Tải bản đầy đủ

Đại số 7 (5-12), 2 cột

Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
Ngy soản : 28/ 08/ 2008
Tiãút 5 : LUÛN TÁÛP
A. MỦC TIÃU.
- Kiãún thỉïc: Cng cäú v khàõc sáu âënh nghéa GTTÂ ca säú hỉỵu tè, cạc
phẹp toạn cäüng, trỉì, nhán, chia säú hỉỵu tè.
- K nàng :
+ Biãút váûn dủng âënh nghéa GTTÂ ca säú hỉỵu tè.
+ Biãút sỉí dủng quy tàõc cäüng, trỉì, nhán, chia säú hỉỵu tè âãø tênh
toạn.
+ Biãút so sạnh hai säú hỉỵu tè.
- Thại âäü : Rn tênh cáøn tháûn, chênh xạc, kh nàng suy lûn cho hc sinh
B. PHỈÅNG PHẠP.
- Gåüi måí váún âạp, hoảt âäüng nhọm.
- Kiãøm tra thỉûc hnh.
C. CHØN BË .
- Giạo viãn: SGK, giạo ạn, thỉåïc thàóng, pháún mu, bng phủ, MTBT
- Hc sinh: SGK, SBT, thỉåïc chia khong, hc bi v lm âáưy â bi táûp
vãư nh, MTBT

D. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP.
I. ÄØn âënh låïp:
II. Kiãøm tra bi c : (10 phụt)
Hs1: Thãú no l GTTÂ ca säú hỉỵu tè, viãút cäng thỉïc xạc âënh GTTÂ
ca säú hỉỵu tè x. Váûn dủng lm bi toạn sau: Tçm x biãút
0,25 x ;
3
2
x
==

Hs 2: Thỉûc hiãûn mäüt cạch håüp lê nháút âãø tênh nhanh cạc biãøu thỉïc
sau:
a) A = 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b) B = -6,5 . 2,8 + 2,8 . (-3,5)
Hs: Hai em lãn bng thỉûc hiãûn
Gv: HD sỉỵa sai v cho âiãøm
III. Bi måïi:
1. Âàût váún âãư: Nhỉ váûy, våïi
0) (a a x
>=
thç x = a hồûc x = -a
a < 0 thç khäng tçm âỉåüc x.
Häm nay, váûn dủng cạc kiãún thỉïc vãư GTTÂ ca säú hỉỵu tè, ta âi vo
luûn táûp.
2. Triãøn khai bi : (30 phụt)
HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY V
TR
NÄÜI DUNG GHI BNG
Gv: Cho HS lm bi táûp 23/16 (SGK)
-> gåüi : Nãúu ta coi càûp säú cáưn
so sạnh l x v z thç ta phi tçm ra
säú y sao cho x < y < z
Hs: Suy nghé thỉûc hiãûn.
Gv: Gi mäüt HS lãn bng gii cáu a,
b
HS: Thỉûc hiãûn theo u cáưu
Bi 23/ 16 (SGK)
a)
5
4
v 1,1

5
a
<
b
a

= 1 v 1 < 1,1 nãn 4/5 <
1,1
b) Vç 0 > -500 v 0,001 > 0 nãn -500 <
0,001
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
14
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
? Lm nhỉ thãú no âãø so sạnh
Hs: So sạnh
13
38
v
12
37
? Láúy máùu säú chia tỉí säú gáưn bàòng
bao nhiãu. Váûy so sạnh våïi phán säú
no
Hs: Tr låìi
Gv: Tỉång tỉû hy so sạnh:
14
25
v
15
61

Hs: Thỉûc hiãûn.
Gv chäút lải: Khi so sạnh 2 phán säú thç
phi âỉa chụng vãư cng máùu (hồûc
cng tỉí) dỉång räưi sau âọ so sạnh
cạc tỉí (hồûc máùu).
Hs: Hoảt âäüng nhọm BT 24/16 (SGK)
Gv: Gi âải diãûn nhọm lãn trçnh by.
Hs: Thỉûc hiãûn
Gv: Kiãøm tra mäüt vi nhọm sau âọ cho
HS nháûn xẹt bi bản.
Hs: Dng mạy tênh âãø kiãøm tra lải.
? Nhỉỵng säú no cọ giạ trë tuût âäúi
bàòng 2,3
Hs: Säú 2,3 v -2,3. Trçnh by cạch lm
? Trỉåïc hãút ta lm gç
Hs: Chuøn
3
1

qua vãú phi räưi lm
nhỉ cáu a.
Gv chäút lải: Âãø tçm x trong bi toạn
cọ dảng
( )
, 0
x
A a a= >
ta phi tçm x
trong 2 trỉåìng håüp: A(x) = a ; A(x) =
-a
Khi gàûp trỉåìng håüp A(x) + b = a ta
phi chuøn vãú b åí vãú trại sang -b åí
vãú phi.
( )x
A a b c= − =
Nãúu a - b = c > 0 tçm x trong 2 trỉåìng
håüp
( )x
A
= c ;
( )x
A
= -c
c < 0 : khänh tçm âỉåüc x
Gv: Y/cáưu HS sỉí dủng MTBT theo HD
SGK.
Hs: Xem hỉåïng dáùn v tênh.
Gv: Hỉåïng dáùn cho cạc em sỉí dủng
cn lụng tụng.
c)
3
1
36
12
37
12
37
12
=<=13 13 1
38 39 3
> =
Váûy:
38
13
37
12
<
d)
4
1
56
14
55
14
=>

4
1
60
15
61
15
=<
Váûy:
61
15
55
14
>
Bi 24/ 16 (SGK): Ạp dủng tênh cháút
tênh nhanh:
a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) - [0,125 . 3,15 . (-8)]
= [(-2,5 . 0,4) . 0,38] - [(-8 . 0,125) . 3,15]
= (-1) . 0,38 - (-1) . 3,15
= - 0,38 - (-3,15)
= 0,38 + 3,15 = 2,77
b) [(-20,83).0,2 + (-9,17).0,2]:[2,47.0,5 -(-
3,53).0,5]
= [(-20,83 - 9,17) . 0,2] : [(2,47 + 3,53) .
0,5]
= (-30 . 0,2) : (6 . 0,5)
= -6 : 3
= -2
Bi 25/ 16 (SGK): Tçm x, biãút
a)
1,7 2,3x − =
⇒ x - 1,7 =
±
2,3
* x - 1,7 = 2,3 ⇒ x = 2,3 + 1,7 = 4
* x - 1,7 = -2,3 ⇒ x = -2,3 + 1,7 = 0,6
b)
0
3
1
4
3
x
=−+

3
1
4
3
x
=+−=+
=+
3
1
4
3
x
3
1
4
3
x

=

=
2
13
x
2
5
x

Váûy:
2
5
x

=
hồûc
2
13
x

=
Bi 26/ 16 (SGK): Sỉí dủng MTBT
a) (-3,1597) + (-2,39) = -5,5497
b) -0,793 - (-2,1068) = 1,3138
c) -0,5 . (-3,2) + (-10,1) . 0,2 = -0,12
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
15
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
IV. Hỉåïng dáùn vãư nh: (5 phót)
+ Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK
+Xem lải cạc bi táûp â chỉỵa trãn låïp..
+ BTVN : 23,30-33/ 7,8 (SBT)
+ Hỉåïng dáùn BT 32/ 08 (SBT):
5,3x

cọ giạ trë nhỉ thãú no ?
5,3x
−−
cọ giạ trë nhỉ thãú no ?
=>
5,3x5,0A
−−=
cọ giạ trë nhỉ thãú no ?
=> Xem trỉåïc bi : LU THỈÌA CA MÄÜT SÄÚ HỈỴU TÈ
VI. Bäø sung, rụt kinh nghiãûm:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................
Ngy soản : 06/ 09/ 2008
åTiãút 6 : LU THỈÌA CA MÄÜT SÄÚ HỈỴU TÈ
A. MỦC TIÃU.
- Kiãún thỉïc:
+ Hiãøu âỉåüc khại niãûm lu thỉìa våïi säú m tỉû nhiãn ca mäüt säú
hỉỵu tè.
+ Nàõm âỉåüc cạc quy tàõc tênh têch v thỉång ca hai lu thỉìa cng
cå säú, quy tàõc lu thỉìa ca lu thỉìa.
- K nàng : Biãút váûn dủng cạc quy tàõc trãn vo tênh toạn.
- Thại âäü : Rn luûn tênh cáøn tháûn, chênh xạc v håüp lê khi thỉûc hiãûn
phẹp tênh.
B. PHỈÅNG PHẠP.
- Gåüi måí váún âạp.
- Têch cỉûc họa hoảt âäüng ca hc sinh.
- Kiãøm tra thỉûc hnh
C. CHØN BË .
- Giạo viãn: SGK, giạo ạn, thỉåïc thàóng, pháún mu, bng phủ, ...
- Hc sinh: SGK, thỉåïc chia khong, än táûp quy tàõc lu thỉìa våïi säú m
tỉû nhiãn, ...
D. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP.
I. ÄØn âënh låïp:
II. Kiãøm tra bi c : (6 phụt)
? Cho a l säú tỉû nhiãnû. Lu thỉìa báûc n ca a l gç ? Cho vê dủ
Viãút cạc kãút qu sau dỉåïi dảng mäüt lu thỉìa: 3
4
. 3
5
; 5
6
: 5
4

Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
16
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
Hs: Lãn bng thỉûc hiãûn, c låïp nháûn xẹt v gọp
Gv: HD sỉỵa sai v cho âiãøm
III. Bi måïi:
1. Âàût váún âãư: ÅÍ låïp 6 ta â hc lu thỉìa ca mäüt säú tỉû nhiãn
v cạc phẹp tênh cäüng, trỉì, nhán, chia cạc lu thỉìa ca säú tỉû nhiãn. Váûy
lu thỉìa ca SHT âỉåüc âënh nghéa nhỉ thãú no ? Cạc phẹp tênh cå bn vãư
cạc lu thỉìa ca SHT âỉåüc thỉûc hiãûn ra sao ? Ta hc bi måïi.
2. Triãøn khai bi :
Hoảt âäüng ca tháưy v tr Näüi dung ghi bng
Hoảt âäüng 1: Tçm hiãøu lu thỉìa våïi säú m tỉû nhiãn (8 phụt)
Gv: Tỉång tỉû nhỉ âäúi våïi säú
ngun ta cọ âënh nghéa vãư lu thỉìa
ca SHT
? Ta cọ cäng thỉïc no
Hs: Tr låìi cäng thỉïc v nãu cạc
thnh pháưn liãn quan
Gv: Giåïi thiãûu quy ỉåïc.
? Khi viãút x dỉåïi dảng
b
a
trong âọ (a,
b

Z; b

0) thç x
n
= ...
Hs: Tr låìi
Gv: Âỉa [?1] lãn bng phủ v cho
hc sinh thỉûc hiãûn
Hs: Lãn bng thỉûc hiãûn.
1. Lu thỉìa våïi säú m tỉû nhiãn.
- Lu thỉìa báûc n ca mäüt säú hỉỵu
tè x l têch ca n thỉìa säú x (n

N* )
- Kê hiãûu: x
n
- Cäng thỉïc:
x . . .x .x . x
säú n thỉìa
n
  
=
( x

Q, n

N*)
Trong âọ: x gi l cå säú
n gi l säú m.
- Quy ỉåïc: x
1


= x
x
0
= 1 (x

0 )
b
a
x
=
(a,b

Z, b

0 )
=> x
n
=
n
n
säú thỉìa n
n
b
a
..b b.b.
..a a.a.

b
a
. . .
b
a
.
b
a
b
a
===


  

Váûy:
n
n
n
b
a
b
a
=


[?1]
....................................
Hoảt âäüng 2: Thãú no l têch v thỉång ca hai lu thỉìa cng cå säú
(8 phụt)
Gv: Cho a

N, m, n

N ; m

n
thç a
m
. a
n
= ?
a
m
: a
n
= ?
Hs: a
m
. a
n
= a
m+n
a
m
: a
n
= a
m-n
2. Têch v thỉång ca hai lu thỉìa
cng cå säú.
Gv: Tỉång tỉû âäúi våïi x

Q, m, n


N. Ta cọ âiãưu gç ?
Hs: Tr låìi
Gv: u cáưu HS phạt biãøu thnh låìi
v bäø sung âiãưu kiãûn åí x
m
: x
n

Hs: Thỉûc hiãûn.
Gv: Cho HS lm [?2]
Hs: Hai em lãn bng thỉûc hiãûn
* Våïi ∀ x

Q, m, n

N.
x
m
.x
n
= x
m+n
x
m
: x
n
= x
m-n
(x

0, m

n)
[?2] Tênh:
a) (-3)
2
. (-3)
3
= (-3)
2 + 3
= (-3)
5
b) (-0,25)
5
: (-0,25)
3
= (-0,25)
5 - 3
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
17
Trổồỡng
THCS
Maỷc ộnh Chi
Gv: ổa lón baớng phuỷ nọỹi dung BT 49
(SBT)
Hs: ổùng taỷi chọứ traớ lồỡi.
Gv chọỳt laỷi: Chố aùp duỷng cọng thổùc
khi 2 luyợ thổỡa coù cồ sọỳ giọỳng nhau.
- Khi cồ sọỳ chố khaùc nhau vóử dỏỳu
nhổng cuỡng GTT thỗ chuù yù: Luyợ
thổỡa bỏỷc chún cuớa cồ sọỳ ỏm laỡ sọỳ
dổồng.
- Coù thóứ õọứi vóử cuỡng cồ sọỳ.
= (-0,25)
2
Baỡi tỏỷp 49/ 10 (SBT).
...........................................
Hoaỷt õọỹng 3: Thóỳ naỡo laỡ luyợ thổỡa cuớa luyợ thổỡa (9 phuùt)
Gv: ổa nọỹi dung [?3] lón baớng
Hs: Thổỷc hióỷn [?3]
? Dổỷa vaỡo nọỹi dung [?3] ta ruùt ra
õióửu gỗ
Hs: ổa ra cọng thổùc.
Gv chọỳt laỷi: Khi tờnh luyợ thổỡa cuớa
luyợ thổỡa, ta giổợ nguyón cồ sọỳ vaỡ
nhỏn 2 sọỳ muợ.
Gv: ổa nọỹi dung [?4] lón baớng phuỷ
vaỡ yóu cỏửu hoỹc sinh lón õióửn vaỡo ọ
trọỳng
Hs: Thổỷc hióỷn
Gv: Lổu yù x
m
.x
n


(x
m
)
n

3. Luyợ thổỡa cuớa luyợ thổỡa.
[?3] Tờnh vaỡ so saùnh
a) (2
2
)
3
= 4
3
= 64
2
6
= 64
Vỏỷy: (2
2
)
3
= 2
6

b)
22222
5
2
2
1
.
2
1
.
2
1
.
2
1
.
2
1
2
1


=10
2
1


=
Vỏỷy:
10
5
2
2
1
2
1


=* Ta coù cọng thổùc: (x
m
)
n
= x
m . n

[?4]
........................................
IV. Luyóỷn tỏỷp - cuớng cọỳ : (9 phuùt)
? Nóu õởnh nghộa luyợ thổỡa bỏỷc n cuớa
sọỳ hổợu tố x.
? Quy từc nhỏn, chia 2 luyợ thổỡa cuỡng
cồ sọỳ, luyợ thổỡa cuớa luyợ thổỡa.
Hs: ổùng taỷi chọứ traớ lồỡi
Gv: Yóu cỏửu caớ lồùp laỡm BT 27,28
(SGK)
Hs: Lỏửn lổồỹt tổỡng em lón baớng
thổỷc hióỷn
Baỡi tỏỷp 27/ 19 (SGK)
.............................................
Baỡi tỏỷp 28/ 19 (SGK)
.............................................
Ngổồỡi Soaỷn --- Trỏửn Hổợu Trung
18
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
Gv: Nháûn xẹt v HD sỉỵa sai
* Chụ :
- Lu thỉìa báûc chàón ca säú ám
l säú dỉång
- Lu thỉìa báûc l ca säú ám l
säú ám
V. Hỉåïng dáùn vãư nh: (5 phót)
+ Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK.
+ Hc thüc âënh nghéa v cạc quy tàõc, nàõm vỉỵng cạc cäng thỉïc.
+ BTVN : 29-33/ 19,20 (SGK)
39-42/ 9 (SBT)
+ Hỉåïng dáùn BT 30/ 19 (SGK):
a)
1
1 1
2 2

 
− =
 ÷
 
sau âọ váûn dủng quy tàõc nhán 2 lu thỉìa cng
cå säú.
b) Sỉí dủng cäng thỉïc chia 2 lu thỉìa cng cå säú âãø tçm x.
+ Hỉåïng dáùn BT 31/ 19 (SGK):
(0,25)
8
= (0,5)
...
Âỉa 0,25 vãư lu thỉìa cå säú 0,5
+ Âc mủc: “Cọ thãø em chỉa biãút”
=> Xem trỉåïc bi : LU THỈÌA CA MÄÜT SÄÚ HỈỴU TÈ (tiãúp )
VI. Bäø sung, rụt kinh nghiãûm:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................
Ngy soản : 10/ 09/ 2008
åTiãút 7 : LU THỈÌA CA MÄÜT SÄÚ HỈỴU TÈ
(tiãúp)
A. MỦC TIÃU.
- Kiãún thỉïc: Nàõm vỉỵng lu thỉìa ca mäüt têch, lu thỉìa ca mäüt
thỉång theo c hai chiãưu ngỉåüc nhau.
- K nàng : Biãút váûn dủng cạc quy tàõc trãn vo tênh toạn.
- Thại âäü : Rn luûn tênh cáøn tháûn, chênh xạc v håüp lê khi thỉûc hiãûn
phẹp tênh.
B. PHỈÅNG PHẠP.
- Gåüi måí váún âạp, hoảt âäüng nhọm
- Têch cỉûc họa hoảt âäüng ca hc sinh.
- Kiãøm tra thỉûc hnh
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
19
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
C. CHØN BË .
- Giạo viãn: SGK, giạo ạn, thỉåïc thàóng, pháún mu, bng phủ, ...
- Hc sinh: SGK, thỉåïc chia khong, hc bi v xem trỉåïc bi måïi.
D. TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP.
I. ÄØn âënh låïp:
II. Kiãøm tra bi c : (6 phụt)
Gv: Âỉa ra bng phủ:
Viãút cạc cäng thỉïc: x
n
= ...
x
m
:x
n
= ...
x
m
.x
n
= ...
(x
m
)
n
= ...
Ạp dủng cạc cäng thỉïc trãn, hy tênh:
a)
2
2
1;
3
2
1;
0
2
1b) [(2
3
)
2
: 2
4
].2
3

Hs: Lãn bng thỉûc hiãûn, c låïp nháûn xẹt v gọp
Gv: HD sỉỵa sai v cho âiãøm
III. Bi måïi:
1. Âàût váún âãư: ÅÍ tiãút trỉåïc chụng ta â hc cạc phẹp tênh vãư lu
thỉìa cọ cng mäüt cå säú, váûy âäúi våïi lu thỉìa cọ cå säú khạc nhau, ta phi
lm nhỉ thãú no ?
2. Triãøn khai bi :
Hoảt âäüng ca tháưy v tr Näüi dung ghi bng
Hoảt âäüng 1: Tçm hiãøu lu thỉìa ca mäüt têch (12 phụt)
Gv: Âỉa lãn bng phủ [?1]
Hs: Thỉûc hiãûn
? Dỉûa vo näüi dung [?1] ta rụt ra
âiãưu gç
Hs: Âỉa ra cäng thỉïc.
Gv chäút lải: Lu thỉìa ca mäüt têch
bàòng têch cạc lu thỉìa.
Hs: Váûn dủng 2 em lãn bng lm [?2],
c låïp lm vo våí
Gv: Nháûn xẹt v HD sỉỵa sai
1. Lu thỉìa ca mäüt têch.
[?1] Tênh v so sạnh kãút qu
a) (2.5)
2
v 2
2
.5
2

Ta cọ: (2.5)
2
= 10
2
= 100
2
2
.5
2
= 4.25 = 100
=> (2.5)
2
= 2
2
.5
2
b)
3
4
3
.
2
1


v
33
4
3
.
2
1

Ta cọ:
512
27
8
3
4
3
.
2
1
33
=


=


512
27
64
27
.
8
1
4
3
.
2
1
33
==
=>
333
4
3
.
2
1
4
3
.
2
1
=* Ta cọ cäng thỉïc: (x.y)
n
= x
n
.y
n

[?2]
.........................................
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
20
Trỉåìng
THCS
Mảc Âénh Chi
Hoảt âäüng 2: Tçm hiãøu lu thỉìa ca mäüt thỉång (12 phụt)
Gv: Âỉa lãn bng phủ [?3]
Hs: Thỉûc hiãûn

? Dỉûa vo näüi dung [?3] ta rụt ra
âiãưu gç
Hs: Âỉa ra cäng thỉïc.
Gv chäút lải: Lu thỉìa ca mäüt
thỉång bàòng thỉång cạc lu thỉìa.
2. Lu thỉìa ca mäüt thỉång.
[?3] Tênh v so sạnh kãút qu
a)
3
3
2v
( )
3
3
3
2


Ta cọ:
27
8
3
2
.
3
2
.
3
2
3
2
3

=

=
( ) ( ) ( ) ( )
27
8
3.3.3
2.2.2
3
2
3
3

=
−−−
=

=>
( )
3
3
3
3
2
3
2

=b)
5
5
2
10
v
5
2
10Ta cọ:
32
000 100
2.2.2.2.2
10.10.10.10.10
2
10
5
5
==
32
000 100
2
10
.
2
10
.
2
10
.
2
10
.
2
10
2
10
5
==


=>
5
5
5
2
10
2
10


=

* Ta cọ cäng thỉïc:
0) (y
y
x
y
x
n
n
n
≠=

Hs: Váûn dủng 3 em lãn bng lm [?4],
c låïp lm vo våí
Gv: Nháûn xẹt v HD sỉỵa sai
Hs: Lãn bng thỉûc hiãûn tiãúp [?5]
Gv: Nháûn xẹt v sỉỵa sai
[?4]
.........................................
[?5]
.........................................
IV. Luûn táûp - cng cäú : (12 phụt)
? Nhàõc lải thãú no l lu thỉìa ca
mäüt têch v lu thỉìa ca mäüt
thỉång.
Hs: Âỉïng tải chäø tr låìi
Gv: Âỉa lãn bng phủ BT 34/ 22
(SGK)
Hs: Tiãún hnh hoảt âäüng nhọm v
tr låìi
Gv: Nháûn xẹt bäø sung
Hs: Âc näüi dung BT 35a/ 22 (SGK)
Gv gåüi : Âỉa bi toạn vãư cng cå
säú
2
1

Hs: Nãu cạch lm
Gv: u cáưu hc sinh lm tiãúp BT 36
Bi táûp 34/ 22 (SGK)
.............................................
Bi táûp 35a/ 22 (SGK)
32
1
2
1
m
=


=>
5
m
2
1
2
1
=


=>
5m
2
1
2
1


=


=> m = 5
Bi táûp 36a,e/ 22 (SGK)
.....................................
Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung
21

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×