Tải bản đầy đủ

Toán 4: Thực hành vẽ hình chữ nhật. Rất hayTR NG TIỂU HỌC V NH TR NGƯỜ Ĩ ƯỜ

MÔN TOÁN LỚP 4
THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ ĐÔNG
NGÀY DẠY: 23/10/2008

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song với
đường thẳng MN.
O
M
N
*Vẽ đường thẳng AB đi qua
điểm O và vuông góc với
đường thẳng MN.
A
B
*Vẽ đường thẳng CD đi qua

điểm O và vuông góc với
đường thẳng AB ta được
đường thẳng CD song song
với đường thẳng MN.
C D

Quan sát hình chữ nhật ABCD, nhận xét:

* Các góc ở các đỉnh hình chữ
nhật ABCD có là góc vuông
không?
* Hãy nêu các cặp cạnh song
song với nhau có trong hình
chữ nhật?
A
B
C D
Các góc ở 4 đỉnh hình chữ
nhật ABCD đều là góc vuông .
-Cạnh AB song song với PQ
-Cạnh MQ song song với NP
* Độ dài của các cạnh của
hình chữ nhật như thế nào?
Cạnh AB =DC; AD = BC

Hình chữ nhật ABCD có:
4 góc vuông
Cạnh AB song song và bằng DC
Cạnh AD song song và bằng BC
Quan sát hình chữ nhật ABCD, ta thấy:
A
B
C D

Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008
TOÁN
THỰC HÀNH VẼ HÌNH NHẬT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×