Tải bản đầy đủ

Unit 4: Leson 5: B 2-3


BE CAREFUL !
A
B
L I B R A R Y


- librarian (n): người giữ thư viện
- study area (n): khu học tập
- in the middle of: ở giữa
- at the back of: ở cuối
- find
(v): tìm thấy

What books are on the
racks and shelves?
Geography
Science
English
History
Math


S
t
u
d
y

a
r
e
a
S
c
i
e
n
c
e

a
n
d

M
a
t
h
G
e
o
g
r
a
p
h
y
Newspaper
Magazine
English
English


Librarian’s
desk

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×