được các khái niệm về các đường: chí tuyến Bắc, Nam, Vòng cực Bắc, Nam
2. Kĩ năng. Biết cách dùng quả địa cầu và ngọn đèn để giải thích hiện tượng ngày đêm
dài ngắn khác nhau.
3. Thái độ: Biết áp dụng hiện tượng ngày đêm và vận dụng chúng...
II. Phương pháp giảng dạy: đàm thoại gợi mở, thuyết trình thực hành…
III. Chuẩn bị giáo cụ.
GV: - Quả địa cầu, đèn Pin
H24, 25 sgk phóng to
HS: Soạn bài trước khi đến lớp
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức
6a……………………………………………………………………….
6b ……………………………………………………………………..
2. Kiểm tra bài cũ. - Nêu nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất?

- Gọi 2 HS điền vào ô trống của bảng sau cho hợp lí
Ngày

Tiết

22/ 6

Hạ chí

Bán cầu

Mùa

Tại sao

Đông chí
22/ 12

Hạ chí
Đông chí

3. Nội dung bài mới .
a. Đặt vấn đề: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa là hệ quả quan trọng thứ hai của
sự vân động quanh Mặt Trời của Trái Đất. Hiện tượng này biểu hiện ở các vĩ độ khác
nhau, thay đổi thế nào? Biểu hiện ở số ngày đêm dài 24 giờ ở hai điểm cực thay đổi theo


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6

mùa ra sao? Những hiện tượng Địa Lí trên có ảnh hưởng tới cuộc sống và sản xuất của
con người không? Cùng nhau tìm hiểu ở bài này.
b. Triển khai bài dạy.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hoạt động 1

1. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các

GV treo lược đồ H24

vĩ độ khác nhau trên Trái Đất.

GV: Vì sao trục sáng tối (ST) và trục Trái đất (BN)
không trùng nhau? HS: (Trục TĐất nghiêng so với mặt
phẳng quỹ đạo là 23027'. Trục sáng tối vuông góc với
mặt phẳng quỹ đạo. 2 đường này cắt nhau ở 2 địa cực
tạo thành góc 23027')

- Ngày 22/ 6: ánh sáng mặt trời chiếu

Dựa vào H24 cho biết:

thẳng góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23 27'B

GV: Vào ngày 22/6 ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc

vĩ tuyến đó được gọi là đường chí tuyến

vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó được

Bắc.

gọi là đường gì?

- Ngày 22/ 12: ánh sáng mặt trời chiếu

GV: Vào ngày 22/12?

thẳng góc với mặt đất ở vĩ tuyến 23 27'N

GV treo bảng yêu cầu:

vĩ tuyến đó được gọi là đường chí tuyến

Dựa vào H25 sgk thảo luận nhóm điền bảng:

Nam.

(Ngày 22/ 6 Hạ chí)
Địa điểm

Vĩ độ

Thời gian ngày đêm

Mùa

Kết luận


200B

Ngày > Đêm

400B

Ngày > Đêm


cầu

66033'B

Ngày = 24 giờ

dài suốt 24 giờ.

Xích đạo

00

Ngày - Đêm

Quanh năm ngày = Đêm

200N

Ngày <Đêm

Càng lên vĩ độ cao ngày càng

400N

Ngày <Đêm

66033'N

Đêm = 24 giờ

Bắc

Nam
cầu

bán

bán

GV: Em có nhận xét gì về hiện tượng ngày đêm dài

Càng lên vĩ độ cao ngày càng dài
Hạ

Đông

ra. Từ 66 33'B -> Cực có ngày

ngắn lại. Từ 66 33'B -> Cực có
đêm dài suốt 24 giờ.

-Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6

ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên TĐất?

độ khác nhau trên Trái Đất. Càng đi xa

GV: Vào ngày 21/ 3 và 23/ 9 ánh sáng Mặt trời chiếu

đường xích đạo càng biểu hiện rõ rệt.

vuông góc với mặt đất ở đường xích đạo vậy hiện
tượng ngày đêm ở 2 nửa cầu B và Nam ntn?
Yêu cầu HS tương tự về xét tiếp ngày 22/ 12.

2. Ở hai miền địa cực có số ngày đêm dài

Hoạt động 2

suốt 24 giờ thay đổi theo mùa.

Yêu cầu quan sát H25
GV: Ngày 22/ 6 và 22/ 12 độ dài ngày đêm ở địa điểm

- Các đường vĩ tuyến 66 33'B&N là khu

D và D' ở vĩ tuyến 66033' của 2 nửa cầu ntn?

vực có giới hạn ngày, đêm dài suốt 24 giờ

GV: Vĩ tuyến 66 33'B và 66 33'N được gọi là những

được gọi là các vòng cực.

đường gì?
GV: Yêu cầu quan sát H25 và nghiên cứu các thông tin
mục 2 thảo luận nhóm theo cặp hoàn thành bảng sau:
Ngày

Vĩ độ

Số ngày có ngày =24h

Số ngày có đêm =24h

Mùa

22/ 6

66033'B

1

0

Hạ

66033'N

0

1

Đông

66033'B

0

1

Đông

66033'N

1

0

Hạ

Từ 21/ 3 đến

Cực Bắc

186 ngày ( 6 tháng)

23/ 9

Cực Nam

186 ngày ( 6 tháng)

Đông

Từ 23/ 9 đến

Cực Bắc

186 ngày ( 6 tháng)

Đông

21/ 3

Cực Nam

22/ 12

186 ngày ( 6 tháng)

Hạ

Hạ

4. Củng cố:
- Nếu TĐất chuyển động xung quanh Mặt Trời mà không chuyển động quanh trục thì sẽ
có hiện tượng gì sảy ra?
- Hiện tượng đêm trắng sảy ra ở đâu? Tại sao?
- Bằng kiến thức đã học hãy giải thích câu ca dao:

"Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng
Ngày tháng 10 chưa cười đã tối"

5. Dặn dò


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6

- Học bài và làm bài tập cuối bài
- Phân tích tiếp hiện tượng ngày đêm vào ngày 22/12 theo mẫu bảng ngày 22/6.
- Chuẩn bị trước bài 10 “Cấu tạo bên trong của TĐất”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×