Tải bản đầy đủ

Tính chất kết hợp của phép cộng - GADT toán 4

Bµi 35
Bµi 35


tÝnh chÊt kÕt hîp
tÝnh chÊt kÕt hîp
cña phÐp céng
cña phÐp céng


a
a
b
b
c
c
(a + b) + c

(a + b) + c
a + (b + c)
a + (b + c)
5
5
4
4
6
6
35
35
15
15
20
20
28
28
49
49
51
51


(a + b) + c = (5 + 4) + 6 =
(a + b) + c = (5 + 4) + 6 =
a + (b + c) = 5 + (4 + 6 ) =
a + (b + c) = 5 + (4 + 6 ) =
§¸p ¸n ®óng.
§¸p ¸n ®óng.
(a + b) + c = a + (b + c)
(a + b) + c = a + (b + c)


a
a
b
b
c
c
(a + b) + c
(a + b) + c
a + (b + c)
a + (b + c)
5
5
4
4
6
6
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15
5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 = 15
5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 = 15
35
35
15
15
20
20
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70
35 + ( 15 + 20) =35 + 35 =
35 + ( 15 + 20) =35 + 35 =
70
70
28
28
49
49
51
51
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128
28 + ( 49 + 51) = 28 + 100
28 + ( 49 + 51) = 28 + 100
= 128
= 128
(a + b) + c = a + ( b + c)
(a + b) + c = a + ( b + c)
Khi céng mét tæng 2 sè víi sè thø ba, ta cã thÓ
Khi céng mét tæng 2 sè víi sè thø ba, ta cã thÓ
céng sè thø nhÊt víi tæng cña sè thø hai vµ sè thø
céng sè thø nhÊt víi tæng cña sè thø hai vµ sè thø
ba
ba

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×