Tải bản đầy đủ

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên


Người hướng dẫn: Thầy Đào Quang Trung
Người thực hiện: Lưu Thị Hằng
Lớp: ĐHTC - K2
Hải Dương, tháng 6 năm 2008

Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
100
99
...
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ?
Vì sao em chọn dấu > ?
>
So sánh 99 với 100 ?
99 < 100
Khi so sánh hai số tự nhiên khác nhau
ta dựa vào dấu hiệu nào ?
Khi so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác
nhau, ta đếm số chữ số ở mỗi số. Số nào có số chữ số
ít hơn thì số đó bé hơn. Số nào có số chữ số lớn hơn

thì số đó lớn hơn.

Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
29869
30005
...
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ?
<
Khi so sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng
nhau, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể
từ trái qua phải.
Em có nhận xét gì hai số này ?
2
3
<
29869
30005<
Do đó

Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trong dãy số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, ... số đứng
trước so với số đứng sau như thế nào ? số đứng
sau so với số đứng trước như thế nào ?
Trong dãy số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, ... số đứng
trước bé hơn số đứng sau và số đứng sau lớn hơn số
đứng trước.

Thứ ngày tháng năm 2008
Toán
Cho các số : 7698 ; 7968 ; 7896 ; 7869
a) Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?
b) Hãy sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ?
c) Hãy chỉ ra số bé nhất, số lớn nhất trong 4 số trên ?
a) 7698 ; 7869 ; 7896 ; 7968
b) 7968 ; 7896 ; 7869 ; 7698
c) Số bé nhất là : 7698 ; số lớn nhất là : 7968

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×