Tải bản đầy đủ

bai 25: dinh luat bao toan khoi luong


Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
KHỐI LƯNG
1. Thí nghiệm
.dd Bariclorua
.dd Natrisunfat
Trước phản ứng
Phương trình chữ của phản ứng
Bariclorua+ Natrisunfat
Barisunfat + Natriclorua


2. Đònh luật
Trong 1 phản ứng hoá học, tổng khối
lượng của các chất sản phẩm bằng
tổng khối lïng của các chất tham
gia phản ứng


Hãy giải thích vì sao khi 1 phản
ứng hoá học xảy ra thì khối lượng
của các chất được bảo toàn ?
Giải thích :Trong phản ứng hoá học diễn ra sự thay đổi liên
kết giữa
các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron.
Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng
của các nguyên tử không đổi, vì vậy tổng khối lượng các
chất được bảo toàn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×